Saltar apartados

Instruccions Generals

Curs 2018-19

 

1.- TERMINIS DE PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA:

En el curs 2018-2019 solament hi haurà una convocatòria, que es resoldrà amb l'adjudicació de places el dia 13 de JULIOL de 2018, amb els terminis per a presentar la sol·licitud que s'indiquen a continuació:

A) DE L'11 DE JUNY DE 2018 AL 6 DE JULIOL DE 2018, TOTS DOS INCLUSIVAMENT:

Per als estudiants que hagen realitzat les PAU de 2018 de juny o de juliol, els estudiants amb accés per a majors de 25, 40 o 45 anys, els estudiants de cursos anteriors, els estudiants titulats, els estudiants de cicles formatius i els estudiants estrangers que NO accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b) i 9.2.b) i c) del Reial decret 412/2014.

L'alumnat que haja superat la prova d'accés a la universitat (PAU) en convocatòria de juliol a la Comunitat Valenciana haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció telemàtica des del moment en què dispose de la seua clau de PAU, que se li facilitarà el primer dia de realització de les proves, fins al dia 6 de juliol inclusivament, encara que no es coneguen les seues qualificacions de la prova d'accés. Serà el programa informàtic el que carregarà les seues qualificacions, quan estiguen disponibles, abans del procés de baremación i adjudicació de places.

Nota: Els alumnes que tinguen aprovada la PAU en la convocatòria de juny de 2018 o anteriors i es presenten en la convocatòria extraordinària de juliol de 2018 per a pujar nota, han de presentar també la seua sol·licitud de Preinscripció de l'11 de juny al 6 de juliol. Les seues noves qualificacions de les PAU de juliol 2018 no serviran per al procés de preinscripció del present curs i solament les podran utilitzar, si és el cas, en la Preinscripció de 2019 al curs 2019-2020.

El dia 6 de juliol el termini acaba a les 14 hores.

B) DE L'11 DE JUNY DE 2018 AL 9 DE JULIOL DE 2018, TOTS DOS INCLUSIVAMENT(*):

Per als estudiants que accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b) i 9.2.b) i c) del Reial decret 412/2014. El dia 9 de juliol el termini acaba a les 14 hores.(*)

PRIORITAT EN L'ADJUDICACIÓ: La convocatòria és única i es resol per a tots el dia 13 de juliol de 2018, però se segueixen mantenint les mateixes prioritats d'adjudicació:

 - Els Alumnes de cursos anteriors i els que aproven la convocatòria ordinària de PAU de juny de 2018, tenen preferència sobre els alumnes que aproven la PAU en la convocatòria extraordinària de juliol de 2018.

 - Les assignatures de Fase Voluntària aprovades en la convocatòria extraordinària de juliol de 2018 no es comptabilitzaran per a l'adjudicació preferent a aquells estudiants que hagen aprovat la PAU al juny de 2018 o en anys anteriors.

PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LA PAU 2018:

Convocatòria ordinària de juny: el dia 15 de juny (a partir de les 14 hores)

Convocatòria extraordinària de juliol: el dia 11 de juliol (a partir de les 17 hores), la qual cosa implica que l'alumnat que participa en la convocatòria extraordinària de la PAU ha de realitzar la seua sol·licitud de Preinscripció sense conèixer les seues qualificacions. Serà el programa informàtic el que inclourà les qualificacions quan estiguen disponibles, abans del procés de baremación i adjudicació de places.

(*) D’acord amb la Resolució d'1 de març de 2018, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord d'1 de març de 2018, de la Conferència General de Política Universitària, pel qual es determinen les dates límit de preinscripció, de publicació de llistes d'admesos i d'inici del període de matriculació en les universitats públiques per al curs acadèmic 2018-2019(BOE de 15-3-2018), les sol•licituds presentades entre el 10 i el 31 de juliol de 2018 pels estudiants pertanyents a aquests col•lectius seran considerades, respectant-se els drets d’admissió d’aquests estudiants.

2.- LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ:

Per a obtenir plaça en el primer curs dels estudis universitaris oficials de grau es realitzarà a través de l'assistent telemàtic que es trobarà disponible en les dates abans indicades en l'adreça d'Internet següent:

 www.preinscripcion.gva.es

Tots els estudiants han de presentar la sol·licitud de preinscripció mitjançant l'assistent telemàtic. Aquells que l'hagen de presentar en paper, la formalitzaran també mitjançant l'assistent i posteriorment la presentaran en paper en la universitat corresponent.

3.- ALUMNES QUE PODEN PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE FORMA TELEMÀTICA I NO HAN D'IMPRIMIR-LA I PRESENTAR-LA EN PAPER:

La presentació de la sol·licitud telemàtica de preinscripció comportarà automàticament l'autorització a l'òrgan gestor per a comprovar les dades d'identitat, domicili i residència, segons el Decret 165/2010, de 8 d'octubre del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Condicions per a realitzar la presentació telemàtica:

 - Per a alumnat de Batxillerat que realitza la Fase Obligatòria i/o la Fase Voluntària de la PAU enguany o els que la van fer en 2012 i posteriors, en tot cas de la Comunitat Valenciana. Aquests alumnes en entrar en www.preinscripcion.gva.es han d'identificar-se amb el nombre del DNI o NIE o passaport i a més amb la clau que se'ls proporciona el primer dia de la Prova d'Accés a la Universitat per a accedir al portal de l'alumne PASEU. En cas d'haver-se presentat diverses vegades a la prova s'utilitzarà l'última clau.

 - Per a alumnat que està exempt de les PAU de 2017. Aquests alumnes hauran de demanar en el seu centre d'estudis la seua Acreditació de l'exempció de les PAU de 2017. En el moment de demanar la seua acreditació, se'ls demanarà un correu electrònic i un telèfon mòbil. Aquests alumnes en entrar en www.preinscripcion.gva.es han d'identificar-se amb el nombre del DNI o NIE o passaport i a més amb la clau que se'ls proporcionarà al citat correu electrònic.

 - El document per a l'acreditació de l'exempció podrà descarregar-se, per a la seua signatura i enregistrament informàtic per part dels centres educatius, en la web:  http://www.ceice.gva.es/web/universidad/informacion-pau

 - L'acreditació de l'exempció realitzada pels centres educatius de la Comunitat Valenciana no podrà ser únicament signada de forma manual, sinó que haurà de ser també gravada en l'aplicació informàtica ÍTACA.

 - Es recomana als centres educatius que expedisquen les acreditacions d'exempció de les PAU a tots els seus estudiants que estiguen en aquesta situació d'exempció.

 - Els estudiants amb les PAU aprovades però que no hagen accedit a la universitat amb anterioritat, no poden demanar el certificat d'exempció de les PAU.

 - Excepcions: els estudiants que àdhuc complint les condicions anteriors es troben en algun dels casos que se citen a continuació, hauran d'imprimir, signar i presentar la instància, juntament amb la documentació que procedisca en cada cas, de la forma que s'explica en el punt 6 d'aquestes instruccions. Sense el compliment del tràmit de presentació de la sol·licitud en paper no es considerarà vàlidament realitzada la preinscripció.

 - Si han de presentar algun document que justifique una discapacitat o la seua condició d'esportista d'alt rendiment, (Nota: Els alumnes que ostenten la condició d'esportista d'alt nivell o esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana únicament hauran d'indicar-ho seleccionant en el desplegable de l'assistent telemàtic el Butlletí Oficial de l'Estat o el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, respectivament, on està publicada aquesta condició, com que no ha de presentar cap documentació no han de presentar la sol·licitud impresa en paper)

 - Si no volen autoritzar a l'òrgan gestor per a comprovar les dades d'identitat, domicili i residència, segons el Decret  165/2010 citat anteriorment, en aquest cas hauran de presentar també una fotocòpia del document d'identitat (DNI, NIE, passaport).

Cal remarcar a l'alumnat de Batxillerat de la Comunitat Valenciana la importància de la clau que se'ls dóna el primer dia de les PAU, ja que amb ella podran realitzar la sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica sense que hagen de presentar-la impresa en paper, a més de poder accedir al portal de l'alumne PASEU per a consultar les seues qualificacions de PAU, gestionar les sol·licituds de reclamacions sobre les mateixes i imprimir-se el document oficial amb les qualificacions de la PAU.


També cal remarcar a l'alumnat exempt de les PAU de la Comunitat Valenciana la importància de la clau que rebran per correu electrònic, ja que amb ella podran realitzar la sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica sense que hagen de presentar-la impresa en paper.

4.- ALUMNES QUE HAN D'IMPRIMIR I PRESENTAR EN PAPER LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ:

 

- Alumnat que estiga en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, o de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, o de tècnic esportiu superior, encara que s'hagen presentat a la Fase Voluntària de 2018 o a la Fase Específica de la PAU en els anys 2017, 2016 o 2015 o 2014 a la Comunitat Valenciana i tinguen clau per a accedir al portal de l'alumne PASEU.

 - Resta d'alumnat no inclosos en el punt 3 d'aquestes instruccions.

Aquest alumnat haurà d'emplenar la sol·licitud de preinscripció en l'assistent telemàtic i, després d'imprimir-la i signar-la per l'alumne o alumna, presentar-la juntament amb la documentació procedent en cada cas, en el lloc de presentació que corresponga, segons s'indica en la pròpia sol·licitud. Sense el compliment d'aquest tràmit no es considerarà vàlidament realitzada la preinscripció.

Els estudiants exempts de les PAU que procedisquen d'altres comunitats autònomes hauran de presentar l'acreditació de la condició d'exempció de les PAU i també un document que acredite que no han aprovat les PAU amb anterioritat.  

S'acceptaran en la nostra preinscripció universitària al curs 2018-2019 totes les sol·licituds de tots els estudiants de les diferents comunitats autònomes, independentment de l'estructura de PAU que hagen realitzat.

5.- PASSOS PER A REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ EN L'ASSISTENT TELEMÀTIC:

En primer lloc cal recalcar als alumnes que lligen atentament totes les instruccions i missatges que l'assistent els va presentant, ja que el procés és diferent segons l'alumne tinga obligació de presentar la instància en paper o solament telemàticament.

Per a accedir a emplenar la sol·licitud de preinscripció cal obtenir primer el nombre CIP (Codi d'Identificació Personal), que s'obtindrà, segons el cas, tal com s'indica en els apartats A i B següents:

A) L'alumnat de Batxillerat que ha realitzat la prova d'accés a la universitat a la Comunitat Valenciana en els anys 2018, o 2012 i posteriors, accedirà per un apartat específic en el qual s'identificarà amb el seu nombre de NIF, NIE o passaport i a més amb la seua clau de PAU, si aquesta és correcta,  l'assistent li generarà el CIP, consistent en un nombre. Si l'alumne, tant d'aquest curs com dels quatre cursos anteriors, ha perdut la seua clau de PAU pot sol·licitar-la de nou en el portal de l'alumne en la URL  https://appweb.edu.gva.es/paseu/

B) L'alumnat de Batxillerat de la Comunitat Valenciana que estiga exempt de les PAU de 2017 i no s'haja presentat a aquestes proves, accedirà per un apartat específic en el qual s'identificarà amb el seu nombre de NIF, NIE o passaport i a més amb la seua clau que rebrà per correu electrònic, si aquesta és correcta l'assistent li generarà el CIP.

C) La resta d'alumnes accediran per un altre apartat on hauran d'introduir només el seu NIF, NIE o passaport i l'assistent els generarà el  CIP.

Per a tots els alumnes, el CIP permet recuperar la sol·licitud en qualsevol moment conservant les dades introduïdes (nom, cognoms, adreça, telèfon, nota d'accés, places sol·licitades etc.) i el programa li pot demanar que ho introduïsca novament durant la tramitació per raons de seguretat.

Per açò és molt important recordar el nombre CIP, mitjançant la seua impressió o anotació, ja que en cas contrari es perdran les dades i l'alumne haurà de sol·licitar un nou CIP i emplenar una nova sol·licitud.

Per a accedir a emplenar la sol·licitud de preinscripció l'alumnat haurà d'introduir el DNI, NIE o passaport i el codi CIP assignat. Per als alumnes que s'especifiquen en els apartats A) i B) d'aquest punt 5 es carregaran en la sol·licitud les seues dades personals identificatives bàsiques i les seues qualificacions de PAU quan estiguen disponibles, que no podran ser modificades pels alumnes, per la qual cosa solament hauran de sol·licitar, per ordre de preferència, fins a un màxim de 20 titulacions.

La resta d'alumnes accediran també a la sol·licitud per al seu emplenament introduint el DNI, NIE o passaport i el codi CIP que se'ls ha assignat i faran constar totes les seues dades personals, els acadèmics amb les seues qualificacions i per ordre de preferència sol·licitaran fins a un màxim de 20 titulacions.

Una vegada emplenada la sol·licitud l'alumne haurà de prémer l'opció de validar i l'assistent  donarà opció a modificar les dades consignades o a “confirmar” (per a alumnes que han de presentar-la en paper) o “presentar” (per a alumnes que no han de presentar-la en paper).

Quan es prem l'opció confirmar o presentar, segons el cas, la sol·licitud ja no es pot modificar, si l'alumne vol fer algun canvi haurà d'iniciar el procés de nou sol·licitant un altre CIP i emplenar una nova sol·licitud.

Els alumnes inclosos en l'apartat A) i B) d'aquest punt 5 una vegada premuda en l'assistent l'opció de “presentar” JA HAN PRESENTAT TELEMÀTICAMENT LA MATEIXA I PER TANT NO HAN DE PRESENTAR-LA EN PAPER EN LA UNIVERSITAT. Per a aquests alumnes, si per qualsevol circumstància realitzen diverses sol·licituds telemàtiques, es considerarà vàlida l'última presentada en l'assistent telemàtic.

Per a aquells alumnes que comencen la seua sol·licitud de presentació telemàtica però hagen de presentar alguna documentació tal com s'explica en el punt 3 d'aquestes instruccions, s'haurà de procedir com s'indica en el punt 6 següent:

6.- PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD EN PAPER EN LA UNIVERSITAT PER ALS ALUMNES QUE TINGUEN L'OBLIGACIÓ:

La sol·licitud, en els casos en què siga obligatori IMPRIMIR-SE EN PAPER PER A LA SEUA PRESENTACIÓ EN LA UNIVERSITAT segons els casos que s'han explicat en els punts 3 i 4 d'aquestes instruccions, haurà de signar-se en doble exemplar, un dels quals es lliurarà en el lloc de presentació que corresponga, segons s'indica en la pròpia sol·licitud i l'altre ho conservarà l'alumne com a justificant d'haver realitzat la seua Preinscripció en termini. Sense el compliment d'aquest tràmit no es considerarà vàlidament realitzada la preinscripció per als alumnes que tinguen l'obligació de presentar-la en paper en la Universitat.

Amb la sol·licitud es presentaran els documents que en cada cas corresponguen (certificat de qualificacions per als alumnes de cicles formatius de grau superior, o d'ensenyaments superiors d'arts plàstiques i disseny, o d'ensenyaments superiors esportius, així com els títols d'aquests tècnics, certificat de discapacitat, certificació del Consell Superior d'Esports per als esportistes d'alt rendiment, certificat d'exempció de les PAU de 2017 per als alumnes d'altres comunitats autònomes, etc.). L'alumne haurà d'aportar els originals i una fotocòpia per a la seua acare per la Universitat.

- L’estudiantat amb acreditació provisional de la UNED haurà de presentar la definitiva en el termini d'un mes des de l'emissió d'aquesta. El dia 11 d'octubre es donarà de baixa en matrícula a tot l’estudiantat de la UNED que a aquesta data no l'haja presentada, excepte a aquells/es que estiguen pendents de l’homologació del seu batxillerat per procedir de països sense conveni d’accés.

- A les 14 hores del dia 11 d'octubre de 2018 finalitza el termini d'acceptació de credencials o acreditacions d'estudiants de cicles formatius que fan els seus FCT en l'estranger, de resultats de PAU de convocatòria extraordinària d'altres comunitats autònomes o un altre tipus de certificacions que afecten el procés d'admissió a la universitat al curs 2018-2019.

- Els alumnes d'altres comunitats autònomes podran enviar la seua sol·licitud i la documentació corresponent, ja compulsada, per correu postal certificat a la Universitat on es realitzen els estudis de la seua primera elecció, segons les indicacions de la pròpia sol·licitud.

La presentació de més d'una sol·licitud en paper en diferents universitats de la Comunitat Valenciana comportarà la nul·litat de totes elles. Per açò, només podrà presentar-se en la Universitat corresponent una única sol·licitud en paper, amb independència que puguen realitzar-se totes les que s'estimen convenients en l'assistent de la pàgina web www.preinscripcion.gva.es de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport. No obstant això, en el cas de presentar-se més d'una sol·licitud en paper en la mateixa universitat, dins del termini de preinscripció i dins de l'horari de registre corresponent, es validarà l'última presentada.

Les Universitats no acceptaran les sol·licituds que es presenten fóra del termini establit, bé en els seus registres d'entrada corresponents, per correu certificat, en sobre obert per a ser datada i segellada abans de ser certificada, així com per les restants formes o llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i sempre dins de l'horari d'obertura de registre que cada dependència tinga establit.

7.- RECLAMACIONS SOBRE ELS RESULTATS  DE LA PREINSCRIPCIÓ:

No s'admetran reclamacions sobre instàncies que hagen sigut correctament tramitades.

El termini de presentació de reclamacions serà de 3 dies hàbils, a partir de la publicació dels resultats que està prevista per al 13 de juliol de 2018, és a dir els dies 16, 17 i 18 de juliol. La sol·licitud de reclamació es realitzarà també mitjançant l'assistent telemàtic www.preinscripcion.gva.es i es presentarà en paper, si és el cas, en la mateixa universitat on s'haja presentat la sol·licitud de preinscripció.

El dia 18 de juliol el termini acaba a les 14 hores.

La tramitació de la sol·licitud de reclamació pot realitzar-se des de qualsevol ordinador que dispose de connexió a Internet i impressora,  per al cas que calga imprimir-la i presentar-la en paper. No obstant això i per si algun alumne no comptara amb ordinador, el centre educatiu haurà de permetre la utilització dels seus ordinadors.

Es podrà realitzar a través d'internet, en l'adreça www.preinscripcion.gva.es la sol·licitud de Preinscripció. D'aquesta adreça es podran descarregar les instruccions i taules que es requereixen per al seu emplenament, a fi que el centre dispose en tot moment del necessari per a la formalització de les sol·licituds.

8.- ESTUDIANTS QUE NO OBTINGUEN PLAÇA UNIVERSITÀRIA MITJANÇANT EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ:

Important: Els alumnes que no obtingueren plaça quan es resolga el procés de preinscripció amb l'assignació inicial o posteriorment en la gestió de les llistes d'espera que realitzen les universitats, hauran de consultar les pàgines web de les mateixes i posar-se en contacte amb la universitat o universitats en les quals desitjarien ser admesos, en el mes de setembre, per a sol·licitar les places que hagen quedat vacants.

 

Preinscripció


Universitat d'Alacant
Negociat d'Accès
Aptdo. Correus 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Fax: (+34) 96 590 9887

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464