Saltar apartados

Convocatòria pràctiques becades en la UA - 31/2018

 

REFERÈNCIA: PRA- 31 / 2018-2019

Data de publicació en el BOUA: 29-01-2019

 

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A LA REALITZACIÓ D'UNES PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS BECADES EN EL SERVEI DE LLENGÜES DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT, PER A LA MIGRACIÓ DELS MATERIALS DOCENTS DE PUNT PER PUNT A LA PLATAFORMA MOODLE

CURS 2018-2019

27-02-2019: Resolució definitiva de la convocatòria amb l'adjudicació de les pràctiques.

21-02-2019: Resolució provisional amb barem, amb l'assignació provisional de les pràctiques. S'obri un termini de 3 dies hàbils a contar a partir de l'endemà a aquesta publicació per a presentar reclamacions a través d'escrit presentat en Registre General o els Registres Auxiliars, en la Seu d'Alacant o a través de la I-administració en UACloud (I-Administració>Tràmits>Generals>Instància genèrica).

19-02-2019: Convocatòria per a realitzar una prova per a avaluar l’habilitat amb la plataforma Moodle. Aquesta es realitzarà, dijous 21 de febrer de 2019 a las 09:30 a l'aula GB/INF5 de l'edifici Germà Bernàcer.

18-02-2019: L'entrevista personal es realitzarà, dimecres 20 de febrer de 2019,  a les 12:30 a la sala de reunions del Servei d'Alumnat (Pavelló d'Alumnat, edifici núm. 21 del Campus).

14-02-2019: Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

07-02-2019: Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. S'obri un termini de 3 dies hàbils a  partir de l'endemà a aquesta publicació per a presentar reclamacions a través d'escrit presentat en Registre General o Registres Auxiliars, en la Seu d'Alacant o a través de la E-administració en UACloud (E-Administració>Tràmits>Generals>Instància genèrica).

 

 

BASES

PRIMERA – OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Oferir unes pràctiques extracurriculars becades en el Servei de Llengües, per a migrar els materials docents de Punt per punt a la plataforma Moodle. La finalitat és facilitar a l'alumnat la possibilitat d'aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seua formació acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que el prepare per a l'exercici d'activitats professionals, en facilite l'ocupabilitat i en fomente la capacitat d'emprenedoria. El projecte formatiu, les activitats  proposades i les condicions són les següents:

1. Descripció de les tasques i activitats formatives:

La persona seleccionada podrà assolir una formació complementària, una millora i una especialització professional en l’àrea tècnica de valencià a través de la realització de les pràctiques següents:

1.1 Conéixer i analitzar els materials docents de Punt per punt que ha creat el Servei de Llengües: objectius, continguts i metodologia. 

1.2 Traslladar aquest material docent a la plataforma Moodle per a utilitzar-lo en la modalitat de cursos no presencials.
2. Nombre de pràctiques, durada d'aquestes, horari i beca:

Nombre de pràctiques: 1.

Jornada: 20 hores/setmana, que es distribuiran a raó de 4 hores per dia, de dilluns a divendres, en l’horari de matí i de vesprada.

Durada de les pràctiques: a partir de març de 2019 amb una durada de 4 mesos, ampliable un mes més.

Beca: 550 € bruts mensuals.

Segons el que disposa l'article 1 del Reial Decret 1493/2011 es tramitarà la inclusió de les persones seleccionades en el Règim General de la Seguretat Social. L'estudiant en pràctiques haurà de facilitar a la Unitat de Pràctiques de la UA la documentació necessària una vegada requerida.

 

SEGONA – REQUISITS PER A PODER SOL·LICITAR AQUESTES PRÀCTIQUES

  1. Estudiants de la UA matriculats/des durant el curs acadèmic 2018-19 en el grau de Filologia Catalana i que tinguen superades totes les assignatures dels dos primers cursos del grau i, almenys, el 40% de les assignatures de 3r i 4t.                                                                     Estudiants de la UA matriculats/des durant el curs acadèmic 2018-19 en els graus de Traducció i Interpretació, altres Filologies o Informàtica, que tinguen superades totes les assignatures dels dos primers cursos del grau i, almenys, el 40% de les assignatures de 3r i 4t, i que tinguen certificat el nivell C2 de valencià.                                                                                                                                                                                                    I estudiants  matriculats/des durant el curs acadèmic 2018-19 en un màster de la Universitat d’Alacant que, a més, hagen estat matriculats/des durant el curs 2017-18 en el grau de Filologia Catalana, Traducció i Interpretació, altres Filologies o Informàtica, i que tinguen certificat el nivell C2 de valencià.
  2. Complir els requisits per a poder realitzar unes pràctiques extracurriculars segons la normativa aplicable (Normativa de Pràctiques Externes de la Universitat d'Alacant).

 

TERCERA – CRITERIS DE SELECCIÓ

La comissió encarregada de resoldre l'assignació de les pràctiques (composta segons es detalla en l'Annex I) valorarà les sol·licituds presentades i que complisquen els requisits d'acord amb el barem que figura en l'Annex II. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts fins el dia que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

Les persones candidates faran una prova per a avaluar l’habilitat amb la plataforma Moodle. La superació de la prova serà condició necessària per a l'assignació de les pràctiques.

El gaudi d'aquesta beca serà incompatible amb el gaudi de qualsevol altra beca durant el període de durada d'aquesta (a excepció de les beques d'ajudes a l'estudi), per la qual cosa en cas de coincidència s'haurà de renunciar a l'altra beca perquè aquesta siga adjudicada. Així mateix serà incompatible amb la percepció de sous o salaris que impliquen vinculació contractual o estatutària de la persona interessada amb la Universitat d'Alacant.

QUARTA – MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

Aquestes pràctiques amb beca estan regulades en la Universitat d'Alacant tant pel RD 592 / 2014 d'11 de juliol com per la normativa pròpia de la UA, i han de seguir el procediment establit per a la tramitació de les pràctiques de l'alumnat de la UA, tant pel que fa a la proposta de pràctiques com a la documentació acadèmica de l'alumnat.

La dotació màxima per a aquestes beques és de 2.750 € per a la beca, i es troba consignada en el pressupost del Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant, en  l’orgànica 51804B0001. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA. La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que  disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

 

CINQUENA – PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI

Les sol·licituds, dirigides a la vicerectora d'Estudiants i Ocupació (Annex III) es podran presentar  en el Registre General de la Universitat o en les oficines auxiliars, situades en les secretaries de centre, en la Seu d'Alacant o a través de l' E-administració en UACloud (E-Administració>Tràmits>Generals>Instància genèrica), en el termini de 5 dies hàbils comptadors a partir del següent de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA).

Es podran usar les vies establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE de 2 d'octubre), preferentment a través de les oficines de correus. En aquest cas la sol·licitud que es presente haurà d'anar en sobre obert perquè el personal de correus puga estampar-hi el segell amb la data de presentació abans de la seua certificació.

A la sol·licitud caldrà adjuntar:

- Fotocòpia del DNI, del NIE, o si no disposen d'aquest últim, fotocòpia del Passaport o d'un altre document del país d'origen que acredite la identitat, edat i nacionalitat.

- Curriculum i carta de motivació.

- Fotocòpia de la documentació que acredite el compliment dels requisits establits en el barem i dels mèrits al·legats.

 

SISENA – PUBLICACIÓ DE LLISTES I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La llista de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en la pàgina web de la unitat de Pràctiques https://sa.ua.es/va/practicas-empresa/altres-convocatories-en-la-ua.html una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i es donarà un termini de 3 dies hàbils per a les possibles esmenes a partir del següent de la data de publicació.

La llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta pàgina web, una vegada acabat el termini d'al·legacions. Una vegada publicada la llista, es reunirà la comissió de selecció per a l'aplicació del barem i la resolució del procés.

La resolució de l'assignació de les pràctiques i la concessió de la beca/de les beques es publicarà en aquesta pàgina web, i s'obrirà un  període d'al·legacions de 3 dies hàbils a partir del següent de la data de publicació.

La resolució definitiva es publicarà en aquesta pàgina web, i la persona seleccionada tindrà/les persones seleccionades tindran un termini de 5 dies hàbils a partir del següent de la data de publicació per a acceptar la beca i presentar la documentació necessària per a la tramitació de les pràctiques i dels pagaments de la beca i l'alta en Seguretat Social, documentació que se li requerirà/se'ls requerirà a través d'un avís en el correu electrònic de la UA.

Qui desitge renunciar a les pràctiques i a la beca, haurà de comunicar-ho per escrit i exposar-ne exposant les causes al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació, en els 5 dies següents a la publicació de la resolució de la convocatòria.

SETENA – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal aportades pel personal aspirant quedaran incloses en el fitxer automatitzat de Personal d'aquesta Universitat, que es compromet a no fer un ús diferent d'aquell para el qual han sigut sol·licitades, segons el que es disposa en Reglament General de Protecció de Dades -Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril- i qualsevol altra normativa que resulte d'aplicació. La Universitat d'Alacant informa així mateix, sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, davant la Gerència d'aquesta universitat.

 

 HUITENA -  RECURSOS

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que hi siga competent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà al de la publicació de la present, davant del rector, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques . Tot això sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions de la Comissió de valoració, podrà interposar-se recurs d'alçada previst en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà  de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que és impugnat o davant del rector com a òrgan competent per a resoldre'l.

Alacant, 29 de gener de 2019

La vicerectora d'Estudiants i Ocupació

 

Nuria Grané Teruel

 

 

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464