Saltar apartados

Duplicats

Qualsevol alteració derivada d'eventuals modificacions que afecten al contingut d'un títol universitari oficial, canvi de nom, nacionalitat del seu titular, etc. i que haja de reflectir-se en el text del mateix exigirà l'anul·lació del títol original i l'expedició d'un duplicat.

La pèrdua, destrucció o deterioració, no imputable a aquesta Universitat d'un títol universitari oficial podrà donar lloc a l'expedició d'un duplicat, a instàncies de l'interessat. En els casos de pèrdua o destrucció serà necessària la prèvia publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

 

Normativa

-Ordre de 8 de juliol de 1998 per a l'aplicació dels RD 185/1985 de 23 de gener i 1496/1987, de 6 de novembre en matèria d'expedició de títols universitaris oficials. (Article novè, dècim, onzè i dotzè)

 

Procediment 

El procediment s'iniciarà en el Negociat de Títols a instància de l'interessat.

Per extraviament:

Serà requisit previ i imprescindible la publicació en el BOE de l'anunci d'extraviament de títol. Per a açò ha d'adjuntar l'imprès de sol·licitud de publicació en el BOE

a través del següent enllaç Contacta amb nosaltres-2

A partir de la recepció de dita impresa en aquesta Unitat es procedirà a la redacció de l'anunci.El cost de la publicació oscil·larà entre 90 i 100 € segons l'extensió del text.
Transcorreguts trenta dies des de la publicació de l'anunci, aquesta Unitat li enviarà la instància de sol·licitud de duplicat i la taxa corresponent al correu electrònic que va facilitar en el formulari a l'inici del procediment. El duplicat de títol reporta una taxa, DOCV 06/08/2019.

Per canvi de dades personals:

Ha de dirigir-se a la Unitat de Títols, amb la sol·licitud de duplicat emplenada, el títol original i DNI, passaport o un altre document d'identitat vàlid i en vigor en l'estat membre de la Unió Europea, original i fotocòpia.El duplicat de títol reporta una taxa, DOCV 06/08/2019.

Per deterioració:

Ha de dirigir-se a la Unitat de Títols, amb la sol·licitud de duplicat emplenada, el títol deteriorat i DNI, passaport o un altre document d'identitat vàlid i en vigor en l'estat membre de la Unió Europea, original.El duplicat de títol reporta una taxa, DOCV 06/08/2019.

 

Lliurament del duplicat

En el moment en el qual el títol estiga disponible, se li notificarà a l'estudiant per correu postal o electrònic.

La legislació vigent (art. 6, apartat 1 i 2 de l'Ordre Ministerial de 8 de juliol de 1988, BOE de 13 de juliol del 88) preveu les següents modalitats de lliurament del títol:

 • Ho pot arreplegar l'interessat, prèvia presentació del Document d'Identitat original.
 • L'interessat pot autoritzar a una altra persona, mitjançant poder notarial.
 • Pot sol·licitar el seu enviament a les Delegacions o Subdelegacions del Govern, Ambaixades o Consolats Generals més pròximes al seu lloc de residència. L'enviament es realitzarà per correu postal certificat. Si tria aquesta  opció l'estudiant assumirà els riscos per pèrdida que es puga ocasionar, assumint si escau, les taxes de reimpressió.

  -L'enviament del títol reporta la taxa que, a aquest efecte, contempla la Llei 7/2014, de 22 de desembre de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització DOCV 20/09/2018

  ·Enviaments amb destinació Espanya: 15 euros,

  ·Enviaments amb destinació Europa: 30 euros,

  ·Enviaments amb destinació altres països: 50 euros.

  -En el cas que el rebut tinga algun tipus de descompte, els efectes no seran vàlids fins que s'aporte la documentació justificativa. Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els següents descomptes:

  ·Família nombrosa general o família monoparental general(50%).

  ·Família nombrosa especial o família monoparental especial (100%)

  ·Discapacitat igual o superior al 33% (100%)

  ·Víctima de bandes armades i elements terroristes o víctimes de la violència de gènere (100%).

   

  La sol·licitud d'enviament postal es realitzarà  presentant el següent imprès emplenat, juntament amb una còpia del seu Document d'Identitat.Tota la documentació ha d'estar escanejada en un únic arxiu, l'arxiu haurà de ser cridat amb  els Cognoms, Nom del sol·licitant.

  La documentació  es presentarà adjuntant-la en el formulari que apareix en punxar  en Contacta amb nosaltres-2.

   

  Una vegada rebuda la seua petició, es generarà la taxa d'enviament del títol i se li remetrà a l'adreça de correu electrònic que apareix en el formulari emplenat. Aquesta sol·licitud no serà efectiva fins que no es realitze l'abonament de la taxa. Els enviaments de títols es realitzaran una vegada al mes

 

El/L'estudiant tindrà un termini de 5 anys des de la data de pagament de les taxes d'expedició del títol per a la seua recollida. Passat aquest termini, podran ser destruïts, segons indica la legislació vigent.

 

 

Títols


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9344

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464