Saltar apartados

Beques Santander Crue Cepyme 2015-2016

PROGRAMA BEQUES SANTANDER - CRUE - CEPYME PRÀCTIQUES EN EMPRESA

 

AVISOS

22/07/2016 Relació d'estudiants que han realitzat les pràctiques i han obtingut les beques.

19/02/2016 Els i les sol·licitants que han entrat en la preseleccióper titulació i nota mitjana  han rebut comunicació a través de correu electrònic per a sol·licitar les empreses a les quals volen optar (al correu electrònic que es va indicar en la plataforma Santander). Una vegada acabat el termini de sol·licitud el dimecres 24 de febrer, procedirem a l'enviament gradual dels currículums a les empreses (els criteris per a l'enviament seran l'adequació a l'oferta, la nota mitjana i l'ordre de preferència). Avisarem per correu electrònic a les persones els currículums de les quals es vagen enviant indicant-los a quina empresa o empreses s'envien. I la resolució per part de les empreses també s'enviarà per correu electrònic, indicant tant si s'ha sigut seleccionat per a realitzar les pràctiques com si no.   

19/02/2016 Llistat d'empreses seleccionades a les quals poden optar els i les estudiants de la Universitat d'Alacant que han passat la preselecció.

 18/02/2016 Llistat definitiu d'estudiants inscrits i inscrites que compleixen els requisits per a participar en el programa: llistat definitiu d'admesos    A partir del divendres 19 de febrer, publicarem el llistat de les persones preseleccionades d'entre totes les admeses, així com el llistat d'empreses que participen en aquesta convocatòria. Les persones preseleccionades rebran també un correu electrònic amb les indicacions necessàries. Per a més informació, es poden consultar en aquesta mateixa pàgina les bases de la convocatòria. 

18/02/2016 Llistat definitiu d'estudiants inscrits i inscrites que no compleixen algun dels requisits per a participar en el programa: llistat definitiu d'exclosos

09/02/2016  Llistat provisional d'estudiants inscrits i inscrites que compleixen els requisits per a participar en el programa: llistat provisional d'inscrits admesos

09/02/2016  Llistat provisional de sol·licitants que no compleixen algun dels requisits per a participar en el programa: Llistat provisional d'exclosos .    Termini per a presentar reclamacions: del 10 al 15 de febrer mitjançant escrit presentat en el Registre General o en els Registres Auxiliars de la Universitat d'Alacant, mitjançant la e-administració (UACloud > e-administració > Tràmits General > Instància Genèrica) o  correu electrònic a s.practiques@ua.es

 

CONVOCATÒRIA 2015-2016

 

S'obri la quinta convocatòria del programa de pràctiques que el Banc de Santander finança i convoca en col·laboració amb la CRUE i la CEPYME, amb l'objecte de promoure la realització de pràctiques d'estudiants matriculats en les universitats espanyoles associades a la CRUE durant un període de tres mesos en xicotetes i mitges empreses, facilitant així la seua posterior inserció laboral.

A la Universitat d'Alacant ens correspon gestionar 90 beques per al curs acadèmic 2015-2016.

1. Informació per als estudiants

1.1 Requisits de participació

1.2 Durada

1.3 Import de la beca

1.4 Procés d'adjudicació i previsió de terminis

1.5 Inscripció

2. Informació per a les empreses

2.1 Requisits de participació i criteris de selecció de les ofertes rebudes

2.2 Inscripció en el Programa

3. Documents d'interès

 

INFORMACIÓ PER ALS ESTUDIANTS

Requisits de participació

 • Estar matriculat en algú d'aquests ensenyaments de la Universitat d'Alacant: en ensenyaments oficials de Grau, en alguna de les titulacions oficials a extingir, o en un Màster oficial o propi.
 • Haver superat al mneys el 50% dels crèdits totals del pla d'estudis (en el cas dels Màster d'un sol curs, no es tindrà en compte aquesta condició, simplement el tenir matrícula en el curs actual).

Si durant el curs acadèmic se superen tots els crèdits del pla d'estudis matriculat, és condició necessària per a poder realitzar les pràctiques que no se sol·licite l'expedició del títol universitari fins a la finalització d'aquestes.

 • No mantenir relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable amb l'empresa, institució o entitat on realitzaria la pràctica o amb la pròpia Universitat.
 • No haver sigut alumne beneficiari de la beca en les anteriors convocatòries (haver sigut seleccionat i realitzat pràctiques en una empresa a través d'alguna de les anteriors convocatòries del programa Santander).
 • No estar gaudint d'una altra ajuda o beca formativa de característiques anàlogues a aquest programa.

Els estudiants hauran d'inscriure's en la plataforma web que ha habilitat Santander Universitats per a aquest Programa en la pàgina www.becas-santander.com

Durant el procés d'inscripció en la plataforma del Santander no és necessari lliurar cap documentació. Una vegada publicades les llistes de sol·licitants que complisquen requisits per a participar en el programa i comence el procés de preselecció, la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat de la UA contactarà per correu electrònic amb els preseleccionats i els indicarà el mitjà pel qual hauran d'enviar el currículum.

 

Un/una estudiant que tinga una pràctica curricular ja adjudicada dins del programa de pràctiques del seu Centre podrà inscriure's en aquest programa de Beques Santander, però en cas de ser seleccionat/a per alguna de les empreses participants haurà de realitzar les pràctiques amb caràcter extracurricular i sense que interferisca en la realització de la pràctica curricular ja assignada.

Durada:

Les pràctiques tindran una durada de 3 mesos amb horari de jornada completa o, en casos excepcionals amb horari de mitja jornada. Les pràctiques podrien ampliar-se 3 mesos més si l'empresa d'acolliment es compromet a abonar la mateixa o superior ajuda mensual durant el temps que excedisca als 3 mesos becats, i sempre que no se supere la data del 30 de setembre de 2016, data en la qual hauran d'haver acabat totes les pràctiques.

En cap cas la durada total de les pràctiques podrà excedir de 6 mesos.

Import de la beca i alta en la Seguretat Social:

La dotació econòmica per part del Banc de Santander és d'1.800 euros per a cada pràctica de 3 mesos a jornada completa, i segons les bases de la convocatòria, la Universitat d'Alacant destinarà aquesta dotació a abonar a l'estudiant la beca corresponent per mes i a complir amb les obligacions en concepte de cotització a la Seguretat Social que li correspon com a entitat pagadora de l'ajuda. La quantia final de la beca a percebre mensualment estarà subjecta a les retencions que la Universitat d'Alacant haja de practicar sobre la base de les taules de cotització per al 2016 de la Tresoreria General de la Seguretat Social i a la retenció de l'IRPF que corresponga segons la legislació vigent.

Seguint les indicacions de la convocatòria general del programa, la transferència es realitzarà a un compte que el/l'estudiant seleccionat/da haurà de tenir en el Banc de Santander.

Si l'entitat col·laboradora volguera ampliar les pràctiques després del període becat, hauran d'assumir tant l'ajuda econòmica com l'obligació de l'alta en la Seguretat Social.

Les ajudes en concepte de beca són responsabilitat del Banc de Santander com a entitat que finança el programa de pràctiques. La UA només és responsable de tramitar els pagaments als/les estudiants una vegada rebut els diners que corresponga i de complir amb les obligacions en matèria de Seguretat Social.

 

Procés d'adjudicació:

Una vegada acabat el termini d'inscripció i a la vista de les ofertes que hagen publicat les empreses en la web de Santander Universitats, la UA realitzarà la preselecció de candidats atenent al criteri de nota mitjana i de l'adequació del pla d'estudis a les ofertes que hagen enviat les empreses col·laboradores.

IMPORTANT: Les pràctiques són de caràcter acadèmic i formatiu i el seu contingut ha d'estar directament relacionat amb  les competències professionals i formatives de determinat pla d'estudis, i solament es podrà optar a les pràctiques la formació de les quals corresponga al pla d'estudis matriculat, sense tenir en compte per a la preselecció plans d'estudi en els quals ja s'és titulat/da.

Els preseleccionats rebran un correu electrònic i se'ls indicarà el mitjà perquè indiquen les ofertes a les quals volen optar i perquè ens envien el seu currículum.

En cas de ser molts els candidats per a determinada oferta, s'ordenaran per nota de mitjana d'expedient (la nota mitjana d'expedient en el moment del tancament del termini d'inscripció, a 1 de febrer) i s'enviaran a les empreses els millors expedients. En principi, s'enviaran al voltant de 10 candidats per plaça (més, si així ho sol·liciten les empreses).

Les empreses, a la vista dels CV enviats per la UA i després de realitzar les entrevistes que consideren oportunes, seleccionaran al/a l'estudiant per a les pràctiques.

 

Les empreses també s'inscriuen en la plataforma web de Santander Universitats fins al 31 de gener de 2016, per la qual cosa l'oferta no estarà completa fins que acabe el termini i hàgem recaptat la informació necessària per a realitzar la preselecció. Una vegada tinguem tota la informació, l'oferta amb què explicarem per a aquesta convocatòria es publicarà en aquesta mateixa pàgina web.

 

Previsió de terminis de gestió:

Inscripció en la plataforma

Del 15 de novembre de 2015 al 31 de gener de 2016

Publicació llistat provisional de sol·licitants admesos i exclosos (*)

A partir del 14 de febrer de 2016

Publicació llistat definitiu(*)

Final de febrer de 2016

Procés de preselecció per part de la UA i selecció definitiva per part de les empreses(*)

Durant els mesos de març, abril i maig

Començament de les pràctiques

A partir de maig de 2016 (segons les entitats col·laboradores vagen comunicant a la unitat de Pràctiques la selecció defiinitiva)

 

Totes hauran d'estar acabades a 30 de setembre de 2016

(*) Aquests terminis són orientatius.

Inscripció i informació:

El termini d'inscripció estarà obert del 15 de novembre de 2015 fins al 31 de gener de 2016. La recepció de les sol·licituds es realitzarà a través de la plataforma habilitada pel Banc Santander en la seua pàgina www.becas-santander.com

No sol·licitem cap altre document per a aquesta primera fase d'inscripció.

Una vegada preseleccionades les candidatures, es comunicarà per correu electrònic el mitjà per a fer arribar les preferències quant a les empreses colaboradoreas i el currículum.

Una vegada realitzada la selecció per part de les entitats col·laboradores, no podran començar les pràctiques fins que el/l'estudiant haja acceptat la beca en la plataforma Santander quan així li'l requerisca la unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat i aquesta unitat tinga en el seu poder tota la documentació necessària:

 • la documentació per a l'alta en la Seguretat Social que se'ls demanarà als/les estudiants per correu electrònic.
 • una fotocòpia del DNI i un document en el qual conste el codi IBAN complet del compte del Banc de Santander o  de Openbank del que s'és titular o cotitular.
 • l'acord de pràctiques degudament signat per totes les parts: el o la estudiant, el tutor/a acadèmic de la UA i el tutor/a professional de l'empresa.

 En cas que no arribara a completar-se el període de la beca, si la finalització prematura és decidida per l'empresa o per  l'estudiant i no és degudament justificada i/o avisada amb temps suficient, la universitat podrà reclamar-los les despeses fiscals o de seguretat social que s'hagen ocasionat.

Qualsevol consulta sobre la gestió del programa es pot enviar per correu electrònic a s.practiques@ua.es, cridar al telèfon 965 909826, o acudir a l'oficina de la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat (Pavelló d'Alumnat).

 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA PER A LES EMPRESES

Requisits de participació

Ser una PIME, microempresa o un autònom, situats en territori nacional, entenent-se les primeres com aquelles empreses que ocupen a menys de 250 persones i el volum de les quals de negocis anual no excedeix de 50 milions d'euros o el balanç general dels quals anual no excedeix de 43 milions d'euros.

Podran participar novament les empreses que van participar en les convocatòries anteriors com a entitat d'acolliment, sempre que continuen complint els requisits i condicions exigits per a aquesta convocatòria.

Criteris de selecció de les ofertes rebudes:

Amb l'objecte d'afavorir la màxima participació entre el nostre alumnat sol·licitant, a l'hora  de seleccionar les propostes rebudes, es tindran en compte en primer lloc l'interès formatiu i la ubicació de les empreses en la província d'Alacant. S'atendrà també als següents criteris:

 • Ofertes d'empreses que assumisquen compromís de tenir als estudiants altres 3 mesos assumint el pagament de l'ajuda econòmica corresponent a l'ampliació del termini.
 • Ofertes d'empreses que tinguen relació comercial amb el Banc Santander.
 • Ofertes d'empreses que hagen col·laborat en les convocatòries anteriors amb la UA.
 • Ofertes d'empreses creades com spin-off de la Universitat.
 • Ofertes d'empreses vinculades a les Càtedres d'empresa Familiar.
 • Ofertes per a la realització de pràctiques i projecte formatiu especialment adequats a estudiants amb discapacitat.

 En cas que no arribara a completar-se el període de la beca, si la finalització prematura és decidida per l'empresa o per l'estudiant, i no és degudament justificada i/o avisada amb temps suficient, la universitat podrà reclamar-los les despeses fiscals o de seguretat social que s'hagen ocasionat.

Inscripció en el programa i procediment d'assignació:

Les empreses interessades a participar en aquest programa hauran d'Inscriure's en la plataforma habilitada per Santander Universitats en la pàgina web www.becas-santander.com. El termini d'inscripció acaba el 31 de gener de 2016.

A més, hauran de facilitar a la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat de la UA la descripció detallada de l'oferta de pràctiques que proposa, enviant el formulari electrònic que trobarà en el següent enllaç: proposta de pràctiques.

La UA, una vegada acabat el termini d'inscripció d'estudiants i d'empreses, realitzarà una preselecció dels estudiants i enviarà els CV a les empreses seleccionades que estiguen interessades en els seus perfils professionals perquè realitzen la selecció definitiva. Les empreses hauran d'assignar al/a l'estudiant seleccionat una persona que supervise en tot moment les tasques que s'encomanen durant l'estada formativa.

Una vegada adjudicades les pràctiques, les empreses seleccionades hauran de subscriure amb la UA un Conveni de Cooperació Educativa i acceptar les condicions de realització de les pràctiques a través d'un acord de pràctiques per estudiant que li facilitarà la UA.

Durada de les pràctiques:

Les pràctiques tindran una durada de 3 mesos amb horari de jornada completa o en casos excepcionals amb horari de mitja jornada. Les pràctiques podrien ampliar-se 3 mesos més si l'empresa d'acolliment es compromet a abonar la mateixa o superior ajuda mensual durant el temps que excedisca als 3 mesos becats, i sempre que no se supere la data del 30 de setembre de 2016, data en la qual hauran d'haver acabat totes les pràctiques.

En cap cas la durada total de les pràctiques podrà excedir de 6 mesos.

Import de la beca i alta en la Seguretat Social:

La dotació econòmica per part del Banc de Santander és d'1.800 euros per a cada pràctica de 3 mesos a jornada completa, i segons les bases de la convocatòria, la Universitat d'Alacant destinarà aquesta dotació a abonar a l'estudiant la beca corresponent per mes i a complir amb les obligacions en concepte de cotització a la Seguretat Social que li correspon com a entitat pagadora de l'ajuda. La quantia final de la beca a percebre mensualment estarà subjecta a les retencions que la Universitat d'Alacant haja de practicar sobre la base de les taules de cotització per al 2016 de la Tresoreria General de la Seguretat Social i a la retenció de l'IRPF que corresponga segons la legislació vigent.Si l'entitat col·laboradora volguera ampliar les pràctiques després del període becat, hauran d'assumir tant l'ajuda econòmica com l'obligació de l'alta en la Seguretat Social.

Qualsevol consulta sobre la gestió del programa es pot enviar per correu electrònic a s.practiques@ua.es, cridar al telèfon 965 909826, o acudir a l'oficina de la unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat (Pavelló d'Alumnat)..

DOCUMENTS DE GESTIÓ DEL PROGRAMA EN LA UA I NORMATIVA

Normativa aplicable a les pràctiques externes en la UA

 

Documents de gestió amb les empreses col·laboradores:

Documents per als/les estudiants:

 • Memòria sobre la realització de les pràctiques que ha de presentar el/l'estudiant una vegada acabades: Guia Memòria pràctiques
 • Enquesta de valoració de les pràctiques i del programa que han de lliurar el/l'estudiant: formulari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464