Saltar apartados

Beques Santander Crue Cepyme 2017-2018

 

 


 

PROGRAMA BEQUES SANTANDER - CRUE - CEPYME PRÀCTIQUES EN EMPRESA 

 

CONVOCATÒRIA 2017-2018

Obrim la VII Convocatòria del programa de pràctiques que el Banc de Santander cofinança en col·laboració amb la CRUE i la CEPYME, amb la finalitat de promoure la realització de pràctiques  d'estudiants matriculats en les universitats espanyoles associades a la CRUE durant un període de tres mesos  facilitant així la inserció laboral.

 A la Universitat d'Alacant ens correspon gestionar 90 beques per al curs acadèmic 2017-2018.

1. Informació per als estudiants

1.1 Requisits de participació

1.2 Durada

1.3 Import de la beca

1.4 Procés d'adjudicació i previsió de terminis

1.5 Inscripció

2. Informació per a les empreses

2.1 Requisits de participació i criteris de selecció de les ofertes rebudes

2.2 Inscripció en el Programa

3. Documents d'interès

4. Anuncis i llistes

 

 ANUNCIS I LLISTES

18-06-2018 Tancament de la convocatòria 2017-18: Estudiants amb pràctiques assignades

18-06-2018 Tancament de la convocatòria 2017-18: Empreses que no han assignat les pràctiques després del procés de selecció

06-03-2018:  Els sol·licitants admesos en el programa han rebut comunicació a través de correu electrònic per a sol·licitar les empreses a les quals volen optar (al correu electrònic que es va indicar en la plataforma Santander). Una vegada acabat el termini de sol·licitud (des d'avui 6 de març fins el diumenge 11 de març inclòs) procedirem a l'enviament gradual dels currículums a les empreses (els criteris per a l'enviament seran l'adequació a l'oferta, la nota mitjana i l'ordre de preferència). Avisarem per correu electrònic a les persones els currículums de les quals es vagen enviant indicant-los a quina empresa o empreses s'envien. I la resolució per part de les empreses també s'enviarà per correu electrònic, indicant tant si s'ha sigut seleccionat per a realitzar les pràctiques com si no.   

06-03-2018:  Llista d'empreses seleccionades a les quals poden optar els i les estudiants de la Universitat d'Alacant admesos en el programa.

02-03-2018: Llista definitiva d'estudiants inscrits i inscrites que compleixen els requisits per a participar en el programa: llista definitiva d'admesos    A partir del dimarts 6 de març, publicarem la llista d'empreses que participen en aquesta convocatòria i enviarem a les persones admeses un correu electrònic amb les indicacions necessàries per a seleccionar les empreses a les quals vulguen optar. Per a més informació sobre el procés d'assignació, consulteu en aquesta mateixa pàgina les bases de la convocatòria.

02-03-2018: Llista definitiva d'estudiants inscrits i inscrites que NO compleixen els requisits per a participar en el programa: llista d'exclosos

22-02-2018  Llista provisional d'estudiants inscrits i inscrites que compleixen els requisits per a participar en el programa: llista provisional d'inscrits admesos. La llista definitiva es publicarà el 2 de març una vegada revisades les reclamacions presentades.

22-02-2018  Llista provisional de solicitants que no compleixen algú dels requisits per a participar en el programa: Llista provisional d'exclosos.     Termini per a presentar reclamacions: del 23 al 28 de febrer mitjançant escrit dirigit a la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat presentat en el Registre General o en els Registres Auxiliars de la Universitat d'Alacant, o a la e-administració (UACloud > e-administració > Tràmits Generals > Instància Genèrica)

 30-01-2018:  Es comunica que el Banc de Santander ha ampliat el termini d'inscripció en la plataforma, quedant de la següent manera:                                                                                                                                                                                                                                                   - Inscripció en la plataforma dels i les estudiants: fins al dilluns 12 de febrer, inclusivament. Inscripció en la plataforma habilitada pel Banc Santander en la seua pàgina www.becas-santander.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -Inscripció en la plataforma per les pymes, microempreses, autònoms, fundacions, ONG, associacions o entitats sense ànim de lucre: fins al dimecres 28 de febrer, inclusivament. Inscripció en la plataforma habilitada pel Banc Santander en la seua pàgina www.becas-santander.com

INFORMACIÓ PER ALS ESTUDIANTS

Requisits de participació

 • Estar  matriculat/da en la Universitat d'Alacant  en qualsevol ensenyament oficial de Grau o en un Màster oficial o propi.
 • Haver superat almenys el 50% dels crèdits totals del pla d'estudis (en el cas dels Màster d'un sol curs, no es tindrà en compte aquesta condició, tan sols tenir matrícula en el curs actual).

Si durant el curs acadèmic se superen tots els crèdits del pla d'estudis matriculat, és condició necessària per a poder realitzar les pràctiques que NO se sol·licite l'expedició del títol universitari fins a la finalització de les mateixes.

 • No mantenir relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable amb l'empresa, institució o entitat on es realitzaria la pràctica o amb la pròpia Universitat.
 • No haver sigut alumne/a beneficiari/a de la beca en les anteriors convocatòries (haver sigut seleccionat/da i haver realitzat pràctiques en una empresa a través d'alguna de les anteriors convocatòries del programa Santander).
 • No estar gaudint d'una altra ajuda o beca formativa de característiques anàlogues a aquest programa.

L'alumnat haurà d'inscriure's en la plataforma web que ha habilitat Santander Universitats per a aquest programa (vore l'enllaç a l'apartat Inscripció).

Durant el procés d'inscripció en la plataforma del Santander no és necessari lliurar en la Universitat cap documentació. Una vegada publicades les llistes de sol·licitants que complisquen requisits per a participar en el programa i comence el procés de preselecció, la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat de la UA contactarà per correu electrònic amb els preseleccionats i els indicarà el mitjà pel qual hauran d'enviar el  currículum i sol·licitar en quines empreses de les seleccionades per la universitat voldrien realitzar les pràctiques.

 

Un/una estudiant que tinga una pràctica curricular ja adjudicada dins del programa de pràctiques del seu Centre podrà inscriure's en aquest programa de Beques Santander, però en cas de ser seleccionat/da per alguna de les empreses participants haurà de realitzar les pràctiques amb caràcter extracurricular i sense que interferisca en la realització de la pràctica curricular ja assignada.

Durada:

Les pràctiques tindran una durada de 3 mesos amb horari de mitja jornada (4 hores diàries en torn de matí o vesprada).  Les pràctiques podrien ampliar-se si l'empresa d'acolliment es compromet a abonar la mateixa o superior ajuda mensual durant el temps que excedisca dels 3 mesos becats, i sempre que no se supere la data del 30 de setembre de 2018, data en la qual hauran d'haver acabat totes les pràctiques.

En cap cas les pràctiques podran realitzar-se de manera fraccionada. Solament podran suspendre's en cas d'interrupció de l'activitat empresarial en l'entitat d'acolliment per període vacacional, en aquest cas es continuaran fins a completar els tres mesos una vegada represa l'activitat.

 

Import de la beca i alta en la Seguretat Social:

La dotació econòmica per part del Banc de Santander i de l'empresa és de 900 euros per a cada pràctica de 3 mesos a mitja jornada, i segons les bases de la convocatòria,  la Universitat d'Alacant destinarà aquesta dotació a abonar a l'estudiant la beca corresponent per mes i a complir amb les obligacions en concepte de cotització a la Seguretat Social que li correspon com a entitat pagadora de l'ajuda. La quantia final de la beca a percebre mensualment estarà subjecta a les retencions que la Universitat d'Alacant haja de practicar sobre la base de les taules de cotització per al 2018 de la Tresoreria General de la Seguretat Social i a la retenció de l'IRPF que corresponga segons la legislació vigent.

Seguint les indicacions de la convocatòria general del programa, la transferència es realitzarà a un compte que l'estudiant seleccionat haurà de tenir en el Banc de Santander.

Si l'entitat col·laboradora volguera ampliar les pràctiques després del període becat, hauran d'assumir tant l'ajuda econòmica com l'obligació de l'alta en la Seguretat Social.

Les ajudes en concepte de beca són responsabilitat del Banc de Santander com a entitat que finança el programa de pràctiques.  La UA només és responsable de tramitar els pagaments als/les estudiants una vegada rebut els diners que corresponga i de complir amb les obligacions en matèria de Seguretat Social.

En cas de finalització del període de pràctiques abans dels tres mesos per causa justificada,  l'estudiant solament rebrà l'import corresponent a les mensualitats completes que haja realitzat.

 

Procés d'adjudicació:

Una vegada acabat el termini d'inscripció  i a la vista de les ofertes que hagen publicat les empreses en la web del programa Santander, la UA realitzarà la preselecció de candidats atenent al criteri de nota mitjana i de l'adequació del pla d'estudis a les ofertes que hagen enviat les empreses col·laboradores.

IMPORTANTE: Les pràctiques són de caràcter acadèmic i formatiu i el seu contingut ha d'estar directament relacionat amb  les competències professionals i formatives dels plans d'estudis, i solament es podrà optar a les pràctiques la formació de les quals corresponga al pla d'estudis matriculat, sense tenir en compte per a la preselecció plans d'estudi en els quals ja s'és titulat/da. 

Els preseleccionats rebran un correu electrònic i se'ls indicarà el mitjà per a indicar les ofertes a les quals volen optar i enviar el seu currículum. 

En cas de ser molts els candidats per a determinada oferta, s'ordenaran per nota de mitjana d'expedient (la nota mitjana d'expedient en el moment del tancament del termini d'inscripció) i ordre de preferència, i s'enviaran a les empreses els millors expedients.

Les empreses, a la vista dels CV enviats per la UA i després de realitzar les entrevistes que consideren oportunes, seleccionaran a l'estudiant per a les pràctiques.

 

Les empreses també s'inscriuen en la plataforma web de Santander Universitats però fins al 28 de febrer de 2018, per la qual cosa l'oferta no estarà completa fins que  acabe el termini i hàgem recaptat la informació necessària per a realitzar la preselecció. Una vegada tinguem tota la informació, l'oferta per a aquesta convocatòria es publicarà en aquesta mateixa pàgina web.

 Previsió de terminis de gestió:

Inscripció en la plataforma

Fins el 12 de febrer de 2018, inclusivament.

Publicació llista provisional de sol·licitants admesos i exclosos (*)

A partir del 19 de febrer de 2018

Publicació llista definitiva(*)

A partir del 2 de març de 2018

Procés de preselecció per part de la UA i selecció definitiva per part de les empreses(*)

Durant el mes de març de 2018

Inici de les pràctiques

Les pràctiques podran començar una vegada estiga l'assignació confirmada per l'empresa, aquesta haja realitzat la seua aportació al programa Santader i  l'estudiant haja acceptat la beca en la plataforma Santander.

 

Totes hauran d'estar acabades a 30 de setembre de 2018

(*)  Aquests terminis són orientatius.

Inscripció i informació:

El termini d'inscripció estarà obert fins el 12 de febrer de 2018 inclusivament. La recepció de les sol·licituds es realitzarà a través de la plataforma habilitada pel Banc Santander en la seua pàgina www.becas-santander.com

Durant el procés d'inscripció en la plataforma del Santander no és necessari lliurar en la Universitat cap documentació. Una vegada publicades les llistes de sol·licitants que complisquen requisits per a participar en el programa i comence el procés de preselecció, la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat de la UA contactarà per correu electrònic amb els preseleccionats i els indicarà el mitjà pel qual hauran d'enviar el  currículum i sol·licitar en quines empreses de les seleccionades per la universitat voldrien realitzar les pràctiques.

Una vegada realitzada la selecció per part de les entitats col·laboradores, no podran començar les pràctiques fins que l'estudiant haja acceptat la beca en la plataforma Santander, per al que dispondrá de 48 hores una vegada comunicada l'assignació, i la unitat de Pràctiques de la UA haja rebut tota la documentació necessària:

 •  la documentació per a l'alta en la Seguretat Social que se'ls demanarà als estudiants per correu electrònic.
 •  una fotocòpia del DNI i un document en el qual conste el codi IBAN del compte del Banc de Santander del que s'és titular o cotitular.
 •  l'acord de pràctiques degudament signat per totes les parts: estudiant, tutor/a acadèmic en la UA i tutor/a professional en l'empresa, document que facilitarà la unitat de Pràctiques.

En cas que no arribara a completar-se el període de la beca, l'estudiant solament rebrà l'import de l'ajuda per mes complet realitzat. Si la finalització prematura és decidida per l'empresa o per l'estudiant i no és degudament justificada i/o avisada amb temps suficient, la universitat podrà reclamar-los les despeses fiscals o de seguretat social que s'hagen ocasionat.

Qualsevol consulta sobre la gestió del programa es pot enviar per correu electrònic a s.practiques@ua.es, cridar als telèfons 965 909826 o 965 909887, o acudir a l'oficina de la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat (Pavelló d'Alumnat, edifici 21 del campus).

 
 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA PER A LES EMPRESES

Requisits de participació

- Ser una PYME, microempresa, autònom, fundació, ONG o associació o entitat sense ànim de lucre,  situats en territori nacional. S'enten per PYME aquelles empresa que ocupen a menys de 250 persones i el volum de negoci anual  de les quals  no excedeix de 50 milions d'euros o el balanç general anaul dels quals no excedeix de 43 milions d'euros.

- Realitzar una contribució de 450 € al Programa Beques Santander Crue Cepyme de pràctiques en Empresa, per cada estudiant de pràctiques que se li assigne. L'aportació es realitzarà mitjançant transferència  al compte que indique el Banc Santander per al programa dins dels 5 dies naturals posteriors a la comunicació de l'assignació de la beca. Aquesta aportació no tindrà caràcter de despesa fiscalment deduïble.

- Inscripció fins el 28 de febrer inclós, a través de www.becas-santander.com

- Podran participar novament les empreses que van participar en les convocatòries anteriors com a entitat d'acolliment, sempre que  continuen complint els requisits i condicions exigits per a aquesta convocatòria.

Criteris de selecció de les ofertes rebudes:

Amb l'objecte d'afavorir la màxima participació entre el nostre alumnat sol·licitant, a l'hora  de seleccionar les propostes rebudes, es tindran en compte en primer lloc l'interès formatiu i la ubicació de les empreses en la província d'Alacant. S'atendrà també als següents criteris:

 • Ofertes d'empreses que assumisquen un compromís d'ampliar els tres mesos de durada inicial de les pràctiques o de contractació laboral una vegada finalitzades les mateixes.
 • Ofertes d'empreses  que tinguen relació comercial amb el Banc Santander i/o compten amb un compte 1 2 3 Pime oberta en el banc.
 • Ofertes per a la realització de pràctiques i projecte formatiu especialment adequats a estudiants amb discapacitat.
 • Ofertes d'empreses que hagen col·laborat en les convocatòries anteriors amb la UA.
 • Ofertes d'empreses creades com spin-off de la Universitat.
 • Ofertes d'empreses vinculades a les Càtedres d'empresa Familiar.

En cas que no arribara a completar-se el període de la beca, si la finalització prematura és decidida per l'empresa, i no és degudament justificada i/o avisada amb temps suficient, la universitat podrà reclamar-los les despeses fiscals o de seguretat social que s'hagen ocasionat.

Inscripció en el programa i procediment d'assignació:

Les empreses interessades a participar en aquest programa hauran d'Inscriure's en la plataforma habilitada per Santander Universitats en la pàgina web www.becas-santander.com  i realitzar una contribució de 450 € al Programa Beques Santander Crue Cepyme de pràctiques en Empresa, per cada pràctica una vegada comunicada l'assignació de la beca. Aquesta aportació no tindrà caràcter de despesa fiscalment deduïble.

El termini d'inscripció estarà obert fins al 28 de febrer de 2018 i est és el calendari de gestió previst:

Inscripció en la plataforma

Fins el 28 de febrer de 2018

Publicació llista provisional de sol·licitants admesos i exclosos (*)

A partir del 19 de febrer de 2018

Publicació llista definitiva(*)

A partir del 26 de febrer de 2018

Procés de preselecció per part de la UA i selecció definitiva per part de les empreses(*)

Al mes de març de 2018

Inici de les pràctiques

Les pràctiques podran començar una vegada estiga l'assignació confirmada per l'empresa, aquesta haja realitzat la seua aportació al programa Santader i  l'estudiant haja acceptat la beca en la plataforma Santander.

 

Totes hauran d'estar acabades a 30 de setembre de 2018

 

A més, hauran de facilitar a la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat de la UA la descripció detallada de l'oferta de pràctiques que proposa, enviant el formulari electrònic que trobarà en el següent enllaç: proposta de pràctiques.

La UA, una vegada acabat el termini d'inscripición d'estudiants i d'empreses, realitzarà una preselecció d'estudiants  i enviarà els CV a les empreses seleccionades que estiguen interessades en els seus perfils professionals perquè realitzen la selecció definitiva.  Les empreses hauran d'assignar a l'estudiant seleccionat/da una persona que supervise en tot moment les tasques que s'encomanen durant l'estada formativa.

Una vegada adjudicades les pràctiques, les empreses seleccionades hauran de signar amb la UA un Conveni de Cooperació Educativa  i acceptar les condicions de realització de les pràctiques a través d'un acord de pràctiques per estudiant que li facilitarà la UA.

Durada de les pràctiques:

Les pràctiques tindran una durada de 3 mesos amb horari de mitja jornada (4 hores diàries en torn de matí o vesprada).  Les pràctiques podrien ampliar-se si l'empresa d'acolliment es compromet a abonar la mateixa o superior ajuda mensual durant el temps que excedisca als 3 mesos becats, i sempre que no se supere la data del 30 de setembre de 2018, data en la qual hauran d'haver acabat totes les pràctiques.

En cap cas les pràctiques podran realitzar-se de manera fraccionada. Solament podran suspendre's en cas d'interrupció de l'activitat empresarial en l'entitat d'acolliment per període vacacional, en aquest cas es continuaran fins a completar els tres mesos una vegada represa l'activitat.

Import de la beca i alta en la Seguretat Social:

La dotació econòmica per part del Banc de Santander és de 900 euros per a cada pràctica de 3 mesos a mitja jornada, i segons les bases de la convocatòria, la Universitat d'Alacant destinarà aquesta dotació a abonar a l'estudiant la beca corresponent per mes i a complir amb les obligacions en concepte de cotització a la Seguretat Social que li correspon com a entitat pagadora de l'ajuda. La quantia final de la beca a percebre mensualment estarà subjecta a les retencions que la Universitat d'Alacant haja de practicar sobre la base de les taules de cotització per al 2017 de la Tresoreria General de la Seguretat Social i a la retenció de l'IRPF que corresponga segons la legislació vigent.

Si l'entitat col·laboradora volguera ampliar les pràctiques després del període becat, hauran d'assumir tant l'ajuda econòmica com l'obligació de l'alta en la Seguretat Social.

Qualsevol consulta sobre la gestió del programa es pot enviar per correu electrònic a s.practiques@ua.es cridar al telèfon 965 909826 o al 965 909887, o acudir a l'oficina de la unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat (Pavelló d'Alumnat, edifici 21 del campus).

DOCUMENTS DE GESTIÓ DEL PROGRAMA EN LA UA I NORMATIVA

Normativa aplicable a les pràctiques externes en la UA

Bases generals del programa per a l'estudiant

Bases generals del programa per a l'empresa

 

Documents de gestió amb les empreses col·laboradores:

 • Proposta de pràctiques per a les titulacions de la UA: proposta de pràctiques 
 • Model de Conveni de Cooperació Educativa amb la Universitat d'Alacant: Conveni de pràctiques
 • Avaluació de les pràctiques del/de l'estudiant per part de l'empresa: formulari
 • Enquesta de valoració de la qualitat del programa de pràctiques per part de l'empresa: formulari

Documents per als/les estudiants:

 • Memòria sobre la realització de les pràctiques que ha de presentar el/l'estudiant una vegada acabades: Guia Memòria pràctiques
 • Enquesta de valoració de les pràctiques i del programa que ha de lliurar el/l'estudiant: formulari

 

 

 

 

 

 

 

 

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464