Saltar apartados

Documentació a aportar

Curs 2019-20

L’estudiantat, en la seua sol·licitud, en els casos en què siga obligatori PRESENTAR DOCUMENTACIÓ, haurà de PUJAR LA CORRESPONENT DOCUMENTACIÓ AL WEB, EN ELS APARTATS ON CORRESPONGA. Podrà imprimir-se còpia de la seua sol.licitud per a conservar-la com a justificant d'haver realitzat la seua Preinscripció en termini. No haurà de presentar aquest justificant en paper en cap lloc. Sense el compliment d'aquest tràmit no es considerarà vàlidament realitzada la preinscripció per als alumnes que tinguen l'obligació d’adjuntar documentació (pujant-la al web).

 Els alumnes pujaran còpia a l'òrgan receptor:

 • Alumnes amb Prova d'Accés a la Universitat (Selectivitat)

· Còpia, de la targeta de selectivitat

 • Alumnes procedents de sistemes educatius de països membres de la UE o del sistema educatiu d'estats que han subscrit acord internacional amb Espanya

· Còpia, de la targeta de selectivitat UNED o de la Aceditació / Credencial.

 • Curs d'Orientació Universitària (COU) en el curs 1974/75 o posterior, o el Batxillerat Experimental i no haver superat la Prova d'Accés a la Universitat

· Còpia, del Llibre de Qualificació Escolar on conste la superació d'aquests estudis

 • Curs d'Orientació Universitària (COU) amb anterioritat al curs acadèmic 1974/75, el Curs Preuniversitari i les Proves de Maduresa

· Còpia, del Llibre de Qualificació Escolar on conste la superació d'aquests estudis

 • Cicle Formatiu de Formació Professional Específica de Grau Superior, els ensenyaments de Formació Professional de Segon Grau o Mòdul Professional de Nivell III.

· Còpia, de la certificació acadèmica oficial en la qual conste la nota mitjana final de l'expedient acadèmic de FP expedit als únics efectes del procediment de preinscripció amb 3 decimals

· Còpia, del títol obtingut o del resguard d'haver abonat els drets d'expedició.

 • Prova d'accés per a estudiants majors de vint-i-cinc, quaranta o quaranta-cinc anys en una universitat pública de la Comunitat Valenciana

· Còpia, del certificat d'haver superat la prova.

 • Titulat universitari o equivalent que habilite per a l'accés a la Universitat

· Còpia, del títol universitari obtingut o del resguard d'haver abonat els drets d'expedició

· Còpia, de la certificació de l'expedient acadèmic oficial on conste la totalitat de les qualificacions obtingudes

Normativa per al càlcul de qualificacions als efectes d’accés per la quota titulats

 • Justificació de Minusvalidesa

Els sol·licitants, que complint algun dels requisits acadèmics anteriors, tinguen reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, menyscapte total de la parla o pèrdua total d'audició, hauran d'acreditar-ho mitjançant la presentació d'algun dels documents següents:

 • Certificat acreditatiu expedit per la Conselleria de Benestar Social, o per l'organisme competent en altres comunitats autònomes, o per l'IMSERSO.
 • Resolució de l'INSS, reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 • Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 
 • Justificació d'esportistes d'alt rendiment               

Els sol·licitants, que complint algun dels requisits acadèmics anteriors, tinguen reconeguda la condició d'esportista d'alt rendiment, hauran d'adjuntar, acreditació expedida pel Consell Superior d'Esports o per l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma, segons corresponga. Els alumnes que ostenten la condició d'esportista d'alt nivell i esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, únicament hauran d'indicar-ho en la sol·licitud corresponent, ja que està publicada aquesta condició en el Butlletí Oficial de l'Estat i Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, respectivament.

Preinscripció


Universitat d'Alacant
Negociat d'Accès
Aptdo. Correus 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Fax: (+34) 96 590 9887

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464