Saltar apartados

Convocatòria pràctiques becades en la UA - 07 /2017

 

 

REFERÈNCIA: PRA- 07 / 2017-2018

Data de publicació en el BOUA: 04-09-2017

20-09-2017: Resolució amb l'adjudicació de les pràctiques.

19-09-2017: LLISTA DEFINITIVA de sol·licituds rebudes.

13-09-2017: Llistat provisional de sol·licituds presentades. El termini per a presentar reclamacions a través d'escrit presentat en Registre General o els Registres Auxiliars és de 3 dies hàbils. 

 

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A LA REALITZACIÓ D'UNES PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS BECADES EN LA CÀTEDRA INTERUNIVERSITÀRIA DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CURS 2017-2018

 

BASES

PRIMERA – OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Oferir unes pràctiques extracurriculars becades en la Càtedra Interuniversitaria de Memòria Democrática de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de facilitar a l'alumnat la possibilitat d'aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que el prepare per a l'exercici d'activitats professionals, en facilite l'empleabilitat i en fomente la capacitat d'emprenedoria. El projecte formatiu, les activitats  proposades i les condicions són les següents:

1. Descripció de les tasques i activitats formatives:

Col·laborar en l'elaboració d'un cens de víctimes, un mapa de fosses de la Comunitat Valenciana i la localització, unificació i difusió de fons documentals.


2. Nombre de places, durada de les pràctiques, horari i beca:

Nombre de places: 6 (5 per al perfil 1 i 1 per al perfil 2)

Jornada: 37,5 hores/setmana, en horari de matí i de vesprada.

Data d'inici prevista de les pràctiques: de l'1 d'octubre al 14 de novembre de 2017.

Beca: 1.423,88 € bruts par tot el periode de pràctiques.

Segons el que disposa l'article 1 del Reial Decret 1493/2011 es tramitarà la inclusió de les persones seleccionades en el Règim General de la Seguretat Social. L'estudiant en pràctiques haurà de facilitar a la Unitat de Pràctiques de la UA la documentació necessària una vegada requerida.

 

SEGONA – REQUISITS PER A PODER SOL·LICITAR AQUESTES PRÀCTIQUES

  1. Estudiants de la UA que vagen a estar matriculats o matriculades durant el curs acadèmic 2017-18 en la titulació oficial de Doctorat en Filosofia i Lletres (perfil 1) o en el Màster Universitari en Història de l'Europa Contemporània: Identitats i Integració (perfil 2).
  2. Complir els requisits per a poder realitzar unes pràctiques extracurriculars segons la normativa aplicable (Normativa de Pràctiques Externes de la Universitat d'Alacant): haver superat almenys el cinquanta per cent dels crèdits del pla d'estudis (en el cas dels graus) i no haver realitzat ja unes Pràctiques Extracurriculares a través del Centre.

 

TERCERA – CRITERIS DE SELECCIÓ

La comissió encarregada de resoldre l'assignació de les pràctiques (composta segons es detalla en l'Annex I) valorarà les sol·licituds presentades i que complisquen els requisits d'acord amb el barem que figura en l'Annex II. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts fins el dia que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

El gaudi d'aquesta beca serà incompatible amb el gaudi de qualsevol altra beca durant el període de durada d'aquesta (a excepció de les beques d'ajudes a l'estudi), per la qual cosa en cas de coincidència s'haurà de renunciar a l'altra beca perquè aquesta siga adjudicada. Així mateix serà incompatible amb la percepció de sous o salaris que impliquen vinculació contractual o estatutària de la persona interessada amb la Universitat d'Alacant.

QUARTA– MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

Aquestes pràctiques amb beca estan regulades en la Universitat d'Alacant tant pel RD 592 / 2014 d'11 de juliol com per la normativa pròpia de la UA, i han de seguir el procediment establit per a la tramitació de les pràctiques de l'alumnat de la UA, tant pel que fa a la proposta de pràctiques com a la documentació acadèmica de l'alumnat.

La dotació màxima per a aquesta beca és de 9.000 € per a les beques, i es troba consignada en el Capítol 4 de crèdits del pressupost del centre de depesa 030400  de la Universitat d'Alacant. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA. La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que  disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

CINQUENA – PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI

Les sol·licituds, dirigides a la vicerectora d'Estudiants i Ocupació (Annex III) es podran presentar  en el Registre General de la Universitat o en les oficines auxiliars, situades en les secretaries de centre i en la Seu d'Alacant, en el termini de 5 dies hàbils comptadors a partir del següent de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA).

Es podran usar les vies establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracións públiques (BOE de 2 d'octubre), preferentment a través de les oficines de correus. En aquest cas la sol·licitud que es presente haurà d'anar en sobre obert perquè el personal de correus puga estampar-hi el segell amb la data de presentació abans de la seua certificació.

A la sol·licitud caldrà adjuntar:

- Fotocòpia del DNI, del NIE, o si no disposen d'aquest últim, fotocòpia del Passaport o d'un altre document del país d'origen que acredite la identitat, edat i nacionalitat.

- Fitxa informativa de l'expedient del pla d'estudis requerit (fitxa disponible al Campus Virtual).

- Fotocòpia de la documentació que acredite el compliment dels requisits establits en el barem i dels mèrits al·legats.

 

SISENA – PUBLICACIÓ DE LLISTES I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La llista de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta pàgina web una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i es donarà un termini de 3 dies hàbils per a les possibles esmenes a partir del següent de la data de publicació.

La llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta pàgina web, una vegada acabat el termini d'al·legacions. Una vegada publicada la llista, es reunirà la comissió de selecció per a l'aplicació del barem i la resolució del procés.

La resolució de l'assignació de les pràctiques i la concessió de la beca es publicarà en aquesta pàgina web, i s'obrirà un  període d'al·legacions de 3 dies hàbils a partir del següent de la data de publicació.

La resolució definitiva es publicarà en aquesta pàgina web, i la persona seleccionada tindrà un termini de 5 dies hàbils a partir del següent de la data de publicació per a acceptar la beca i presentar la documentació necessària per a la tramitació de les pràctiques i dels pagaments de la beca i l'alta en Seguretat Social, documentació que se li requerirà a través d'un avís en el correu electrònic de la UA.

Qui desitge renunciar a les pràctiques i a la beca, haurà de comunicar-ho per escrit, exposant les causes, al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació, en els 5 dies següents a la publicació de la resolució de la convocatòria.

SETENA – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal aportats pel personal aspirant quedaran inclosos en el fitxer automatitzat de Personal d'aquesta Universitat, que es compromet a no fer-ne un ús diferent d'aquell per al qual han sigut sol·licitats, segons la resolució de la Universitat d'Alacant, de 17 de desembre de 2002, per la qual es regulen els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal (D.O.G.V. de 15 de gener de 2003).

La Universitat d'Alacant informa així mateix, sobre la possibilitat d'exercir-hi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, que preveu l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades; que han de ser exercits, per escrit, davant la Gerència d'aquesta Universitat.

 VUITENA -  RECURSOS

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que hi siga competent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà al de la publicació de la present, davant del rector, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracións públiques . Tot això sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions de la Comissió de valoració, podrà interposar-se recurs d'alçada previst en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracións públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà  de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que és impugnat o davant del rector com a òrgan competent per a resoldre'l.

Alacant, 31 de juliol de 2017

La vicerectora d'Estudiants i Ocupació

 

Nuria Grané Teruel

 

 

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464