Saltar apartados

Requisits per a sol·licitar plaça

Podran participar en el procediment de preinscripció, els sol·licitants que es troben en algun dels següents suposats:

 • La Prova d'Accés a la Universitat.
 • El Curs d'Orientació Universitària (COU) amb anterioritat al curs acadèmic 1974/75.
 • El Curs Preuniversitari i les Proves de Maduresa.
 • El Batxillerat de plans d'estudis anteriors a l'any 1953.
 • Un Cicle Formatiu de Formació Professional Específica de Grau Superior, els ensenyaments de Formació Professional de Segon Grau,  un Mòdul Professional de Nivell III, els ensenyaments de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o els estudis de Tècnic Esportiu Superior. Les famílies professionals en què s'integren els anteriors ensenyaments queden adscrites, per l'Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig (BOE de 4 de juny de 2009), a determinades branques de coneixement universitari, a l'efecte d'establir un accés preferent als ensenyaments universitaris que s'inclouen en les citades branques de coneixement.
 • La prova d'accés per a majors de vint-i-cinc anys en una universitat pública.
 • La prova d'accés per a majors de 45 anys en una universitat pública de la Comunitat Valenciana.
 • El procés d'accés establit per les universitats públiques valencianes per als majors de 40 anys.
 • Estar en possessió d'un títol universitari de Graduat o Màster.
 • Estar en possessió d'una titulació oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer o equivalent.
 • Els estudis requerits, conformement al sistema educatiu d'un estat membre de la Unió Europea o d'un altre estat amb el qual Espanya haja subscrit Acord Internacional referent a això, en règim de reciprocitat, i reunir els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius, per a accedir a les seues universitats. 

En el cas que un sol·licitant es trobe en més d'una de les circumstàncies anteriors, podrà sol·licitar l'admissió per més d'una via d'accés (per exemple: Proves d'Accés/Titulat Universitari), emplenant una única sol·licitud i indicant les qualificacions amb què concorre per a cada cas.

Els alumnes que sol·liciten l'ingrés per la via de credencial de la UNED únicament podran participar per aquesta via.

 • Requisit de competència lingüística

La Resolució de 30 de març de 2009, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual es dicten instruccions per a l'accés a la Universitat espanyola en el pròxim curs 2009-2010, dels alumnes procedents de sistemes educatius als quals és aplicable l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, disposa que, els estudiants hauran de posseir l'adequat coneixement de la llengua en la qual s'imparteixen els ensenyaments. A aquest efecte, les universitats podran establir proves que acrediten aquesta competència lingüística dels alumnes procedents dels sistemes educatius estrangers.

Per açò, els estudiants procedents d'aquests sistemes educatius, sempre que complisquen els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per a accedir a les seues universitats, hauran de realitzar una prova de competència lingüística, prèvia a l'adjudicació de les places, per a accedir als ensenyaments oficials que les universitats hagen determinat.

Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova:

1.Alumnes espanyols estudiants del Batxillerat Internacional a Espanya, de centres estrangers en territori espanyol, seccions espanyoles en l'exterior i de les escoles europees.

2.Els estudiants que es troben en possessió del Diploma d'Espanyol com a llengua estrangera de l'Institut Cervantes (Nivell B2).

3.Aquells alumnes que hagen superat les proves de competència lingüística en alguna universitat situada en territori nacional.

Preinscripció


Universitat d'Alacant
Negociat d'Accès
Aptdo. Correus 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Fax: (+34) 96 590 9887

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464