Saltar apartados

Beques Santander Crue Cepyme 2013-2014

 

 

PROGRAMA BEQUES SANTANDER - CRUE - CEPYME PRÀCTIQUES EN EMPRESA 

20/03/2014 Els sol·licitants que han entrat en la preselecció per titulació i nota mitjana ja han rebut comunicació a través de correu electrònic per a sol·licitar les empreses a les quals volen optar. A partir de la setmana que ve començarem a enviar els currículum a les empreses. 

14/03/2014 Llistat d'empreses seleccionades a les quals poden optar els estudiants de la Universitat d'Alacant.

06/03/2014 Llistat definitiu d'estudiants inscrits i inscrites que compleixen els requisits per a participar en el programa: llistat admesos A partir d'aquest llistat, es realitzarà una preselecció per titulacions i nota mitjana, i les persones preseleccionades rebran un correu electrònic amb les indicacions perquè sol·liciten les empreses a les quals els interessa optar (que podran consultar en el llistat que prèviament s'haurà publicat aquí mateix) i faciliten el seu currículum.

06/03/2014 Llistat definitiu de sol·licitants que no compleixen algun dels requisits per a participar en el programa: llistat exclosos

25/02/2014  Llistat provisional d'estudiants inscrits i inscrites que compleixen els requisits per a participar en el programa: llistat provisional d'inscrits admesos

25/02/2014  Llistat provisional de sol·licitants que no compleixen algun dels requisits per a participar en el programa: Llistat provisional d'exclosos.    Termini per a presentar reclamacions: del 26 al 28 de febrer mitjançant escrit presentat en el Registre General o en els Registres Auxiliars de la Universitat d'Alacant, o  correu electrònic a s.practiques@ua.es

 

CONVOCATÒRIA 2013-2014

 

S'obri la tercera convocatòria del programa de pràctiques que el Banc de Santander finança i convoca en col·laboració amb la CRUE i la CEPYME, amb l'objecte de promoure la realització de pràctiques  d'estudiants matriculats en les universitats espanyoles associades a la CRUE durant un període de tres mesos en xicotetes i mitjanes empreses, facilitant així la seua posterior inserció laboral.

 A la Universitat d'Alacant ens correspon gestionar 90 beques per al curs acadèmic 2013-2014.

1. Informació per als estudiants

1.1 Requisits de participació

1.2 Duració

1.3 Import de la beca

1.4 Procés d'adjudicació i previsió de terminis

1.5 Inscripció

2. Informació per a les empreses

2.1 Requisits de participació i criteris de selecció de les ofertes rebudes

2.2 Inscripció en el Programa

3. Documents d'interès

 

INFORMACIÓ PER AlS  ESTUDIANTS

Requisits de participació

 • Estar  matriculat en algun d'aquests ensenyaments de la Universitat d'Alacant: ensenyaments oficials de Grau, o en alguna de les titulacions a extingir o, en un Màster oficial o propi.
 • Haver superat el 50% dels crèdits totals del pla d'estudis  o, en el cas de plans d'estudi antics estar en els dos últims cursos o realitzant el projecte fi de carrera (en el cas dels Màster d'un sol curs, no es tindrà en compte aquesta condició, només tenir matrícula en el curs actual).
 • No mantenir relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable amb l'empresa, institució o entitat on realitzarà la pràctica o amb la pròpia Universitat.
 • No haver sigut alumne beneficiari de la beca en les anteriors convocatòries (haver sigut seleccionat i realitzat pràctiques en una empresa a través d'alguna de les anteriors convocatòries del programa Santander).

Els estudiants hauran d'inscriure's en la plataforma web que ha habilitat Santander Universitats per a aquest Programa en la pàgina www.becas-santander.com

Durant el procés d'inscripció en la plataforma del Santander no és necessari lliurar cap documentació. Una vegada publicades les llistes de sol·licitants que compleixen requisits per a participar en el programa i comence el procés de preselecció, la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat de la UA contactarà per correu electrònic amb els preseleccionats i els indicarà el mitjà pel qual hauran d'enviar el  currículum.

 

Un/una estudiant que tinga una pràctica curricular ja adjudicada dins del programa de pràctiques del seu Centre podrà inscriure's en aquest programa de Beques Santander, però en cas de ser seleccionat/da per alguna de les empreses participants haurà de realitzar les pràctiques amb caràcter extracurricular i sense que interferisca en la realització de la pràctica curricular.

Duració:

Les pràctiques tindran una durada de 3 mesos amb horari de jornada completa o en casos excepcionals amb horari de mitja jornada. Les pràctiques podrien ampliar-se 3 mesos més si l'empresa d'acollda es compromet a abonar la mateixa o superior ajuda mensual durant el temps que excedisca als 3 mesos becats, i sempre que no se supere la data del 30 de setembre de 2014, data en la qual hauran d'haver acabat totes les pràctiques.

En cap cas la duració total de les pràctiques podrà excedir el cinquanta per cent del curs acadèmic.

Import de la beca i alta en la Seguretat Social:

 La dotació econòmica per part del Banc de Santander és de 1.800 euros per a cada pràctica de 3 mesos a jornada completa, i segons les bases de la convocatòria,  la Universitat d'Alacant destinarà aquesta dotació a abonar a l'estudiant la beca corresponent per mes i a complir amb les obligacions en concepte de cotització a la Seguretat Social que li correspon com a entitat pagadora de l'ajuda. Si apliquem les taules de cotització per al 2014 de la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'ajuda per mes a jornada completa que rebrà l'estudiant a través de la nòmina serà de 565,28 euros, i d'aquesta quantitat el/l' estudiant cotitzarà a la Seguretat Social la part que li corresponga (per al 2014 ascendeix a 6,09 per mes) i estarà subjecta a la retenció de l'IRPF que corresponga segons la legislació vigent.

Seguint les indicacions de la convocatòria general del programa, la transferència es realitzarà a un compte que el/l' estudiant seleccionat haurà de tenir en el Banc de Santander.

Si l'entitat col·laboradora volguera ampliar les pràctiques després del període becat, hauran d'assumir tant l'ajuda econòmica com l'obligació de l'alta en la Seguretat Social.

Les ajudes en concepte de beca són responsabilitat del Banc de Santander com a entitat que finança el programa de pràctiques.  La UA només és responsable de tramitar els pagaments als/les estudiants una vegada rebut els diners que corresponga i de complir amb les obligacions en matèria de Seguretat Social.

 

Procés d'adjudicació:

Una vegada acabat el termini d'inscripció  i a la vista de les ofertes que hagen publicat les empreses en la web de Santander Universitats, la UA realitzarà la preselecció de candidats atenent al criteri de nota mitjana i de l'adequació del pla d'estudis a les ofertes que hagen enviat les empreses col·laboradores.

Els preseleccionats rebran un correu electrònic i se'ls indicarà el mitjà perquè indiquen les ofertes a les quals volen optar i perquè ens envien el seu currículum. 

En cas de ser molts els candidats per a determinada oferta, s'ordenaran per nota de mitjana d'expedient i s'enviaran a les empreses els millors expedients. En principi, s'enviaran al voltant de 10 candidats per plaça (més, si així ho sol·liciten les empreses).

Les empreses, a la vista dels CV enviats per la UA i després de realitzar les entrevistes que consideren oportunes, seleccionaran al/a l'estudiant per a les pràctiques.

 

Les empreses també s'inscriuen en la plataforma web de Santander Universitats fins al 15 de febrer, per la qual cosa l'oferta no estarà completa fins que  acabe el termini i hàgem recaptat la informació necessària per a realitzar la preselecció. Una vegada tinguem tota la informació, l'oferta amb què contarem per a aquesta convocatòria es publicarà en aquesta mateixa pàgina web.

 

Previsió de terminis de gestió:

Inscripció en la plataforma

Del 15 de novembre de 2013 al 15 de febrer de 2014

Publicació llistat provisional de sol·licitants admesos i exclosos (*)

A partir del 28 de febrer de 2014

Publicació llistat definitiu(*)

A partir del 10 de març de 2014

Procés de preselecció per part de la UA i selecció definitiva per part de les empreses(*)

Durant els mesos de març, abril i maig

Començament de les pràctiques

A partir de maig de 2014 (segons les entitats col·laboradores vagen comunicant a la unitat de Pràctiques la selecció defiinitiva)

 

Totes hauran d'estar acabades a 30 de setembre de 2014

(*) Aquests terminis són orientatius.

Inscripció i informació:

El termini d'inscripció estarà obert del 15 de novembre de 2013 fins al 15 de febrer de 2014. La recepció de les sol·licituds es realitzarà a través de la plataforma habilitada pel Banc Santander en la seua pàgina www.becas-santander.com

No sol·licitem cap altre document per a aquesta primera fase d'inscripció.

Una vegada preseleccionades les candidatures,  es comunicarà per correu electrònic el mitjà per a fer arribar les preferències quant a les empreses colaboradoreas i el currículum.

Una vegada realitzada la selecció per part de les entitats col·laboradores, no podran començar les pràctiques fins que el/l'estudiant no haja acceptat la beca en la plataforma Santander quan així li'l requerisca la unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat i aquesta unitat no tinga en el seu poder tota la documentació necessària:

 • - la documentació per a l'alta en la Seguretat Social la qual es demanarà als/les estudiants per correu electrònic.
 • - una fotocòpia del DNI i un document en el qual conste el número de compte del Banc de Santander del qual s'és titular o cotitular.
 • - l'acord de pràctiques correctament signat per totes les parts.

 

Per a qualsevol consulta sobre la gestió del programa es pot enviar per correu electrònic a s.practiques@ua.es, telefonar al 965 909826, o acudir a l'oficina de la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat (Pavelló d'Alumnat).

 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA PER A LES EMPRESES

Requisits de participació

Ser una PYME, microempresa o un autònom, situats en territori nacional, entenent-se les primeres com aquelles empreses que ocupen menys de 250 persones i el volum de negocis anual no excedisca de 50 milions d'euros o,  el balanç anual general d'aquestes no excedisca de 43 milions d'euros.

Podran participar novament les empreses que van participar en les convocatòries anteriors com a entitat d'acollida, sempre que  continuen complint els requisits i condicions exigits per aquesta convocatòria.

Criteris de selecció de les ofertes rebudes:

A l'hora de seleccionar les propostes rebudes, es tindrà en compte en primer lloc l'interès formatiu per a l'alumnat participant, i s'atendrà també als següents criteris:

 • Ofertes d'empreses que assumisquen compromís de tenir els estudiants altres 3 mesos assumint el pagament de l'ajuda econòmica corresponent a l'ampliació del termini.
 • Ofertes d'empreses  que tinguen relació comercial amb el Banc Santander.
 • Ofertes d'empreses que hagen col·laborat en les convocatòries anteriors amb la UA.
 • Ofertes d'empreses creades com a spin-off de la Universitat.
 • Ofertes d'empreses vinculades a les Càtedres d'Empresa Familiar.
 • Ofertes per a la realització de pràctiques i projecte formatiu especialment adequats a estudiants amb discapacitat.

 

Inscripción en el programa i procediment d'assignació:

Les empreses interessades en participar en aquest programa s'hauran d'inscriure en la plataforma habilitada pel Santander Universitats en la pàgina web www.becas-santander.com. El termini d'inscripció acaba el 31 de gener de 2014.

A més, hauran de lliurar a la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat de la UA la descripció detallada de l'oferta de pràctiques que proposa, podran enviar-la per correu electrònic a s.practiques@ua.es  mitjançant l'imprés proposta de pràctiques

La UA, una vegada acabat el termini d'inscripció d'estudiants i d'empreses, realitzarà una preselecció dels estudiants i enviarà els CV a les empreses seleccionades que estiguen interessades en els seus perfils professionals perquè realitzen la selecció definitiva.  Les empreses hauran d'assignar al/a l'estudiant seleccionat/da una persona que supervise en tot moment les tasques que s'encomanen durant l'estada formativa.

Una vegada adjudicades les pràctiques, les empreses seleccionades hauran de subscriure amb la UA un Conveni de Cooperació Educativa  i acceptar les condicions de realització de les pràctiques a través d'un acord de pràctiques per estudiant que li facilitarà la UA.

Duració de les pràctiques:

Les pràctiques tindran una duració de 3 mesos amb horari de jornada completa o en casos excepcionals amb horari de mitja jornada. Les pràctiques podrien ampliar-se 3 mesos més si l'empresa d'acollida es compromet a abonar la mateixa o superior ajuda mensual durant el temps que excedisca als 3 mesos becats, i sempre que no excedisca la data del 30 de setembre de 2014, data en la qual hauran d'haver acabat totes les pràctiques.

En cap cas la duració total de les pràctiques podrà excedir el cinquanta per cent del curs acadèmic.

Import de la beca i alta en la Seguretat Social:

 La dotació econòmica per part del Banc de Santander és de 1.800 euros per a cada pràctica de 3 mesos a jornada completa, i segons les bases de la convocatòria,  la Universitat d'Alacant destinarà aquesta dotació a abonar a l'estudiant la beca corresponent per mes i a complir amb les obligacions en concepte de cotització a la Seguretat Social que li correspon com a entitat pagadora de l'ajuda. Si apliquem les taules de cotització per al 2013 de la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'ajuda per mes a jornada completa que rebrà l'estudiant a través de la nòmina serà de 565,28 euros, i d'aquesta quantitat el/l'estudiant cotitzarà a la Seguretat Social la part que li corresponga (per al 2013 ascendeix a 6,09 per mes) i estarà subjecta a la retenció de l'IRPF que corresponga segons la legislació vigent.

Si l'entitat col·laboradora volguera ampliar les pràctiques després del període becat, hauran d'assumir tant l'ajuda econòmica com l'obligació de l'alta en la Seguretat Social.

Per a qualsevol consulta o dubte sobre la gestió del programa es pot enviar un correu electrònic a s.practiques@ua.es, telefonar al 965 909826, o acudir a l'oficina de la unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat (Pavelló d'Alumnat).

DOCUMENTS DE GESTIÓ DEL PROGRAMA EN LA UA I NORMATIVA

Normativa aplicable a les pràctiques externes en la UA

 

Documents de gestió amb les empreses col·laboradores:

Documents per als/les estudiants:

 • Memòria sobre la realització de les pràctiques que ha de presentar el/l'estudiant una vegada acabades: Guia Memòria pràctiques
 • Enquesta de valoració de les pràctiques i del programa que han de lliurar el/l'estudiant: Enquesta estudiants

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464