Saltar apartados

Beques Fundació ONCE pràctiques 2017-18

 

 Logo

 PROGRAMA BEQUES - PRÀCTIQUES FUNDACIÓ ONCE - CRUE

CONVOCATÒRIA 2017 - 2018

30-01-2018: Resolució definitiva amb l'assignació de les 3 beques.

23-01-2018: Resolució provisional amb l'assignació de les 3 beques. A partir de l'endemà a la publicació d'aquesta resolució, s'obri un període d'al·legacions de 3 dies hàbils. Els escrits d'al·legació dirigits a la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat, podran presentar-se en el Registre General de la UA, els Registres Auxiliars o de la Seu d'Alacant, així com en UA Cloud > E-administració > Tràmits Generals > Instància Genèrica.

18-01-2018: Llista definitiva de sol·licituds admeses.

10-01-2018: Llista provisional de sol·licituds admeses. Termini de reclamació de l'11 al 17 de gener, mitjançant correu electrònic enviat a s.practiques@ua.es

Termini d'inscripció: del 15 d'octubre al 15 de desembre de 2017

La Fundació ONCE i la CRUE Universitats Espanyoles inicien el Programa "Beques-Pràctiques Fundació ONCE-CRUE" en la seua segona convocatòria 2017-2018. Es tracta d'un programa de beques cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social 2014-2020 l'objectiu del qual és promoure la realització de pràctiques acadèmiques externes per a estudiants universitaris amb discapacitat  facilitant-los així el seu accés a una primera experiència laboral i millorant d'aquesta manera les seues oportunitats laborals i la seua carrera professional.

A la Universitat d'Alacant ens correspon gestionar 3 beques per al curs acadèmic 2017-2018.

1. Informació per a l'alumnat interessat:

1.1 Requisits de participació

1.2 Durada

1.3 Import de la beca

1.4 Procés d'adjudicació

1.5 Previsió de terminis

1.6 Inscripció

2. Documents d'interès

INFORMACIÓ PER A l'ALUMNAT INTERESSAT

Requisits de participació

 • Estar  matriculat/a durant el curs 2017-18 en algun dels ensenyaments de grau o màster oficial o propi de la Universitat d'Alacant.
 • Tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
 • Haver superat, almenys el 50% dels crèdits totals del pla d'estudis (en el cas dels màster d'un únic curs, no es tindrà en compte aquesta condició, només tenir matrícula en el curs actual). 

Si durant el curs acadèmic se superen tots els crèdits del pla d'estudis matriculat, és condició necessària per a poder realitzar les pràctiques que no se sol·licite l'expedició del títol universitari fins a la finalització de les mateixes.

 • No mantenir relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable amb l'empresa, institució o entitat, o amb la mateixa universitat o centre adscrit a aquesta, en el moment del desenvolupament de les pràctiques.
 • Es prioritzaran aquells/es alumnes d'últim curs i que no hagen gaudit encara de pràctiques acadèmiques i es tindrà en compte la discapacitat i altres circumstàncies personals i socials.

Un/a estudiant que tinga una pràctica curricular ja adjudicada dins del programa de pràctiques del seu Centre podrà inscriure's en aquest programa de Beques-Pràctiques Fundació ONCE-CRUE, però en cas de ser seleccionat/da haurà de realitzar les pràctiques amb caràcter extracurricular i sense que interferisca en la realització de la pràctica curricular ja assignada. 

Durada:

Les pràctiques tindran una durada de 3 mesos consecutius, ampliable a 3 mesos més a instàncies de l'empresa. En aquest últim cas, l'empresa d'acollida es compromet a abonar la mateixa,o superior, ajuda mensual durant el temps que excedisca als 3 mesos becats, i sempre que no se supere la data del 30 de setembre de 2018, data en la qual hauran d'haver acabat totes les pràctiques. Excepcionalment, la data de finalització podrà perllongar-se fins el 31 de desembre de 2018, sempre que l'estudiant en pràctiques continue matriculat/da en el curs 2018-19.

La jornada serà de 25 hores setmanals amb un horari pactat prèviament entre l'empresa i el/l'estudiant, i haurà de garantir la compatibilitat amb els compromisos derivats de l'activitat acadèmica que ha de desenvolupar el/l'alumne/a en la universitat.

Si en el desenvolupament de les pràctiques per causes de malaltia, agreujament de la discapacitat, període vacacional de l'empresa, mutu acord entre el/la becat/da i l'entitat o d'altres causes degudament justificades i de força major, el/la becari/a no poguera continuar amb les mateixes, les pràctiques s'interrompran i les podran reprendre fins a completar el període de tres mesos, amb data límit del 31 de desembre de l'any en curs. La suspensió comportarà la interrupció automàtica del pagament de la beca, que es reprendrà una vegada haja conclòs la causa de suspensió.

Import de la beca i alta en la Seguretat Social:

La dotació econòmica per part de la Fundació ONCE, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, és d'1.800 euros per cada pràctica de 3 mesos, i, segons les bases de la convocatòria,  la Universitat d'Alacant destinarà aquesta dotació a abonar a l'estudiant la beca corresponent per mes i a complir amb les obligacions en concepte de cotització a la Seguretat Social que li correspon com a entitat pagadora de l'ajuda. La quantia final de la beca a percebre mensualment estarà subjecta a les retencions que la Universitat d'Alacant haja de practicar sobre la base de les taules de cotització de 2018 de la Tresoreria General de la Seguretat Social i a la retenció de l'IRPF que corresponga segons la legislació vigent.

Si l'entitat col·laboradora volguera ampliar les pràctiques després del període becat, hauran d'assumir tant l'ajuda econòmica com l'obligació de l'alta en la Seguretat Social.

Les ajudes en concepte de beca són responsabilitat de la Fundació ONCE com a entitat que finança el programa de pràctiques. La UA només és responsable de tramitar els pagaments als/les estudiants una vegada rebuts els diners que corresponguen i de complir amb les obligacions en matèria de Seguretat Social.

En cas de finalització del període de pràctiques abans dels tres mesos fixats per a la mateixa a instàncies de la persona becada, aquest únicament podrà rebre l'import de la borsa corresponent al període realitzat de manera proporcional. En aquests casos, s'haurà de justificar les causes, i s'haurà de comunicar per la universitat a la Fundació ONCE.

En el cas que la persona becada abandone o renuncie al període de pràctiques o l'empresa comunique a l'alumne i a la universitat la no continuïtat del mateix en un període inferior a 8 dies, no es percebrà cap beca.

 Procés d'adjudicació:

La Fundació ONCE participa en el programa facilitant el contacte amb una sèrie d'empreses d'acollida que posarà a la disposició de les universitats participants, encara que podrà participar qualsevol gran empresa, PIME, microempresa, entitat de l'Economia Social i del tercer sector, així com d'altres institucions i entitats públiques o privades, situats en territori nacional, a proposta de la universitat o de l'estudiant.

La gestió i assignació de les pràctiques serà executada pels serveis especialitzats d'ocupació i atenció a la discapacitat de les universitats i seran  responsables de coordinar i gestionar tots els procediments interns per al seu adequat funcionament. En el cas de la UA, correspon l'assignació i gestió a la unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat i al Centre de Suport a l'Estudiant. La Fundació ONCE podrà participar en el procés de gestió de les pràctiques, assessorant a les universitats participants quan així siga requerit pels serveis especialitzats.

Una vegada acabat el termini d'inscripció, la UA realitzarà la selecció de candidats segons els següents criteris:

1. Grau de discapacitat (màxim 1 punt).

2. Curs (1 punt per a estudiants d'últim curs del grau o de màster, i 0.8 per a estudiants de penúltim curs de grau).

3. Nota mitjana de l'expedient acadèmic (màxim 1 punt: Matrícula d'Honor i Excel·lent, 1; Notable, 0.75; Bé, 0.5; Aprovat,  0.25).

4. No haver realitzat pràctiques curriculars durant els seus estudis (1 punt).

5. Altres circumstàncies socials i personals:

5.1. Adaptació curricular (0.5 si s'ha sol·licitat).

5.2. Ajudes a l'estudi del CAU durant els cursos 2016-17 i 2017-18 (0.5 si s'han sol·licitat i 1 si s'han concedit).

5.3. Ajudes a l'estudi – Beques del Ministeri durant el curs 2016-17  (0.5 si s'ha sigut beneficiari/a).

5.4. Motivació: proactivitat en els programes d'orientació laboral del  CAU o d'altra entitat pública o privada (0.5 si s'ha participat).

5.5. Motivació: carta de motivació aportada en la convocatòria (De 0 a 1 punt).


IMPORTANT: Les pràctiques són de caràcter acadèmic i formatiu i el seu contingut ha d'estar directament relacionat amb  les competències professionals i formatives del pla d'estudis matriculat.

Una vegada adjudicades les pràctiques, les empreses seleccionades hauran de subscriure amb la UA un Conveni de Cooperació Educativa (en cas de no existir ja un subscrit)  i acceptar les condicions de realització de les pràctiques a través d'un acord de pràctiques per estudiant que li facilitarà la UA.

 

Inscripció i informació:

El termini d'inscripció serà del 15 d'octubre fins al 15 de desembre de 2017. La recepció de les sol·licituds es realitzarà a través de la inscripció en el portal propi de la Fundació ONCE en la seua pàgina http://becas.fundaciononce.es/

Una vegada realitzada l'assignació, les pràctiques no podran començar fins que el/l'estudiant haja acceptat la beca i lliurat la documentació que li requerisca la unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat:

 •  la documentació per a l'alta en la Seguretat Social que se'ls demanarà als/les estudiants per correu electrònic.
 •  una fotocòpia del DNI i un document en el qual conste el codi IBAN del compte de l'entitat bancària on realitzar l'ingrés de la beca de la qual se serà titular o cotitular.
 •  l'acord de pràctiques degudament signat per totes les parts: estudiant, tutor/a acadèmic en la UA i tutor/a professional en l'empresa.

Qualsevol consulta sobre la gestió del programa es pot enviar per correu electrònic a s.practiques@ua.es o bé telefonar al 965 909826, o acudir a l'oficina de la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat (Edifici Polivalent III). 

 

Previsió de terminis de gestió:

Inscripció en la plataforma

Del 15 d'octubre al 15 de desembre de 2017, tots dos inclusivament.

Publicació llistat provisional de sol·licitants admesos i exclosos (*)

El 10 de gener de 2018.

Publicació llistat definitiu(*)

El 17 de gener de 2018.

Publicació de l'assignació de les beques (*)

El 23 de gener de 2018.

Començament de les pràctiques

 

Les pràctiques es desenvoluparan en el període comprès entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de 2018.

(*) Aquests terminis són orientatius.

DOCUMENTS DE GESTIÓ DEL PROGRAMA EN LA UA I NORMATIVA

Documents de gestió amb les empreses col·laboradores:

 • Proposta de pràctiques.
 • Model de Conveni de Cooperació Educativa amb la Universitat d'Alacant: Conveni de pràctiques.
 • Model d'acord  de Pràctiques individual: Annex o Acord de Pràctiques.
 • Avaluació de les pràctiques del/de l'estudiant per part de l'empresa.
 • Enquesta de valoració de la qualitat del programa de pràctiques per part de l'empresa.

Documents per als/les estudiants:

 • Memòria sobre la realització de les pràctiques que ha de presentar el/l'estudiant una vegada acabades.
 • Enquesta de valoració de les pràctiques i del programa que han de lliurar el/l'estudiant.

 

 

 

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464