Saltar apartados

Qualificació de La Prova d'Accés a la Universitat

 Curs 2020-21

 

A: Nota d'Accés a la Universitat (NAU)
 • 1. La qualificació de la fase obligatòria és la mitjana dels cinc exàmens d'aquesta fase.
 • 2. Aquesta qualificació de la fase obligatòria haurà de ser igual o superior a 4.
 • 3. La nota d'accés a la universitat resultarà de la mitjana ponderada entre la qualificació mitjana del Batxillerat i la qualificació de la fase obligatòria de la prova d'accés a la universitat. La qualificació mitjana de Batxillerat tindrà una ponderació del 60% i la qualificació de la fase obligatòria de la prova d'accés a la universitat tindrà una ponderació del 40%.
 • 4. La qualificació de la nota d'accés a la universitat estarà expressada de 0 a 10 amb tres xifres decimals.
 • 5. La qualificació de la NAU ha de ser igual o superior a 5 punts.
 • 6. Aquesta nota d'accés a la universitat té validesa indefinida.

 

B: Nota d'admissió a les titulacions universitàries
 • 1. Per a l'accés a les diferents titulacions universitàries es considerarà la nota d'accés a la universitat (NAU), incrementada amb les ponderacions resultants de les qualificacions de la fase voluntària, la qualificació de l'assignatura troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat i la qualificació de l'idioma estranger de la fase obligatòria.
 • 2. Solament es consideraran les qualificacions de la fase voluntària que siguen iguals o superiors a 5 punts i sempre que s'hagen obtingut en la mateixa o posteriors convocatòries en què s'ha aprovat l'accés a la universitat, tenint en compte que les notes dels exàmens que serveixen per a ponderar només tenen validesa per a l'admissió a la universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d'aquesta fase.
 • 3. Les ponderacions de les assignatures de la fase voluntària o de l'assignatura troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat o de l'idioma estranger de la fase obligatòria, resultaran de multiplicar el coeficient de ponderació de 0 o 0,1 o 0,2 per la qualificació de l'examen corresponent, d'acord amb el document de ponderacions aprovat per la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció Universitària (aquest document pot consultar-se en la pàgina web de les universitats públiques valencianes i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport).

http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau

 • 4. La fórmula del càlcul de la qualificació d'accés a una determinada titulació és la següent:


Nota d'admissió a la titulació = (QFO x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2


QFO és la qualificació de la Fase Obligatòria de la PAU.
QMB és la qualificació mitjana de Batxillerat.
a i b són els coeficients de ponderació (0 o 0,1 o 0,2).
M1 i M2 són les qualificacions, amb dues xifres decimals, de les dues matèries de la fase voluntària o la matèria troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat o de l'idioma estranger de la fase obligatòria, que donen una qualificació final superior després de la ponderació.

 • 5. Els exàmens de la fase voluntària solament tenen validesa per a l'admissió a la universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d'aquesta fase voluntaria.la qualificació de la Prova d'Accés a la Universitat depèn, exclusivament, de la nota de la fase obligatòria juntament amb la nota de Batxillerat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualificació de la Prova d'Accés a la Universitat depèn, exclusivament, de la nota de la fase obl igatóriajuntament amb la nota de Batxillerat.

 •  La nota obtinguda en la fase voluntària serà la mitjana aritmètica de les cinc assignatures.
 •  La nota definitiva de les Proves d'Accés serà:

 Qualificació de la P.A.O = (0,6 * Nota Mitja Batxiller) + (0,4 * Nota Fase Obligatória)


Per a superar les Proves d'Accés serà necessari haver obtingut una nota igual o superior a 4 punts en la fase obligatória i que la nota definitiva, ponderada segons la fórmula anterior, siga igual o superior a 5 punts.

 

La nota d'accés per a cadascuna de les diferents titulacions que l'alumne sol·licite en la seua preinscripció serà:

 Nota d'Admissió Estudis = (0,6 * Nota Mitja Batxiller) + (0,4 * Nota Fase Obligatória) + (a*M1) + (b*M2)

 on: M1, M2 són les qualificacions de les dues assignatures entre les examinades en la fase voluntària i l'assignatura troncal general vinculada a la modalitat de batxillerat examinada en la fase obligatòria de la PAU i a, b són els paràmetres de ponderació que permeten a l'alumnat aconseguir la qualificació més alta:

 • Perquè la qualificació d'una assignatura pondere i servisca per a augmentar la qualificació en l'admissió, haurà de ser igual o superior a 5.
 • No s'estableix una vinculació d'estudis de batxiller amb les branques de coneixement de les titulacions, és a dir, podrà accedir a un determinat grau qualsevol estudiant, independentment de la modalitat de batxillerat que haja cursat.
 • Les assignatures que ponderaran per a l'admissió a una doble titulació seran les que estiguen contemplades de forma individual en cadascuna de les dues titulacions, aplicant-se para cada assignatura la ponderació més alta que tinguen en una o una altra titulació.

Proves d'Accés a la Universitat


Universitat d'Alacant
Negociat d'Accès
Ap. Correus 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464