Saltar apartados
 • UA
 • Títols
 • Títols Oficials en l'Espai Europeu d'Educaci..va ordenació dels ensenyaments universitaris

Títols Oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Declaració de Bolonya. Nova ordenació dels ensenyaments universitaris

 

Títols universitaris tindran caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, assortiran efectes acadèmics plens i habilitaran, si escau, per a la realització d'activitats de caràcter professional regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulte d'aplicació.

- Grau

- Màster Universitari

- Doctor (a partir del Reial decret 56/2005)

Normativa

- R. D. 1509/2005, de 16 de desembre pel qual es modifica el RD 55/2005 de 21 de gener pel qual s'estableix l'estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de Grau i el RD 56/2005, de 21 de gener pel qual es regula els estudis universitaris oficials de postgrau.(BOE 20/12/2005)

- R. D. 189/2007. de 9 de febrer pel qual es modifica determinades disposicions del Reial decret 56/2005 de 21 de gener per que l'es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau.(BOE 10/02/2007)

- Ordre ECI/2514/2007, de 13 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials de Màster i Doctor.(BOE 21/08/2007)

- R. D. 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.(BOE 30/10/2007)

- Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols. (BOE 25/09/2008)

-Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

- Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials (BOE 06/08/2010)

- Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

- Reial decret 543/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifica els Reials decrets 1393/2007, 99/2011 i 1892/2008

- Reial decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marco Español de Qualificacions per a l'Educació Superior (BRESSOLES), i 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials

- Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regules els ensenyaments oficials de doctorat.

Procediment de sol·licitud

El/L'estudiant sol·licitarà l'expedició del títol universitari oficial que haja cursat en aquesta Universitat, a través de les aplicacions UA Cloud (Campus Virtual).

Més informació en el següent enllaç:

- Procediment de sol·licitud i tramitació del títol

Lliurament del títol

 

En el moment en el qual el títol estiga disponible, se li notificarà a l'estudiant, mitjançant correu electrònic dirigit a l'adreça indicada així com a l'adreça de correu electrònic de la UA de l'estudiant ( xxxxx@alu.ua.es).

La legislació vigent (art. 6, apartat 1 i 2 de l'Ordre Ministerial de 8 de juliol de 1988, BOE de 13 de juliol del 88) preveu les següents modalitats de lliurament del títol:

 • Ho pot arreplegar l'interessat, prèvia presentació del Document d'Identitat original.
 • L'interessat pot autoritzar a una altra persona, mitjançant poder notarial.
 • Pot sol·licitar el seu enviament a les Delegacions o Subdelegacions del Govern, Ambaixades o Consolats Generals més pròximes al seu lloc de residència. L'enviament es realitzarà per correu postal certificat. Si tria aquesta opció l'estudiant assumirà els riscos per pèrdua que es puga ocasionar, assumint si escau, les taxes de reimpressió.

  -L'enviament del títol reporta la taxa que, a aquest efecte, contempla la Llei 7/2014, de 22 de desembre de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització DOCV 06/08/2019

  ·Enviaments amb destinació Espanya: 15 euros,

  ·Enviaments amb destinació Europa: 30 euros,

  ·Enviaments amb destinació altres països: 50 euros.

  -En el cas que el rebut tinga algun tipus de descompte, els efectes no seran vàlids fins que s'aporte la documentació justificativa. Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els següents descomptes:

  ·Família nombrosa general o família monoparental general(50%).

  ·Família nombrosa especial o família monoparental especial(100%)

  ·Discapacitat igual o superior al 33% (100%)

  ·Víctima de bandes armades i elements terroristes o víctimes de la violència de gènere(100%).

   

  La sol·licitud d'enviament postal es realitzarà presentant el següent imprès emplenat, juntament amb una còpia del seu Document d'Identitat.Tota la documentació ha d'estar escanejada en un únic arxiu, l'arxiu haurà de ser cridat amb els Cognoms, Nom del sol·licitant.

  La documentació es presentarà adjuntant-la en el formulari que apareix en punxar en Contacta amb nosaltres-2.

   

  Una vegada rebuda la seua petició, es generarà la taxa d'enviament del títol i se li remetrà a l'adreça de correu electrònic que apareix en el formulari emplenat. Aquesta sol·licitud no serà efectiva fins que no es realitze l'abonament de la taxa. Els enviaments de títols es realitzaran una vegada al mes

 

El/L'estudiant tindrà un termini de 5 anys des de la data de pagament de les taxes d'expedició del títol per a la seua recollida. Passat aquest termini, podran ser destruïts, segons indica la legislació vigent.

 

Suplement Europeu al Títol

El Suplement Europeu al Títol és el document que acompanya al títol universitari de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional amb la informació unificada, personalitzada per a cada titulat universitari, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seua titulació en el sistema nacional d'educació superior.

Una vegada superats els estudis conduents als títols oficials de Grau o Màster i sol·licitat per l'interessat el títol, les universitats expediran al costat del mateix el Suplement Europeu al Títol (SET).

El seu objectiu fonamental és facilitar el reconeixement del currículum acadèmic en empreses i institucions nacionals i estrangeres.

En cap cas, és un substitut del Títol original ni una trascripción del mateix. No és un sistema automàtic que garantisca el reconeixement.

 

Normativa

- Reial decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s'estableixen els requisits d'expedició del Suplement Europeu als títols regulats en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i es modifica el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marco Español de Qualificacions per a l'Educació Superior

Lliurament del SET

Les modalitats de lliurament del Suplement Europeu al Títol són les següents:
- A l'interessat, prèvia presentació del D.N.I. original
- Qualsevol altra persona mitjançant la següent autorització

Títols


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9344

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464