Saltar apartados

Convocatòria pràctiques becades en la UA - 16/2016

 

REFERÈNCIA: PRA-16 / 2016-2017

Data de publicació en el BOUA: 18/11/2016

23-12-2016: Resolució definitiva

14-12-2016 Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i resolució amb l'adjudicació de les pràctiques.

05-12-2016: LLISTA PROVISIONAL de sol·licituds rebudes. El termini per a presentar reclamacions a través d'escrit presentat en Registre General o els Registres Auxiliars és de 5 dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació.

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A LA REALITZACIÓ D'UNES PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS BECADES EN EL DEPARTAMENT D'INFERMERIA PER A COL·LABORAR EN TASQUES DE RECERCA I DOCÈNCIA EN SIMULACIÓ CLÍNICA DURANT EL CURS ACADÈMIC 2016/2017

BASES

PRIMERA – OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Oferir unes pràctiques extracurriculars becades en el Departament d'Infermeria amb la finalitat de facilitar a l'alumnat la possibilitat d'aplicar i complementar els coneixements adquirits durant  la seua formació acadèmica, i afavorir l'adquisició de competències que el prepare per a l'exercici d'activitats professionals, en facilite l’ocupabilitat i en fomente la capacitat d'emprenedoria. El projecte formatiu, les activitats  proposades i les condicions són les següents:

1. Descripció de les tasques i activitats formatives:

Col·laborar en les tasques de recerca i docència en simulació clínica que desenvolupe el professorat del Departament d'Infermeria, donant suport en la preparació de pràctiques, maneig de material clínic i preparació d'escenaris de simulació.

2. Nombre de places, durada de les pràctiques, horari i beca:

Nombre de places: 1

Jornada: 10 hores setmanals de dilluns a dijous, segons necessitats del Departament, excepte períodes vacacionals. La durada màxima de les pràctiques extracurriculars és de 6 mesos, període  ampliable de forma excepcional prèvia autorització)

Data d'inici prevista de les pràctiques: desembre 2016 - gener 2017

Beca: 1750 € bruts dividits en pagaments mensuals.

Segons el que disposa l'article 1 del Reial Decret 1493/2011 es tramitarà la inclusió de les persones seleccionades en el Règim General de la Seguretat Social. L'estudiant en pràctiques haurà de facilitar a la Unitat de Pràctiques de la UA la documentació necessària una vegada requerida.

SEGONA – REQUISITS PER A PODER SOL·LICITAR AQUESTES PRÀCTIQUES

  1. Estar matriculat/a durant el curs 2016-2017 en algun dels màsters en els quals té docència el departament.
  2. Complir els requisits per a poder realitzar unes pràctiques extracurriculares segons la normativa aplicable (Normativa de Pràctiques Externes de la Universitat d'Alacant).

 

TERCERA – CRITERIS DE SELECCIÓ

La comissió encarregada de resoldre l'assignació de les pràctiques (composta segons es detalla en l'Annex I) valorarà les sol·licituds presentades i que complisquen els requisits d'acord amb el barem que figura en l'Annex II. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts fins avui que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

El gaudi d'aquesta beca serà incompatible amb el gaudi de qualsevol altra beca durant el període de durada d'aquesta (a excepció de les beques d'ajudes a l'estudi), per la qual cosa en cas de coincidència s'haurà de renunciar a l'altra beca perquè aquesta siga adjudicada. Així mateix serà incompatible amb la percepció de sous o salaris que impliquen vinculació contractual o estatutària de la persona interessada amb la Universitat d'Alacant.

QUARTA– MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

Aquestes pràctiques amb beca estan regulades en la Universitat d'Alacant tant pel RD 592 / 2014 d'11 de juliol com per la normativa pròpia de la UA, i han de seguir el procediment establit per a la tramitació de les pràctiques de l'alumnat de la UA, tant pel que fa a la proposta de pràctiques com a la documentació acadèmica de l'alumnat.

La dotació màxima per a aquesta beca és de 1750 € i estarà consignada en el Capítol 4 del pressupost del Departament d'Infermeria de la Universitat d'Alacant. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA. La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que  disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

CINQUENA – PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI

Les sol·licituds, dirigides a la vicerectora d'Estudiants i Ocupació (annex III) es podran presentar  en el Registre General de la Universitat o en les oficines auxiliars, situades en les secretaries de centre i en la Seu d'Alacant, en el termini de 10 dies hàbils, a partir del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA).

Es podran usar les vies establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE de 27 de novembre), preferentment a través de les oficines de correus. En aquest cas, la sol·licitud que es presente haurà d'anar en sobre obert perquè el personal de correus puga estampar-hi el segell amb la data de presentació abans de la seua certificació.

A la sol·licitud caldrà adjuntar:

- Fotocòpia del DNI, del NIE, o si no en disposen fotocòpia del Passaport o d'un altre document del país d'origen que acredite la seua identitat, edat i nacionalitat.

- Expedient acadèmic del Grau/Llicenciatura cursat anteriorment

- Certificat nivell anglés, si escau.

- Acreditació, si escau, de la formació com a instructor o equivalent

- Declaració en la qual conste que el/la candidat/a no és beneficiari/a de altres ajudes o beques, detallant si escau les que estiguen pendents de resolució.

- Fotocòpia acreditativa de tots els mèrits al·legats.

SISENA – PUBLICACIÓ DE LLISTES I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La llista de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta pàgina web una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i es donarà un termini de 5 dies hàbils per a les possibles esmenes a partir del següent al de la data de publicació.

La llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta pàgina web, una vegada acabat el termini d'al·legacions. Una vegada publicada la llista, es reunirà la comissió de selecció per a l'aplicació del barem i la resolució del procés.

La resolució de l'assignació de les pràctiques i la concessió de la beca es publicarà en aquesta pàgina web, i s'obrirà un  període d'al·legacions de 5 dies hàbils a partir del següent al de la data de publicació.

La resolució definitiva es publicarà en aquesta pàgina web, i la persona seleccionada tindrà un termini de 5 dies hàbils a partir del següent al de la data de publicació per a acceptar la beca i presentar la documentació necessària per a la tramitació de les pràctiques i dels pagaments de la beca i l'alta en Seguretat Social, documentació que se li requerirà a través d'un avís en el correu electrònic de la UA.

Qui desitge renunciar a les pràctiques i a la beca, haurà de comunicar-ho per escrit, exposant-hi les causes, al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació, en els 5 dies següents al de la publicació de la resolució de la convocatòria.

SETENA – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal aportades pel personal aspirant quedaran incloses en el fitxer automatitzat de Personal d'aquesta Universitat, que es compromet a no fer-ne un ús diferent d'aquell per al qual han sigut sol·licitades, segons la resolució de la Universitat d'Alacant, de 17 de desembre de 2002, per la qual es regulen els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal (DOGV de 15 de gener de 2003).

La Universitat d'Alacant informa, així mateix, sobre la possibilitat d'exercir-hi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, que preveu l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, que han de ser exercits, per escrit, davant de la Gerència d'aquesta Universitat.

 VUITENA -  RECURSOS

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que hi siga competent, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 22 de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar-hi recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta, davant del rector, de conformitat amb el que disposa l'article 116 de la Llei 30/1992, redactat d'acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener. Tot això sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions de la Comissió de Valoració, podrà interposar-se recurs d'alçada previst en l'article 114 de la Llei 30/1992, redactat d'acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini d'un mes comptador des del dia següent al de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que és impugnat o davant del rector com a òrgan competent per a resoldre'l.

 

Alacant, 10 de novembre de 2016

La vicerectora d'Estudiants i Ocupació

 

Nuria Grané Teruel

 

 

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464