Saltar apartados

Títols oficials anteriors a Bolonya

 

Títols universitaris oficials són aquells amb validesa en tot el territori nacional amb efectes acadèmics plens i habilitació per a l'exercici professional d'acord amb la normativa vigent.

- Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic

- Llicenciat, Arquitecte i Enginyer

- Doctor

Normativa

- Reial decret 1496/87 de 6 de novembre, sobre obtenció, expedició i homologació de títols universitaris. (BOE 14/12/1987)

- Reial decret 185/85, de 23 de gener, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i expedició del títol de Doctor i altres estudis de postgrau. (BOE 16/02/1985)

- Reial decret 778/98, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i expedició del títol de Doctor i altres estudis de postgrau. (BOE 01/05/1998)

 

Procediment de Sol·licitud

Els/Les estudiants que hagen cursat estudis corresponents a les antigues titulacions, anteriors a la implantació del marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior, (títols de Doctor/a regulats per decrets anteriors al Reial decret 56/2005, Llicenciat/a, Diplomat/a, Arquitecte/a, Enginyer/a Enginyer/a tècnic/a, Arquitecte/a Tècnic/a) sol·licitaran l'expedició del títol universitari corresponent a aquests estudis en la secretaria del seu Centre.

Més informació en el següent enllaç:

- Procediment de sol·licitud i tramitació del títol

 

Lliurament del títol

 

En el moment en el qual el títol estiga disponible, se li notificarà a l'estudiant per correu postal.

La legislació vigent (art. 6, apartat 1 i 2 de l'Ordre Ministerial de 8 de juliol de 1988, BOE de 13 de juliol del 88) preveu les següents modalitats de lliurament del títol:

 • Ho pot arreplegar l'interessat, prèvia presentació del Document d'Identitat original.
 • L'interessat pot autoritzar a una altra persona, mitjançant poder notarial.
 • Pot sol·licitar el seu enviament a les Delegacions o Subdelegacions del Govern, Ambaixades o Consolats Generals més pròximes al seu lloc de residència. L'enviament es realitzarà per correu postal certificat. Si tria aquesta opció l'estudiant assumirà els riscos per pèrdua que es puga ocasionar, assumint si escau, les taxes de reimpressió.

  -L'enviament del títol reporta la taxa que, a aquest efecte, contempla la Llei 7/2014, de 22 de desembre de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització DOCV 20/09/2018

  ·Enviaments amb destinació Espanya: 15 euros,

  ·Enviaments amb destinació Europa: 30 euros,

  ·Enviaments amb destinació altres països: 50 euros.

  -En el cas que el rebut tinga algun tipus de descompte, els efectes no seran vàlids fins que s'aporte la documentació justificativa. Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els següents descomptes:

  ·Família nombrosa general o família monoparental general(50%).

  ·Família nombrosa especial o família monoparental especial(100%)

  ·Discapacitat igual o superior al 33% (100%)

  ·Víctima de bandes armades i elements terroristes o víctimes de la violència de gènere(100%).

   

  La sol·licitud d'enviament postal es realitzarà presentant el següent imprès emplenat, juntament amb una còpia del seu Document d'Identitat.Tota la documentació ha d'estar escanejada en un únic arxiu, l'arxiu haurà de ser cridat amb els Cognoms, Nom del sol·licitant.

  La documentació es presentarà adjuntant-la en el formulari que apareix en punxar en Contacta amb nosaltres-2.

   

  Una vegada rebuda la seua petició, es generarà la taxa d'enviament del títol i se li remetrà a l'adreça de correu electrònic que apareix en el formulari emplenat. Aquesta sol·licitud no serà efectiva fins que no es realitze l'abonament de la taxa. Els enviaments de títols es realitzaran una vegada al mes

 

El/L'estudiant tindrà un termini de 5 anys des de la data de pagament de les taxes d'expedició del títol per a la seua recollida. Passat aquest termini, podran ser destruïts, segons indica la legislació vigent.

 

 

Suplement Europeu al Títol

El Suplement Europeu al Títol (SET) és el document que acompanya a cadascun dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, amb la informació unificada, personalitzada per a cada titulat universitari, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seua titulació en el sistema nacional d'educació superior.

El Set es podrà expedir a tots els alumnes que hagen sol·licitat el seu títol universitari a partir de l'entrada en vigor del RD 1044/2003 d'1 d'agost (curs acadèmic 2002-03), sempre que el seu pla d'estudis estiga estructurat en crèdits i en vigor a 12/09/2003.

El SET s'expedirà en trilingüe (castellà, valencià i anglès).

El seu objectiu fonamental és facilitar el reconeixement del currículum acadèmic en empreses i institucions nacionals i estrangeres.

En cap cas, és un substitut del Títol original ni una trascripción del mateix. No és un sistema automàtic que garantisca el reconeixement.

Normativa

- Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost (BOE 11-09-2003) pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les Universitats del Suplement Europeu al Títol.

- Criteris adoptats en Consell de Govern de data 4 de març de 2008 per a l'expedició del SET (Suplement Europeu al Títol)

- Ordre de 26 de setembre de 2005, de la Conselleria d'empresa, Universitat i Ciència, per la qual s'aprova la versió en valencià del Suplement Europeu al Títol (DOGV 27/10/2005)

 

Procediment de sol·licitud

L'alumne sol·licitarà l'expedició del SET en la secretaria del seu Centre, una vegada superats els estudis conduents als títols de Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte i Enginyer. Serà requisit imprescindible haver sol·licitat prèviament l'expedició del títol universitari oficial.

A partir de curs acadèmic 2010-11 el pagament de la taxa d'expedició de títol comporta l'expedició del SET.

Els i les estudiants que hagen pagat les taxes d'expedició de títol anterior a setembre de 2010 podran sol·licitar el Suplement Europeu al Títol en la secretaria del Centre.

Hauran de pagar una taxa d'expedició de SET, DOCV de 20/09/2018,pel qual es fixa les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2017/18, i complir amb els requisits que marca el RD 1044/2003 d'1 d'agost.

 

Documentació a aportar

- Sol·licitud del SET

- Fotocòpia del DNI, passaport o un altre document d'identitat vàlid i en vigor en l'estat membre de la Unió Europea.

- Pagament de taxes

 

Imprès de sol·licitud

Imprés sol·licitud SET

Imprés sol·licitud SET

 

Lliurament del SET

El lliurament del SET es realitzarà en el mateix acte de recollida del Títol Oficial Universitari.

 

Títols


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9344

Fax: (+34) 96 590 9441

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464