Saltar apartados

Beques Fundació ONCE de pràctiques per al curs 2016-2017

 

 Logo

 

31-01-2017: Resolució definitiva

19-01-2017: Resolució provisional. Termini d'al·legacions de 4 dies hàbils comptadors a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta resolució.

 19-01-2017: Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: una vegada transcorregut el termini de reclamacions, es publica la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses, així com els criteris de puntuació i la composició de la comissió encarregada de la selecció.

10-01-2017 Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses, detectada una errada en el llistat, es publica novament aquest en el qual participaran en el procés d'assignació de les 3 beques assignades a la Universitat d'Alacant. Termini de reclamacions: des de l'11 de gener fins el 17 de gener de 2017, ambdós inclosos. Caldrà presentar escrit al Registre General o els Registres Auxiliars dels centres.

PROGRAMA DE BEQUES - PRÀCTIQUES FUNDACIÓ ONCE - CRUE UNIVERSITATS ESPANYOLES

CONVOCATÒRIA 2016 - 2017

 

La Fundació ONCE i la CRUE Universitats Espanyoles han presentat el Programa "Beques-Pràctiques Fundació ONZE-CRUE" en la convocatòria 2016-2017. Es tracta d'un programa de beques cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social 2014-2020 l'objectiu del qual és promoure la realització de pràctiques acadèmiques externes per a estudiants universitaris amb discapacitat  facilitant-los  així l'accés a una primera experiència laboral i millorant d'aquesta manera les oportunitats laborals i la carrera professional.

 A la Universitat d'Alacant ens correspon gestionar 3 beques per al curs acadèmic 2016-2017.

 1. Informació per a l'alumnat interessat:

1.1 Requisits de participació

1.2 Durada

1.3 Import de la beca

1.4 Procés d'adjudicació

1.5 Previsió de terminis

1.6 Inscripció

2. Documents d'interès

 

INFORMACIÓ PER A l'ALUMNAT INTERESSAT

Requisits de participació

 • Estar  matriculat en algun d'aquests ensenyaments de la Universitat d'Alacant: en ensenyaments oficials de Grau, en alguna de les titulacions oficials a extingir, o en un Màster oficial o propi. 
 • Tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
 • Haver superat almenys el 50% dels crèdits totals del pla d'estudis (en el cas dels Màster d'un sol curs, no es tindrà en compte aquesta condició, simplement el tenir matrícula en el curs actual). 

Si durant el curs acadèmic se superen tots els crèdits del pla d'estudis matriculat, és condició necessària per a poder realitzar les pràctiques que no se sol·licite l'expedició del títol universitari fins a la finalització de les pràctiques.

 • No mantenir relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable amb l'empresa, institució o entitat, o amb la pròpia universitat o centre adscrit a la mateixa, en el moment de gaudir de la beca.
 • Es prioritzaran aquells alumnes/as d'últim curs i que no hagen realitzat encara de pràctiques acadèmiques i es tindrà en compte la discapacitat i altres circumstàncies personals i socials.

Un/a estudiant que tinga una pràctica curricular ja adjudicada dins del programa de pràctiques del seu Centre podrà inscriure's en aquest programa de Beques-Pràctiques Fundació ONCE-CRUE, però en cas de ser seleccionat/da haurà de realitzar les pràctiques amb caràcter extracurricular i sense que interferisca en la realització de la pràctica curricular ja assignada. 

Durada:

Les pràctiques tindran una durada de 3 mesos consecutius, ampliable a 3 més a instàncies de l'empresa. En aquest últim cas, l'empresa d'acolliment es compromet a abonar la mateixa o superior ajuda mensual durant el temps que excedisca als 3 mesos becats, i sempre que no se supere la data del 30 de setembre de 2017, data en la qual hauran d'haver acabat totes les pràctiques. Excepcionalment, les pràctiques podran prolongar-se fins el 31 d'octubre de 2017, si l'estudiant en pràctiques continua matriculat el curs 2017-18.

La jornada serà a temps complet, amb una durada de 25 hores setmanals amb l'horari pactat prèviament entre l'empresa i l'estudiant, garantint la compatibilitat amb els compromisos derivats de l'activitat acadèmica que ha de desenvolupar l'alumne en la universitat.

En cap cas la durada total de les pràctiques podrà excedir els 6 mesos.

El període de la pràctica podrà suspendre's únicament en el supòsit d'interrupció de l'activitat de l'entitat d'acolliment per període vacacional, reiniciant-se una vegada finalitzat aquest, fins a completar els tres mesos, sense que açò comporte en cap cas un increment de l'import de la beca, ni del període de durada pactat de la mateixa, sense computar tal període vacacional.

Import de la beca i alta en la Seguretat Social:

La dotació econòmica per part de la Fundació ONCE, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, és de 1.800 euros per cada pràctica de 3 mesos a jornada completa, i segons les bases de la convocatòria,  la Universitat d'Alacant destinarà aquesta dotació a abonar a l'estudiant la beca corresponent per mes i a complir amb les obligacions en concepte de cotització a la Seguretat Social que li correspon com a entitat pagadora de l'ajuda. La quantia final de la beca a percebre mensualment estarà subjecta a les retencions que la Universitat d'Alacant haja de practicar sobre la base de les taules de cotització de 2017 de la Tresoreria General de la Seguretat Social i a la retenció de l'IRPF que corresponga segons la legislació vigent.

Si l'entitat col·laboradora volguera ampliar les pràctiques després del període becat, hauran d'assumir tant l'ajuda econòmica com l'obligació de l'alta en la Seguretat Social.

Les ajudes en concepte de beca són responsabilitat de la Fundació ONCE com a entitat que finança el programa de pràctiques. La UA només és responsable de tramitar els pagaments als estudiants una vegada rebuts els fons que corresponga i de complir amb les obligacions en matèria de Seguretat Social.

En cas de finalització del període de pràctiques abans dels tres mesos fixats per a la mateixa a instàncies de l'estudiant beneficiari de la beca, aquest únicament podrà rebre l'import de la borsa corresponent a les mensualitats completes durant les quals haja realitzat la pràctica. No obstant açò, l'estudiant podrà rebre la part proporcional als dies en què haja realitzat la pràctica, que excedisquen de 14 dies, però que no completen una mensualitat, en el cas que la finalització siga conseqüència d'actes aliens a la seua voluntat o que redunden en benefici de la seua formació o empleabilidad.

En cas que no arribara a completar-se el període de durada total de la beca, bé perquè l'empresa no volia continuar amb l'estudiant, bé perquè l'estudiant no volia continuar realitzant la pràctica, llevat que concórrega una causa justificada i siga comunicat amb la suficient antelació a la universitat, la UA es reserva la possibilitat de reclamar a qualsevol d'ells la part proporcional de les despeses fiscals o de seguretat social de caràcter legal que haja suportat durant el període de realització de la pràctica.

Procés d'adjudicació:

La Fundació ONCE participa en el programa proposant una sèrie d'empreses d'acolliment que posarà a disposició de les universitats, encara que podrà participar qualsevol gran empresa, PIME, microempresa, entitat de l'Economia Social i del tercer sector, així com altres institucions i entitats públiques o privades, situades en territori nacional, a proposta de la universitat o de l'estudiant.

La gestió i assignació de les pràctiques serà executada pels serveis especialitzats d'ocupació i atenció a la discapacitat de les universitats, sent responsables de coordinar i gestionar tots els procediments interns per al seu adequat funcionament. En el cas de la UA, correspon l'assignació i gestió a la unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat i al Centre de Suport a l'Estudiant. La Fundació ONCE podrà participar en el procés de gestió de les pràctiques, assessorant a les Universitats participants quan així siga requerit pels serveis especialitzats.

Una vegada acabat el termini d'inscripció, la UA realitzarà la selecció de candidats. Es prioritzaran aquells estudiants d'últim curs i que no hagen gaudit encara de pràctiques acadèmiques i es tindrà en compte la discapacitat i altres circumstàncies personals i socials.

IMPORTANT: Les pràctiques són de caràcter acadèmic i formatiu i el seu contingut ha d'estar directament relacionat amb  les competències professionals i formatives del pla d'estudis matriculat.

Una vegada adjudicades les pràctiques, les empreses seleccionades hauran de subscriure amb la UA un Conveni de Cooperació Educativa  i acceptar les condicions de realització de les pràctiques a través d'un acord de pràctiques per estudiant que li facilitarà la UA.

Previsió de terminis de gestió:

Inscripció en la plataforma

De l'1 de novembre al 31 de desembre de 2016, tots dos inclusivament.

Publicació llistat provisional de sol·licitants admesos i exclosos (*)

El 10 de gener de 2017

Publicació llistat definitiu(*)

El 17 de gener de 2017

Procés de selecció per part de la UA (*)

Gener i febrer de 2017

Començament de les pràctiques

 

Les pràctiques es desenvoluparan en el període comprès entre l'1 de març i el 30 de setembre de 2017.

 

 

 (*) Aquests terminis són orientatius.

 Inscripció i informació:

Es tracta d'una convocatòria oberta i el termini d'inscripció serà de l'1 de novembre fins al 31 de desembre de 2016. La recepció de les sol·licituds es realitzarà a través de la inscripció en el portal propi de la Fundació ONCE en la seua pàgina http://becas.fundaciononce.es/

Una vegada realitzada la selecció no podran començar les pràctiques fins que l'estudiant haja acceptat la beca i lliurat la documentació que li requerisca la unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat:

 •  la documentació per a l'alta en la Seguretat Social que se'ls demanarà als estudiants per correu electrònic.
 •  una fotocòpia del DNI i un document en el qual conste el codi ANAVEN del compte de l'entitat bancària on realitzar l'ingrés de la beca de la qual se serà titular o cotitular.
 •  l'acord de pràctiques degudament signat per totes les parts: estudiant, tutor/a acadèmic en la UA i tutor/a professional en l'empresa.

Qualsevol consulta sobre la gestió del programa es pot enviar per correu electrònic a s.practiques@ua.es, cridar al telèfon 965 909826, o acudir a l'oficina de la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat (Pavelló d'Alumnat)..  

 

DOCUMENTS DE GESTIÓ DEL PROGRAMA EN LA UA I NORMATIVA

Documents de gestió amb les empreses col·laboradores:

 • Proposta de pràctiques
 • Model de Conveni de Cooperació Educativa amb la Universitat d'Alacant
 • Model d'acord de Pràctiques individual
 • Avaluació de les pràctiques del/de l'estudiant per part de l'empresa
 • Enquesta de valoració de la qualitat del programa de pràctiques per part de l'empresa

Documents per als estudiants:

 • Memòria sobre la realització de les pràctiques que ha de presentar l'estudiant una vegada acabades
 • Enquesta de valoració de les pràctiques i del programa que han de lliurar l'estudiant

 

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464