Saltar apartados

Convocatòria pràctiques becades en la UA - 08/2016

 

REFERÈNCIA: PRA-08 / 2016-2017

Data de publicació en el BOUA 13/09/216

 

06-10-2016: Llista definitiva  i resolució amb l'adjudicació de les pràctiques.

28-09-2016: LLISTAT PROVISIONAL de sol·licituds presentades. El termini per a presentar reclamacions a través d'escrit presentat en Registre General o els Registres Auxiliars és de 5 dies hàbils.

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A LAREALITZACIÓ D'UNES PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARES BECADES EN LA CÀTEDRA INTERNACIONAL MARJAL HEALTHY.  CURS 2016-2017

BASES

PRIMERA – OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Oferir unes pràctiques extracurriculares becades en la Càtedra Internacional Marjal Healthy amb la finalitat de facilitar a l'alumnat la possibilitat d'aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que li prepare per a l'exercici d'activitats professionals, facilite la seua empleabilidad i fomente la seua capacitat d'emprenedoria. El projecte formatiu, les activitats  proposades i les condicions són les següents:

1. Descripció de les tasques i activitats formatives:

Formació complementària, millora i especialització professional en l'àrea de treball d'Arquitectura, mitjançant la realització de les següents pràctiques:

Col·laboració en les tasques docents, de recerca i organització d'esdeveniments dins de les activitats organitzades per la Càtedra i recolze en la preparació de la documentació resultat de les mateixes.

2. Nombre de places, durada de les pràctiques, horari i beca:

Nombre de places: 1

Jornada: 10 hores setmanals que es realitzaran durant l'horari de matí, encara que s'hauran d'adaptar a les necessitats de la Càtedra. La durada de la pràctica serà de 6 mesos que podrà ser ampliada en els supòsits autoritzables.

Data d'inici prevista de les pràctiques: a partir del 3 d'octubre de 2016.

Beca: 250 € bruts/mensuals

A tenor del que es disposa en l'article 1 del Reial decret 1493/2011 es tramitarà la inclusió de l'estudiant en pràctiques en el Règim General de la Seguretat Social. Per tal cosa, l'estudiant en pràctiques haurà de facilitar a la Unitat de Pràctiques de la UA la documentació necessària una vegada requerida.

SEGONA – REQUISITS PER A PODER SOL·LICITAR AQUESTES PRÀCTIQUES

  1. Ser estudiant de la Universitat d'Alacant i estar matriculat o matriculada durant el curs acadèmic 2016-17 en la titulació oficial d'Arquitectura en qualsevol dels seus plans d'estudi.
  2. Complir els requisits per a poder realitzar unes pràctiques extracurriculares a través del seu Centre,  segons la normativa aplicable (Normativa de Pràctiques Externes de la Universitat d'Alacant): tenir superat almenys el cinquanta per cent dels crèdits del pla d'estudis (en el cas dels graus) i no haver realitzat ja unes Pràctiques Extracurriculars a través del Centre.  
  3. A causa de les característiques de les labors a desenvolupar, els sol·licitants hauran de presentar un coneixement adequat d'anglès (C1). Així mateix, es valorarà, que els alumnes tinguen capacitat de gestió, organització d'esdeveniments i coneixement de programes de gestió de la Informació de l'Edificació BIM i maquetació.

TERCERA – CRITERIS DE SELECCIÓ

La comissió encarregada de resoldre l'assignació de les pràctiques (composta segons es detalla en l'Annex I) valorarà les sol·licituds presentades i que complisquen els requisits d'acord amb el barem que figura en l'Annex II. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts fins el dia que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

El gaudi d'aquesta beca serà incompatible amb el gaudi de qualsevol altra beca durant el període de durada d'aquesta (a excepció de les beques d'ajudes a l'estudi), per la qual cosa en cas de coincidència s'haurà de renunciar a l'altra beca perquè aquesta siga adjudicada. Així mateix serà incompatible amb la percepció de sous o salaris que impliquen vinculació contractual o estatutària de la persona interessada amb la Universitat d'Alacant.

QUARTA– MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

Aquestes pràctiques amb beca estan regulades en la Universitat d'Alacant tant pel RD 592 / 2014 d'11 de juliol com per la normativa pròpia de la UA, i han de seguir el procediment establit per a la tramitació de les pràctiques de l'alumnat de la UA, tant pel que fa a la proposta de pràctiques com a la documentació acadèmica de l'alumnat.

La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 1.500 € per a la beca, i es troba consignada en el Capítol 4 de crèdits del pressupost de la Càtedra Internacional Marjal Healthy de la Universitat d'Alacant. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA. La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

CINQUENA – PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI

Les sol·licituds, dirigides a la Vicerectora d'Estudiants i Ocupació (Annex III) es podran presentar  en el Registre General de la Universitat o en les Oficines Auxiliars, situades en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant, en el termini de 5 dies hàbils, a partir del següent al de publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA).

Es podran emprar les vies establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27 de novembre), preferentment a través de les Oficines de Correus, en aquest cas la sol·licitud que es presente haurà d'anar en sobre obert perquè el personal de Correus puga estampar en ella el segell amb la data de presentació abans de la seua certificació.

A la sol·licitud s'adjuntarà:

- Fotocòpia del DNI, del NIE, o si no disposen d'aquest últim, fotocòpia del Passaport o d'un altre document del seu país d'origen que acredite la seua identitat, edat i nacionalitat.

- Fitxa informativa de l'expedient del pla d'estudis requerit per a les pràctiques (fitxa disponible en el Campus Virtual)

- Fotocòpia de la documentació que acredite el compliment dels requisits establits en el barem i dels mèrits al·legats (fotocòpia)

SISENA – PUBLICACIÓ DE LLISTATS I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La llista de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta mateixa pàgina web de la Unitat de Pràctiques, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i es donarà un termini de 5 dies hàbils per a les possibles esmenes a partir de l'endemà de la data de publicació.

La llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta mateixa pàgina web, una vegada acabat el termini d'al·legacions. Una vegada publicada la llista, es reunirà la comissió de selecció per a l'aplicació del barem i la resolució del procés.

La resolució de l'assignació de les pràctiques i la concessió de la beca es publicarà en aquesta mateixa pàgina web, i s'obrirà un  període d'al·legacions de 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la data de publicació.

La resolució definitiva es publicarà en aquesta mateixa pàgina web, i la persona seleccionada tindrà un termini de 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la data de publicació per a acceptar la beca i presentar la documentació necessària per a la tramitació de les pràctiques i dels pagaments de la beca i l'alta en Seguretat Social, documentació que se li requerirà a través d'un avís en el correu electrònic de la UA.

Qui desitge renunciar a les pràctiques i a la beca, haurà de comunicar-ho per escrit, exposant les causes, al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació, en els 5 dies següents a la publicació de la resolució de la convocatòria.

SETENA – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal aportats pel personal aspirant quedaran inclosos en el fitxer automatitzat de Personal d'aquesta Universitat, que es compromet a no fer un ús diferent d'aquell para el qual han sigut sol·licitats, segons la resolució de la Universitat d'Alacant, de 17 de desembre de 2002, per la qual es regula els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal (D.O.G.V. de 15 de gener de 2003).

La Universitat d'Alacant informa així mateix, sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, que preveu l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades; que han de ser exercits, per escrit, davant la Gerència d'aquesta Universitat.

VUITENA -  RECURSOS

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que hi siga competent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu aomú, 22 de la llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà al de la publicació de la present, davant del rector, de conformitat amb el que disposa l'article 116 de la Llei 30/1992, redactat d'acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener. Tot això sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions de la Comissió de valoració, podrà interposar-se recurs d'alçada previst en l'article 114 de la Llei 30/1992, redactat d'acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà  de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que és impugnat o davant del rector com a òrgan competent per a resoldre'l.

 

Alacant,  8 de setembre de 2016

La vicerectora d'Estudiants i Ocupació

 

 

 

Fdo.: Nuria Grané Teruel

 

 

Documentació

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464