Saltar apartados

Mobilitat Emprenedora

CONVOCATÒRIA MOBILITAT EMPRENEDORA 2015-2016

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA MOBILITAT EUROPEA EMPRENEDORS UA (ERASMUS+ PRÀCTIQUES)

Publicada en el BOUA amb data 13/06/2016

 

PRIMERA - OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La present convocatòria del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació està destinada a concedir tres ajudes denominades Mobilitat Emprenedora a estudiants i titulats o titulades recents de la Universitat d'Alacant (UA). Aquestes ajudes s'emmarquen en la convocatòria Erasmus+ de la UA en la seua modalitat de pràctiques i del programa de Campus de l'Emprenedor Innovador, de la Subdirecció General d’Economia Sostenible i Emprenedoria de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb l'objectiu de desenvolupar, en un entorn global, el talent emprenedor d'estudiants de la UA, promovent la seua mobilitat internacional amb iniciatives empresarials globals.

L'ajuda estarà destinada a cofinançar les despeses de desplaçament i allotjament que el/l'estudiant realitzarà amb motiu de la seua estada en pràctiques en qualsevol tipus d'organització, pública o privada situada en qualsevol dels països participants en el programa de mobilitat Erasmus[1] (28 països membres de la UE; països de l'AELC (associació Europea de Lliure Comerç) excepte Suïssa (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm) i l'EEE (Espai Econòmic Europeu): Islàndia, Liechtenstein i Noruega; països candidats a l'adhesió: Turquia i Antiga República Iugoslava de Macedònia).

La mobilitat d'estudiants per a pràctiques forma part de l'Acció KA1 del Programa Erasmus+ de la Unió Europea en l'àmbit de l'educació superior. La informació general sobre els objectius, condicions i requisits del programa Erasmus+ es publica en la pàgina del Servei Español per a la Internalización de l'Educació - SEPIE http://www.sepie.es/educacion-superior/index.html[1] Es consideren empreses i institucions d'acolliment, totes aquelles entitats que exercisquen activitats en el sector públic o privat, inclosos els Centres de formació i recerca. No són elegibles institucions de la UE, organitzacions encarregades de gestionar programes de la Unió Europea i Representacions Diplomàtiques nacionals del país de l'estudiant en el país d'acolliment.

 

SEGONA - CONDICIONS DEL PROGRAMA

Podran optar a aquestes beques estudiants matriculats o matriculades en títols oficials de la UA (de diplomatura/llicenciatura, grau, màster i doctorat) en el curs 2015/16 i que complisquen els requisits de la clàusula Quarta.

El o la estudiant haurà de realitzar pel seu compte la cerca de les pràctiques en aquelles empreses o institucions que resulten del seu interès i que estiguen disposades a acceptar-li respectant els requisits i en els termes especificats en aquesta convocatòria.

Les estades hauran d'haver finalitzat obligatòriament abans del 15 de desembre de 2016, i tindran una durada de 2 mesos.

Abans de l'inici de la mobilitat, el o la  estudiant, l'empresa i la UA signaran un conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques en el marc del programa Erasmus + i l'acord de pràctiques amb els detalls del període de pràctiques. Tots dos documents els facilitarà la Unitat de Pràctiques degudament emplenats i preparats per a la signatura. Es poden consultar en esta pàgina. 

 

TERCERA - QUANTIA DE L'AJUDA

L'import de les ajudes serà de 2.000 euros bruts per a cadascuna.

La dotació de l'ajuda serà sufragada amb càrrec al capítol IV de crèdits del pressupost del Secretariat d'Ocupació i Suport a Estudiants. L'execució d'aquesta dotació estarà supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la Universitat d'Alacant.

La subvenció assignada s'ajustarà al que es disposa en la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

Aquestes ajudes estan finançades pel programa de Campus de l'Emprenedor Innovador, de la la Subdirecció General d’Economia Sostenible i Emprenedoria de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 

QUARTA - REQUISITS

  • Ser nacional o resident permanent en algun estat participant en el programa ERASMUS+ o de tercers països, en aquest cas haurà d'acreditar que està en possessió d'un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.
  • Estar matriculat o matriculada  en grau, diplomatura o llicenciatura de la UA durant el curs acadèmic 2015/16 i haver superat en el moment de la sol·licitud, un mínim de 60 crèdits del pla d'estudis conduent al títol per al qual sol·licita la mobilitat; o estar matriculat o matriculada a en màster o doctorat de la UA durant el curs acadèmic 2015/16.
  • No haver gaudit  amb anterioritat d'una beca Leonardo da Vinci de pràctiques en l'estranger, o d'una o més mobilitats ERASMUS pràctiques o amb finalitats d'estudis i que la durada total de totes elles haja sigut de més de 10 mesos en el mateix cicle acadèmic (diplomatura/llicenciatura/grau, màster o doctorat).
  • Presentar una carta d'acceptació de l'empresa o organisme on es vagen a realitzar les pràctiques, les quals tindran una durada de dos mesos i hauran de finalitzar abans del 15 de desembre de 2016. Arribat el cas, les persones seleccionades podrien haver de realitzar un curs de formació a distància sobre emprendimiento en un entorn internacional. Aquesta formació serà impartida a través del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.
  • Estar en possessió del nivell B1 de la llengua de país de destinació/llengua de treball (diferent de l'espanyol) segons la taula d'equivalències de la UA en http://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/normativa/tabla-equivalencias-febrero2009.pdf.
  • Disposar d'un pla d'empresa amb oportunitat de negoci potencialment viable en un sector global d'un país participant en el programa.

QUINTA - CRITERIS DE SELECCIÓ

Les sol·licituds d'ajudes seran avaluades per una Comissió de Selecció formada per: la Vicerectora d'Estudiants de la UA (o persona en qui delegue), que actuarà com a presidenta, la Directora del Secretariat d'Ocupació i Suport a Estudiants de la UA, que actuarà de secretària, el Vicerector de Relacions Internacionals de la UA (o persona en qui delegue), que actuarà com a vocal, un tècnic o tènica de l'Observatori d'Inserció Laboral de la UA, que actuarà com a vocal, i la gestora en cap de la Unitat de Pràctiques de la UA, que actuarà com a vocal; d'acord amb el següent barem:

 

Mèrit

Criteris

Puntación

Perfil emprenedor

Formació en creació d'empreses (0.04 punts per cada hora, fins a un màxim de 50 hores)

fins a 2,00

Assistència a jornades o esdeveniments dirigits a emprenedors (0.1 punts per cada jornada, fins a un màxim de 10 jornades)

fins a 1,00

Participació en premis o concursos per a emprenedors (0.33 punts per cada premi o concurs en el qual haja participat, fins a un màxim de 3 premis o concursos)

fins a 1,00

Desenvolupament de pla d'empresa

fins a 1,00

Coneixements de

Inglés*

Certificació B2 de la UA o superior

1,25

Certificació B1 de la UA o superior

0,75

Coneixements del

idioma de destinació

Certificació B2 de la UA o superior

1,75

Certificació B1 de la UA o superior

1,25

Certificació B1.1 de la UA

1,00

Adequació de la

pràctica

Per al desenvolupament del perfil emprenedor de l'estudiant i la

adequació del programa de formació de les mateixes

 

fins a 2,00

*Qui certifique el seu nivell d'anglès amb qualsevol altre tipus de certificat deuran consultar l'equivalència de nivells de la UA en http://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/normativa/tabla-equivalencias-febrero2009.pdf.

 

SISENA - PROCEDIMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud haurà de presentar-se a través del Registre General de la UA o dels Registres Auxiliars dels UA, adreçada al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació, abans de les 14:00 hores del 30 de juny de 2016.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA.

Amb la sol·licitud de participació en el programa haurà de presentar-se la següent documentació:

1. Carta d'acceptació de l'entitat en què realitzarà el període de pràctiques.

2. Formulari amb la proposta de pràctiques signada per l'entitat d'acolliment (formulari)

2. Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.

3. Currículum vitae.

4. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d'idiomes.

5. Documentació acreditativa dels mèrits aportats relatius al perfil emprenedor.

6. En cas de no haver gaudit d'un programa de mobilitat internacional anteriorment, declaració jurada indicant aquesta circumstància.

7. Proposta del pla d'empresa a través d'un vídeo de 3 minuts, gravat amb la resolució i qualitat d'imatge necessària que permeta la seua correcta visualització. Els videos presentats poden estar gravats amb qualsevol dispositiu de vídeo digital (càmeres digitals, telèfon mòbil,%u2026) Es presentarà en format CD amb una capacitat màxima de 700Mb.

 

SETENA - RESOLUCIÓ DE LES AJUDES

La llista de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta pàgina web el dia 4 de juliol de 2016, i s'obrirà un termini de 5 dies hàbils per a les possibles esmenes a partir de l'endemà a la data de publicació.

La llista definitiva sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta pàgina web el dia 12 de juliol de 2016.

La resolució d'ajudes assignades es publicarà en aquesta pàgina web a partir del 15 de juliol de 2016, igual que la llista prioritària de suplents,

El període d'al·legacions, acceptació i renúncia d'ajudes, serà de 5 dies hàbils a explicar a partir de l'endemà a la data de publicació.

Els qui, després d'acceptar l'ajuda dins dels terminis estipulats per a tal fi, desitgen renunciar a ella, hauran de comunicar-ho per escrit, exposant les causes, al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació, en els 5 dies següents a la publicació de la resolució d'ajudes assignades. Si no existira causa de força major, la renúncia implicaria que l'alumne o alumna no podria participar en el programa ERASMUS+ PRÀCTIQUES en el curs acadèmic següent.

 

VUITENA - PAGAMENT DE LES AJUDES

Els beneficiaris o les beneficiàries hauran de subscriure el document d'acceptació de l'ajuda una vegada publicada la resolució definitiva, i subscriure el conveni de subvenció Erasmus + i l'acord de pràctiques abans de l'inici de les pràctiques. Tota la documentació es tramitarà des de la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat.

Es percebrà el 70% de l'ajuda després de l'enviament de la confirmació d'arribada i inici d'estada signat i segellat per l'entitat d'acolliment (document que facilitarà la Unitat de Pràctiques) i el 30% restant prèvia presentació en la Unitat de Pràctiques del certificat de realització de pràctiques signat per l'entitat d'acolliment, la memòria de les activitats realitzades i del projecte emprenedor, i l'informe final Erasmus. Els models i formularis d'aquests documents es facilitaran des de la Unitat de Pràctiques. A més, l'estudiant o l'estudiant haurà de presentar un justificant dels viatges d'anada i de tornada i de l'allotjament durant l'estada.

L'incompliment de les obligacions d'acceptació i lliurament de la documentació requerida per la UA, així com el retorn anticipat no justificat formalment, excepte causa de força major, suposaran el reintegrament immediat dels imports abonats en virtut de la present convocatòria.


 

RESUM DEL CALENDARI:

Inscripció

Des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOUA fins a abans de les 14:00 hores del 30 de juny de 2016

Publicació llistat provisional de sol·licitants admesos i exclosos

El 4 de juliol de 2016

Termini de reclamació per a esmenes

5 dies hàbils

Publicació llistat definitiu

El 12 de juliol de 2016

 

Publicació de la resolució de les ajudes assignades i de la llista prioritària de suplents

A partir del 15 de juliol de 2016

 

Període d'al·legacions, acceptació i renúncia(*) de l'ajuda

 

5 dies hàbils a explicar a partir de l'endemà a la data de publicació

Durada i finalització de les pràctiques

Les pràctiques tindran una durada de 2 mesos.

 

Les pràctiques hauran d'estar acabades abans del 15 de desembre de 2016

(*) Els qui, després d'acceptar l'ajuda dins dels terminis estipulats per a tal fi, desitgen renunciar a ella, hauran de comunicar-ho per escrit, exposant les causes, al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació, en els 5 dies següents a la publicació de la resolució d'ajudes assignades. Si no existira causa de força major, la renúncia implicaria que l'alumne/a no podria participar en el programa ERASMUS+ PRÀCTIQUES en el curs acadèmic següent.

DOCUMENTACIÓ

Sol·licitud

Proposta de pràctiques

Conveni de subvenció Erasmus+ (document sol per a consulta)

Acord de pràctiques Erasmus+ (document sol per a consulta)

Document d'acceptació de l'ajuda

Document de confirmació d'arribada

Memòria de la mobilitat realitzada

Informe final

MÉS INFORMACIÓ

Unitat de Pràtiques (Pavelló d'Alumnat)

practicaserasmus@ua.es

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS

La informació general sobre el programa Erasmus+ es publica en la pàgina del Servei Español per a la Internalización de l'Educació %u2013 SEPIE http://www.sepie.es/

 

LLISTATS I RESOLUCIONS

Llistat provisional de sol·licituds

Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses

Resolució de les ajudes

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464