Saltar apartados

Instruccions Generals

Curs 2021-22

 

1.- TERMINIS DE PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA:

En el curs 2020-2021 només hi haurà una única convocatòria anual, que es resoldrà amb l'adjudicació de places el dia 16 de JULIOL de 2021, amb els terminis per presentar la sol·licitud que s'indiquen a continuació:

 

A) DEL 21 DE JUNY DE 2021 AL 9 DE JULIOL DE 2021 (aquest últim dia sols fins les 14 hores), AMBDÓS INCLOSOS:

Per a tot l’estudiantat: haja realitzat les PAU de 2021 de juny o de juliol(*), l’estudiantat amb accés per a majors de 25, 40 o 45 anys, l’estudiantat de cursos anteriors, l’estudiantat titulat, l’estudiantat de cicles formatius i l’estudiantat estranger que accedisca o no a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b) i 9.2.b) i c) del Reial Decret 412/2014.

9.1.b) Estudiantat que estiga en possessió del títol de Batxillerat Europeu en virtut de les disposicions contingudes en el Conveni pel qual s'estableix l'Estatut de les Escoles Europees, fet a Luxemburg el 21 de juny de 1994; estudiantat que haja obtingut el Diploma del Batxillerat Internacional, expedit per l'Organització del Batxillerat Internacional, amb seu a Ginebra (Suïssa), i estudiantat en possessió de títols, diplomes o estudis de Batxillerat o Batxiller procedents de sistemes educatius d'Estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals aplicables a este respecte, en règim de reciprocitat, sempre que aquest estudiantat complisca els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seues universitats.

9.2.b) Estudiantat en possessió de títols, diplomes o estudis equivalents al títol de batxiller del sistema educatiu espanyol, procedents de sistemes educatius d'Estats membres de la Unió Europea o els d'altres estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, en règim de reciprocitat, quan aquest estudiantat no complisca els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seues universitats.

9.2.c) Estudiantat en possessió de títols, diplomes o estudis, obtinguts o realitzats en sistemes educatius d'Estats que no siguen membres de la Unió Europea amb els que no s'hagen subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de Batxiller en règim de reciprocitat, homologats o declarats equivalents al títol de batxiller del sistema educatiu espanyol.

(*) ATENCIÓ: L'alumnat que haja superat la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) en convocatòria de juliol de 2021 a la Comunitat Valenciana haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció telemàtica des del moment en què dispose de la seua clau de PAU, que se li facilitarà el primer dia de realització de les proves, fins al dia 9 de juliol inclusivament, encara que no es coneguen les seues qualificacions de la prova d'accés de juliol. Serà el programa informàtic el que carregarà les seues qualificacions, si en té, abans del procés de baremació i adjudicació de places.

Nota: L’alumnat que tinga aprovada la PAU en la convocatòria de juny de 2021 o anteriors i es presente a la convocatòria extraordinària de juliol de 2021 per pujar nota, ha de presentar també la seua sol·licitud de Preinscripció del 21 de juny al 9 de juliol. Les seues noves qualificacions de les PAU de juliol 2021 no serviran per al procés de preinscripció d'aquest curs i només les podran utilitzar, si és el cas, a la Preinscripció de 2022 al curs 2022-2023.

El dia 9 de juliol el termini acaba per a tot l’estudiantat a les 14 hores.

NOTA. Per a l’estudiantat que accedisca a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b) i 9.2.b) i c) del Reial Decret 412/2014, el termini per a presentar la preinscripció és el mateix que per a la resta d’estudiantat, DEL 21 DE JUNY DE 2021 AL 9 DE JULIOL DE 2021. El dia 9 de juliol el termini acaba a les 14 hores.

No obstant això, les sol·licituds presentades entre el 10 i el 31 de juliol de 2021 per l’estudiantat pertanyent a aquests col·lectius, seran tingudes en consideració respectant-se els drets d'admissió d'aquest estudiantat.

PRIORITAT EN L'ADJUDICACIÓ: La convocatòria és única i es resol per a tots el dia 16 de juliol de 2021, però es continuen mantenint les mateixes prioritats d'adjudicació:

- L’alumnat amb accés aprovat en cursos anteriors i els que aproven la convocatòria ordinària de PAU de juny de 2021, tenen preferència sobre l’alumnat que aprove la PAU en la convocatòria extraordinària de juliol de 2021.

- Les assignatures de Fase Voluntària o de modalitat o l’idioma estranger de la Fase Obligatòria aprovades en la convocatòria extraordinària de juliol de 2021 no es comptabilitzaran per a l'adjudicació preferent a aquell estudiantat que haja aprovat la PAU al juny de 2021 o en anys anteriors.

PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LA PAU 2021:

- Convocatòria ordinària de juny: el dia 18 de juny (a partir de les 14 hores)

- Convocatòria extraordinària de juliol: el dia 14 de juliol (a partir de les 17 hores), el que implica que l'alumnat que participa en la convocatòria extraordinària de la PAU ha de realitzar la seua sol·licitud de Preinscripció sense conèixer les seues qualificacions. Serà el programa informàtic el que inclourà les qualificacions quan estiguen disponibles, abans del procés de baremació i adjudicació de places.

2.- LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ:

Per a obtenir plaça en el primer curs dels estudis universitaris oficials de grau es realitzarà a través de l'assistent telemàtic que es trobarà disponible en les dates abans indicades en l'adreça d'Internet següent:

 www.preinscripcion.gva.es

Tot l’estudiantat ha de presentar la sol·licitud de preinscripció mitjançant l'assistent telemàtic. Aquells/es que hagen de presentar documentació, la formalitzaran també mitjançant l'assistent, escanejaran la documentació i la pujaran al web, en l’apartat que corresponga, durant el procés de sol·licitud de preinscripció.

Ningun estudiant/a haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció en paper en la universitat.

3.- ALUMNAT QUE PRESENTA LA SOL·LICITUD DE FORMA TELEMÀTICA I NO HA DE PRESENTAR CAP DOCUMENTACIÓ:

La presentació de la sol·licitud telemàtica de preinscripció comportarà automàticament l'autorització a l'òrgan gestor per a comprovar les dades d'identitat, domicili i residència, segons el Decret 165/2010, de 8 d'octubre del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Condicions per a realitzar la presentació telemàtica:

Tot l’estudiantat pot fer la presentació telemàtica. Ningun estudiant/a haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció en paper en la universitat.

 - Per a alumnat de Batxillerat que realitza la Fase Obligatòria i/o la Fase Voluntària de la PAU enguany o els que la van fer en 2012 i posteriors, en tot cas de la Comunitat Valenciana. Aquests alumnes en entrar en www.preinscripcion.gva.es han d'identificar-se amb el nombre del DNI o NIE o passaport i a més amb la clau que se'ls proporciona el primer dia de la Prova d'Accés a la Universitat per a accedir al portal de l'alumne PASEU. En cas d'haver-se presentat diverses vegades a la prova s'utilitzarà l'última clau.

 - Per a alumnat que està exempt de les PAU de 2017. Aquests alumnes hauran d'haver obtingut en el seu moment la seua Acreditació de l'exempció de les PAU de 2017. Aquests alumnes en entrar en www.preinscripcion.gva.es han d'identificar-se amb el nombre del DNI o NIE o passaport i a més amb la clau que se'ls va proporcionar.

IMPORTANT: l’estudiantat que tot i complir les condicions anteriors es trobe en algun dels casos que s'esmenten a continuació, hauran d’escanejar la corresponent documentació que procedisca en cada cas i pujar-la al web , en els apartats que corresponguen. Sense el compliment del tràmit de posada en el web de la corresponent documentació de la sol·licitud no es considerarà vàlidament realitzada la preinscripció.

-  Si han de pujar al web algun document que justifique una discapacitat

-  Si han de justificar la seua condició d'esportista d'alt rendiment (Nota: L’alumnat que tinga la condició d'esportista d'alt nivell o esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana únicament haurà d'indicar -seleccionant en el desplegable de l'assistent telemàtic el Butlletí Oficial de l'Estat o el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, respectivament, on està publicada aquesta condició. No hauran de pujar cap document al web respecte a aquesta condició).

Cal remarcar a l'alumnat de Batxillerat de la Comunitat Valenciana la importància de la clau que se'ls dóna el primer dia de les PAU, ja que amb ella podran realitzar la sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica sense que hagen de presentar-la impresa en paper, a més de poder accedir al portal de l'alumne PASEU per a consultar les seues qualificacions de PAU, gestionar les sol·licituds de reclamacions sobre les mateixes i imprimir-se el document oficial amb les qualificacions de la PAU.

També cal remarcar a l'alumnat que va estar exempt de les PAU de 2017 en la Comunitat Valenciana la importància de la clau que varen rebre per correu electrònic, ja que amb ella podran realitzar la sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica.

4.- ALUMNAT QUE OBLIGATÒRIAMENT HA DE PRESENTAR DOCUMENTACIÓ (POSANT-LA AL WEB) EN FER LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ:

 - Alumnat que estiga en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, o de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, o de tècnic esportiu superior, encara que s'hagen presentat a la Fase Voluntària de 2021, 2020, 2019, 2018 o 2017 o a la Fase Específica de la PAU en els anys 2016 o 2015 o 2014 a la Comunitat Valenciana i tinguen clau per a accedir al portal de l'alumne PASEU.

 - Resta d'alumnat no inclosos en el punt 3 d'aquestes instruccions.

Aquest alumnat haurà d'omplir la sol·licitud de preinscripció en l'assistent telemàtic i després escanejar la corresponent documentació i pujar-la al web en l’apartat o apartats que corresponguen. Sense el compliment d'aquest tràmit no es considerarà vàlidament realitzada la preinscripció.

L’estudiantat exempt de les PAU en 2017 que procedisca d'altres comunitats autònomes haurà de presentar també, posant-ho al web, l'acreditació de la condició d'exempció de les PAU i també un document que acredite que no han aprovat les PAU amb anterioritat.

S'acceptaran a la nostra preinscripció universitària al curs 2021-2022 totes les sol·licituds de tot l’estudiantat de les diferents comunitats autònomes, independentment de l'estructura de PAU que hagen realitzat.

5.- PASSOS PER A REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ EN L'ASSISTENT TELEMÀTIC:

En primer lloc cal recalcar als alumnes que lligen atentament totes les instruccions i missatges que l'assistent els va presentant.

Per a accedir a emplenar la sol·licitud de preinscripció cal obtenir primer el nombre CIP (Codi d'Identificació Personal), que s'obtindrà, segons el cas, tal com s'indica en els apartats A i B següents:

A) L'alumnat de Batxillerat que ha realitzat la prova d'accés a la universitat a la Comunitat Valenciana en els anys 2012 a 2021, accedirà per un apartat específic en el qual s'identificarà amb el seu nombre de NIF, NIE o passaport i a més amb la seua clau de PAU, si aquesta és correcta,  l'assistent li generarà el CIP, consistent en un nombre. Si l'alumne, tant d'aquest curs com dels quatre cursos anteriors, ha perdut la seua clau de PAU pot sol·licitar-la de nou en el portal de l'alumne en la URL  https://appweb.edu.gva.es/paseu/

B) L'alumnat de Batxillerat de la Comunitat Valenciana que estiga exempt de les PAU de 2017 i no s'haja presentat a aquestes proves, accedirà per un apartat específic en el qual s'identificarà amb el seu nombre de NIF, NIE o passaport i a més amb la seua clau va rebre per correu electrònic, si aquesta és correcta l'assistent li generarà el CIP.

C) La resta d'alumnes accediran per un altre apartat on hauran d'introduir només el seu NIF, NIE o passaport i l'assistent els generarà el  CIP.

Per a tot el alumnat, el CIP permet recuperar la sol·licitud en qualsevol moment conservant les dades introduïdes (nom, cognoms, adreça, telèfon, nota d'accés, places sol·licitades etc.) i el programa li pot demanar que ho introduïsca novament durant la tramitació per raons de seguretat.

Per açò és molt important recordar el nombre CIP, mitjançant la seua impressió o anotació, ja que en cas contrari es perdran les dades i l'alumne haurà de sol·licitar un nou CIP i emplenar una nova sol·licitud.

Per a accedir a emplenar la sol·licitud de preinscripció l'alumnat haurà d'introduir el DNI, NIE o passaport i el codi CIP assignat. Per als alumnes que s'especifiquen en els apartats A) i B) d'aquest punt 5 es carregaran en la sol·licitud les seues dades personals identificatives bàsiques i les seues qualificacions de PAU quan estiguen disponibles, que no podran ser modificades pels alumnes, per la qual cosa solament hauran de sol·licitar, per ordre de preferència, fins a un màxim de 20 titulacions.

La resta d'alumnat accedirà també a la sol·licitud per emplenar-la introduint el DNI, NIE o passaport i el codi CIP que se'ls ha assignat i faran constar totes les seues dades personals, les acadèmiques amb les seues qualificacions i per ordre de preferència sol·licitaran fins a un màxim de 20 titulacions.

Una vegada emplenada la sol·licitud (i pujada la documentació  si és el cas) l'alumnat haurà de prémer l'opció de validar i l'assistent donarà opció a modificar les dades consignades o a "presentar".

Quan es prem l'opció “presentar”, la sol·licitud ja no es pot modificar. Si l'alumne/a vol fer algun canvi haurà d'iniciar el procés de nou sol·licitant un altre CIP i omplir una nova sol·licitud.

Podrà imprimir-se còpia de la seua sol.l icitud per a conservar-la com a justificant d’haer realitzat la seua Preinscripció en termini.

Per a tot l’alumnat:

Una vegada polsada en l'assistent l'opció de "presentar", JA HA PRESENTAT TELEMÀTICAMENT la MATEIXA I PER TANT NO HA PRESENTAR-LA EN PAPER A LA UNIVERSITAT. Si per qualsevol circumstància realitzen diverses sol·licituds telemàtiques, es considerarà vàlida l'última presentada en l'assistent telemàtic.

Per a aquell alumnat que comença la seua sol·licitud de presentació telemàtica però haja de pujar al web alguna documentació tal com s'explica en el punt 3 d'aquestes instruccions, s'haurà de procedir com s'indica en el punt 6 següent:

6.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ (PUJANT-LA AL WEB) EN LA SOL·LICITUD PER A L’ALUMNAT QUE TINGA L'OBLIGACIÓ DE FER-HO:

L’estudiantat, en la seua sol·licitud, en els casos en què siga obligatori PRESENTAR DOCUMENTACIÓ segons el que s'ha explicat en els punts 2, 3 i 4 d'aquestes instruccions, haurà de PUJAR LA CORRESPONENT DOCUMENTACIÓ AL WEB, EN ELS APARTATS ON CORRESPONGA. Podrà imprimir-se còpia de la seua sol.licitud per a conservar-la com a justificant d'haver realitzat la seua Preinscripció en termini. No haurà de presentar aquest justificant en paper en cap lloc. Sense el compliment d'aquest tràmit no es considerarà vàlidament realitzada la preinscripció per als alumnes que tinguen l'obligació d’adjuntar documentació (pujant-la al web).

Amb la sol·licitud es presentaran els documents, (pujant-los al web), que en cada cas corresponguen (certificat de qualificacions per als alumnes de PAU d’altres comunitats autònomes, de cicles formatius de grau superior, o d'ensenyaments superiors d'arts plàstiques i disseny, o d'ensenyaments superiors esportives, així com els títols d'aquests tècnics, certificat de discapacitat, certificació del Consell Superior d'Esports per als esportistes d'alt rendiment, certificat d'exempció de les PAU de 2017 per a l’alumnat d'altres comunitats autònomes, etc ...).

- L’estudiantat amb acreditació provisional de la UNED haurà de presentar la definitiva en el termini d'un mes des de l'emissió de la mateixa. El dia 10 d'octubre es donarà de baixa en matrícula a tot l’estudiantat de la UNED que a aquesta data no l'haja presentada, excepte a aquells/es que estiguen pendents de l’homologació del seu batxillerat por procedir de països sense conveni d’accés.

- A les 14 hores del dia 15 d'octubre de 2021 finalitza el termini d'acceptació de credencials o acreditacions d'estudiantat de cicles formatius que fan els seus FCT a l'estranger, de resultats de PAU de convocatòria extraordinària d'altres comunitats autònomes o altres tipus de certificacions que afecten al procés d'admissió a la universitat al curs 2021-2022.

- L’alumnat d'altres comunitats autònomes haurà de gestionar la seua sol·licitud amb l’assistent telemàtic, pujant al web la documentació corresponent.

Cas de presentar més d’una sol·licitud de preinscripció, sols serà vàlida l’última presentada. No s’acceptaran sol·licituds que es presenten fora del termini establert.

7.- RECLAMACIONS SOBRE ELS RESULTATS  DE LA PREINSCRIPCIÓ:

No s'admetran reclamacions sobre instàncies que hagen sigut correctament tramitades.

El termini de presentació de reclamacions serà de 3 dies hàbils, a partir de la publicació dels resultats que està prevista per el 16 de juliol de 2021, és a dir els dies 19, 20 i 21 de juliol. La sol·licitud de reclamació es realitzarà també mitjançant l'assistent telemàtic www.preinscripcion.gva.es

El dia 21 de juliol el termini acaba a les 14 hores.

La resolució de les reclamacions serà el dia 23 de juliol.

La tramitació de la sol·licitud de reclamació pot realitzar-se des de qualsevol ordinador que dispose de connexió a Internet i impressora,  per al cas que calga imprimir-la i presentar-la en paper. No obstant això i per si algun alumne no comptara amb ordinador, el centre educatiu haurà de permetre la utilització dels seus ordinadors.

Es podrà realitzar a través d'internet, en l'adreça www.preinscripcion.gva.es la sol·licitud de Preinscripció. D'aquesta adreça es podran descarregar les instruccions i taules que es requereixen per al seu emplenament, a fi que el centre dispose en tot moment del necessari per a la formalització de les sol·licituds.

8.- ESTUDIANTS QUE NO OBTINGUEN PLAÇA UNIVERSITÀRIA MITJANÇANT EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ:

Important: Els alumnes que no obtingueren plaça quan es resolga el procés de preinscripció amb l'assignació inicial o posteriorment en la gestió de les llistes d'espera que realitzen les universitats, hauran de consultar les pàgines web de les mateixes i posar-se en contacte amb la universitat o universitats en les quals desitjarien ser admesos, fins al 30 d'octubre, per a sol·licitar les places que hagen quedat vacants.

 

Preinscripció


Universitat d'Alacant
Negociat d'Accès
Aptdo. Correus 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464