Saltar apartados

Mobilitat emprenedora 2015

 

CONVOCATÒRIA MOBILITAT EMPRENEDORA 2014-2015

BASES DE LA CONVOCATÒRIA MOBILITAT EUROPEA EMPRENEDORS UA (ERASMUS+ PRÀCTIQUES)

 

PRIMERA – OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria del Vicerectorat d’Estudiants està destinada a concedir dues ajudes denominades “Mobilitat Emprenedora” a estudiants de la Universitat d’Alacant (UA). Aquestes ajudes s’emmarquen en la convocatòria Erasmus+ de la UA en la seua modalitat de pràctiques, amb l’objectiu de desenvolupar, en un entorn global, el talent emprenedor d’estudiants de la UA, i de promoure’n la mobilitat internacional amb iniciatives empresarials globals.

L’ajuda estarà destinada a cofinançar les despeses de desplaçament i allotjament que l’estudiant realitzarà amb motiu de la seua estada en pràctiques en qualsevol tipus d’organització, pública o privada situada en qualsevol dels països participants (28 països membres de la UE; països de l’AELC (Associació Europea de Lliure Comerç) excepte Suïssa (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm) i l’EEE (Espai Econòmic Europeu): Islàndia, Liechtenstein i Noruega; països candidats a l’adhesió: Turquia i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia).

La mobilitat d’estudiants per a pràctiques forma part de l’Acció KA1 del Programa Erasmus+ de la Unió Europea en l’àmbit de l’educació superior. La informació general sobre els objectius, condicions i requisits del programa es publica en la pàgina de l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus http://www.sepie.es/

 

SEGONA – CONDICIONS DEL PROGRAMA

Podran optar a aquestes beques estudiants matriculats en títols oficials de la UA (de diplomatura/llicenciatura, grau, màster i doctorat) en el curs 2014/15 i que complisquen els requisits de la clàusula Quarta.

L’estudiant haurà de realitzar per si mateix/a la cerca de les pràctiques en aquelles empreses o institucions que resulten del seu interès i que estiguen disposades a acceptar-los respectant els requisits i en els termes especificats en aquesta convocatòria.

Les estades hauran d'haver finalitzat obligatòriament abans del 15 de desembre de 2015, i podran tenir una durada de períodes complets de 2 o 3 mesos.

Abans de l'inici de la mobilitat, el/a estudiant, l'empresa i la UA signaran un conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques en el marc del programa Erasmus i l'acord de pràctiques amb els detalls del període de pràctiques. Tots dos documents els facilitarà l’Unitat de Pràctiques degudament emplenats i preparats per a la signatura. Es podran consultar en la pàgina: http://sa.ua.es/es/practicas-empresa/documentos/-gestadm/modelo-anexo-convenio-ua.pdf.

 

 

TERCERA – QUANTIA DE L’AJUDA

L’import de les ajudes serà de 1.000 euros bruts/mensuals.

La dotació de l’ajuda serà sufragada amb càrrec al capítol IV de crèdits del pressupost del Vicerectorat d’Estudiants. L’execució d’aquesta dotació estarà supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la Universitat d’Alacant.

La subvenció assignada s’ajustarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

 

QUARTA – REQUISITS

  • Ser nacional o resident permanent en algun estat membre de la UE. L’estudiant ha de posseir la nacionalitat d’un dels països participants en el programa ERASMUS+ o de tercers països, en aquest cas haurà d’acreditar que està en possessió d’un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.
  • Estar matriculat/da en grau, diplomatura o llicenciatura de la UA durant el curs acadèmic 2014/15 i haver superat, en el moment de la sol·licitud, un mínim de 60 crèdits del pla d’estudis conduent al títol per al qual sol·licita la mobilitat; o estar matriculat/da en Màster oficial o Doctorat de la UA durant el curs acadèmic 2014/15.
  • No haver sigut beneficiari/ària amb anterioritat d’una beca Leonardo da Vinci de pràctiques en l’estranger o d’una mobilitat ERASMUS pràctiques o finalitats d’estudis i que la durada total de totes aquestes haja sigut de més de 10 mesos en el mateix cicle acadèmic (diplomatura/llicenciatura/grau, màster o doctorat).
  • Presentar un certificat d’acceptació de l’empresa o organisme on s’hagen de realitzar les pràctiques, les quals tindran una durada de dos mesos i hauran de finalitzar abans del mes de desembre de 2015. Els candidats seleccionats o les candidates seleccionades hauran de realitzar un curs de formació a distància sobre emprenedoria en un entorn internacional. Aquesta formació serà impartida a través del Vicerectorat d’Estudiants.

 

CINQUENA – CRITERIS DE SELECCIÓ

Les sol·licituds d’ajudes seran avaluades per una Comissió de Selecció formada per: la vicerectora d’Estudiants de la UA (o persona en qui delegue), que actuarà com a presidenta, la directora del Secretariat de Pràctiques d’Empresa i Suport a l’Estudiant de la UA, que actuarà de secretària, el vicerector de Relacions Internacionals de la UA (o persona en qui delegue), que actuarà com a vocal, un tècnic de l’Observatori d’Inserció Laboral de la UA, que actuarà com a vocal, i un tècnic de la Unitat de Pràctiques de la UA, que actuarà com a vocal.

La comissió ordenarà les sol·licituds en una llista prioritzada d'acord amb el següent barem, amb dos beneficiaris i els suplents:

 

 

Mèrit

Criteris

Puntuació

Perfil emprenedor

Formació en creació d’empreses (0.04 punts per cada hora, fins a un màxim de 50 hores)

fins a 2,00

Assistència a jornades o esdeveniments dirigits a emprenedors (0.1 punts per cada jornada, fins a un màxim de 10 jornades)

fins a 1,00

Participació en premis o concursos per a emprenedors (0.33 punts per cada premi o concurs en el qual haja participat, fins a un màxim de 3 premis o concursos)

fins a 1,00

Desenvolupament de pla d’empresa

fins a 1,00

Coneixements d’anglès*

Certificació B2 o superior*

fins a 1,25

Coneixements de l’idioma de destinació

Certificació B2 o superior

fins a 1,75

Adequació de la

pràctica

Per al desenvolupament del perfil emprenedor de l’estudiant i l’adequació del programa de formació de les mateixes

fins a 2 ,00

*Seran vàlids aquells certificats que es troben arreplegats en el llistat que apareix en el següent enllaç http://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/normativa/tabla-equivalencias-febrero2009.pdf.

 

SISENA – PROCEDIMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud haurà de presentar-se a través del Registre General de la UA o dels registres auxiliars de la UA, dirigida al Vicerectorat d’Estudiants-Unitat de Pràctiques, abans de les 14:00 hores del 5 de juny de 2015.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOUA.

Juntament amb la sol·licitud de participació en el programa caldrà presentar la documentació següent:

1. Carta d'acceptació de l'entitat en què realitzarà el període de pràctiques i formulari amb la proposta de pràctiques signada per l'entitat d'acolliment, d

2. Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.

3. Currículum vitae.

4. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’idiomes.

5. Documentació acreditativa dels mèrits aportats relatius al perfil emprenedor.

6. En cas de no haver gaudit d’un programa de mobilitat internacional anteriorment, declaració jurada indicant aquesta circumstància.

 

SETENA – RESOLUCIÓ DE LES AJUDES

La llista de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta pàgina web del Vicerectorat d’Estudiants el dia 15 de juny de 2015, i hi haurà un termini de 10 dies hàbils per a les possibles esmenes.

La llista definitiva d’admesos es publicarà el dia 25 de juny de 2015.

La resolució d’ajudes assignades es publicarà a partir del 29 de juny, igual que la llista prioritària de suplents,

El període d’al·legacions, acceptació i renúncia d’ajudes serà de 5 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació.

Els qui, després d’acceptar l’ajuda dins dels terminis estipulats per a tal fi, vulguen renunciar-hi, hauran de comunicar-ho per escrit, exposant les causes, al Vicerectorat d’Estudiants, en els 5 dies següents a la publicació de la resolució d’ajudes assignades. Si no hi haguera causa de força major, la renúncia implicaria que l’alumne o alumna no podria participar en el programa ERASMUS+ PRÀCTIQUES en el curs acadèmic següent. En aquests casos, el suplent corresponidente podrà gaudir de la beca sempre que el termini permeta que la durada de la seua estada siga com a mínim de 2 mesos i la puga finalitzar abans del 15 de desembre.

 

VUITENA – PAGAMENT DE LES AJUDES

Els beneficiaris o les beneficiàries hauran de subscriure el document d'acceptació de l'ajuda una vegada publicada la resolució definitiva, i subscriure el conveni de subvenció Erasmus i l'acord de pràctiques abans de l'inici de les pràctiques. Tota la documentació es tramitarà des de la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat.

Es percebrà el 70% de l’ajuda després de l’enviament del Certificat d’Inici d’estada signat i segellat per la entitat d’acolliment (document que facilitarà la Unitat de Pràctiques) i el 30% restant prèvia presentació en el Vicerectorat d’Estudiants del certificat de realització de pràctiques signat per l’entitat d’acolliment, la memòria de les activitats realitzades i del projecte emprenedor, que haurà d'arreplegar l'experiència i formació adquirida durant la seua estada, i l'informe final Erasmus. Aquests documents es facilitaran des de la Unitat de Pràctiques. A més, l’estudiant haurà de presentar un justificant de l’allotjament durant l’estada.

L’incompliment de les obligacions d’acceptació i lliurament de la documentació requerida per la UA, així com el retorn anticipat no justificat formalment, excepte causa de força major, suposaran el reintegrament immediat dels imports abonats en virtut d’aquesta convocatòria.Nota: Es consideren empreses i institucions d’acolliment, totes aquelles entitats que exercisquen activitats en el sector públic o privat, inclosos els centres de formació i recerca. No són elegibles institucions de la UE, organitzacions encarregades de gestionar programes de la Unió Europea i Representacions Diplomàtiques nacionals del país de l'estudiant en el país d’acolliment.

 

 

 RESUM DEL CALENDARI:

Inscripció 

Des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOUA fins a abans de les 14:00 hores del 5 de juny de 2015

Publicació llistat provisional de sol·licitants admesos i exclosos

El 15 de juny de 2015 en:

http://sa.ua.es/es/practicas-empresa/movilidad-emprendedora.html

Termini de reclamació per a esmenes

 10 dies hàbils

Publicació llistat definitiu

El 25 de juny de 2015 en:

http://sa.ua.es/es/practicas-empresa/movilidad-emprendedora.html

 Publicació de la resolució de les ajudes assignades i de la llista prioritària de suplents

 A partir del 29 de juny de 2015 i es publicarà en: http://sa.ua.es/es/practicas-empresa/movilidad-emprendedora.html 

 

Període d'al·legacions, acceptació i renúncia(*) de l'ajuda

 

5 dies hàbils a explicar a partir de l'endemà a la data de publicació

Durada i finalització de les pràctiques

Les pràctiques tindran una durada de 2 o 3 mesos.

 

Les pràctiques hauran d'estar acabades abans del 15 de desembre de 2015

(*) Els qui, després d'acceptar l'ajuda dins dels terminis estipulats per a tal fi, desitgen renunciar a ella, hauran de comunicar-ho per escrit, exposant les causes, al Vicerectorat d'Estudiants, en els 5 dies següents a la publicació de la resolució d'ajudes assignades. Si no existira causa de força major, la renúncia implicaria que l'alumne/a no podria participar en el programa ERASMUS+ PRÀCTIQUES en el curs acadèmic següent.

DOCUMENTACIÓ

Sol·licitud

Proposta de pràctiques

Conveni de subvenció Erasmus+ (document sols per a consulta)

Acord de pràctiques Erasmus+ (document sols per a consulta)

Document de aceptació de la ajuda

Document de confirmació d'arribada

Memòria de la mobilitat realitzada

Informe final

ENLLAÇOS D'INTERÉS

La informació general sobre el programa Erasmus+ està publicada en la pàgina del Servicio Español para la Internalización de la Educación – SEPIE  http://www.sepie.es/

 

LLISTATS I RESOLUCIONS

Llista provisional de sol·licituds

Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses

Resolució de les ajudes (08/07/2015)

 

 

 

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464