Saltar apartados

Convocatòria 2015-2016

logoerasmus4

PROGRAMA AITANA - ERASMUS + PRÀCTIQUES

CONVOCATÒRIA 2015-2016

22/07/2016: Relació definitiva d'estudiants que han realitzat pràctiques durant aquesta convocatòria.

Avís per als i les sol·licitants que van indicar en la seua sol·licitud que aportarien empresa en cas de quedar beques sense assignar:  Us recorde que fins al dia 1 de febrer podeu indicar-nos si teniu una proposta per a les beques de lliure assignació (enviant un correu a practicaserasmus@ua.es amb la proposta de pràctiques signada per l'empresa) També existeix la possibilitat amb el nou Erasmus + de la mobilitat amb Beca 0, és a dir, que podríeu fer unes pràctiques sense beca però amb el conveni i l'acord de pràctiques signat per la Universitat d'Alacant en el marc del programa Erasmus. 

25/09/2015: Llistat definitiu d'ADMESOS en el programa: sol·licitants que compleixen els requisits acadèmics per a poder participar en el programa. A partir del dilluns 27 de setembre, anem a començar amb la preselecció per a les ofertes publicades. Durant el mes d'octubre, els/les preseleccionats/as aniran rebent un correu electrònic en el qual  els informarem de l'empresa a la qual enviarem el currículum.  Aquells/as sol·licitants que no entren en el procés de preselecció rebran una notificació en acabar el procés de preselecció per a les ofertes del seu perfil d'estudis.

25/09/2015: Llistat definitiu d'EXCLOSOS en el programa: sol·licitants que  no compleixen algun dels requisits acadèmics  per a poder participar en el programa una vegada revisades les reclamacions rebudes.

21/09/2015: Llistat provisional d'admesos en el programa: sol·licitants que compleixen els requisits acadèmics per a participar en el programa de mobilitat per a pràctiques en aquesta convocatòria 2015-2016. IMPORTANT: us recordem que amb la nova normativa Erasmus existeix un  màxim de mesos de mobilitat per cicle d'estudis  (inclosa la mobilitat d'estudis i pràctiques). Aquest requisit s'aplicarà a l'hora de realitzar la preselecció.

21/09/2015: Llistat provisional d'exclosos en el programa: sol·licitants que no compleixen algun dels requisits acadèmics per a participar en el programa de mobilitat per a pràctiques en aquesta convocatòria 2015-2016. Termini de reclamació: del 22 al 24 de setembre inclòss, enviant un correu electrònic a practicaserasmus@ua.es o presentant escrit en el Registre General de la UA.

 

 

Termini de sol·licitud per als estudiants: del 26 de juny al 24 de juliol 2015

 

ÍNDEX DE CONTINGUTS:

1.      Qui pot participar

2.      Característiques de les estades i de les ajudes

3.      Destinacions previstes i procés de selecció

4.      Formulari d'inscripció

5.      Calendari de gestió previst

6.      Informació d'interès per a la preparació de les estadas

7.      Normativa i documentació

 

Durant el període 2014 - 2020 estarà vigent el nou programa europeu de mobilitat Erasmus +.  La Universitat d'Alacant adapta el seu programa de pràctiques Aitana a la nova convocatòria europea i per al pròxim curs 2015-2016 tindrà les següents característiques:

 

Qui pot participar:

 • Els i les estudiants que vagen a continuar els seus estudis oficials en la UA  i es matriculen durant el curs acadèmic 2015-2016 en un pla d'estudis de Grau, Màster o Doctorat.  Per als estudis de Grau, a més hauran de tenir superats el cinquanta per cent dels crèdits del pla d'estudis (es comprovaran els requisits una vegada acabada la matrícula 2015-2016 al setembre)
 • Recentment titulats de la UA: solament si s'inscriuen en la convocatòria del  seu últim any d'estudis i per a realitzar les seues pràctiques dins dels 12 mesos següents a la finalització d'estudis. És a dir, durant el curs 2015-2016 podran realitzar pràctiques aquelles persones que s'inscriguen en aquesta convocatòria, hagen estat matriculats durant el curs 2014-2015 i finalitzen els seus estudis en aquest mateix curs.

La inscripció es realitzarà a través d'un formulari on line que s'obrirà el 26 de juny.

 

Característiques de les estades i quantia de les beques:

 • Les pràctiques podran realitzar-se amb caràcter general entre gener de 2016 i el 30 de setembre de 2016 (en el cas de titulats, es tindrà en compte el límit de 12 mesos després de la finalització dels seus estudis).
 • La beca Erasmus solament finançarà 3 mesos de pràctiques. No obstant açò, les pràctiques podran perllongar-se amb “Beca Zero” (segons denominació del programa Erasmus +) en aquestes circumstàncies:
  • Almenys 1 mes més amb finançament de la UA.
  • Més enllà dels 4 mesos amb ajuda Erasmus i de la UA, amb el finançament que aporte l'empresa d'acolliment directament a l'estudiant (en els casos en què l'empresa dispose que va a remunerar les pràctiques) i sempre tenint en compte la data límit del 30 de setembre i la totalitat de les mobilitats Erasmus realitzades amb anterioritat
  • Més enllà dels 4 mesos amb ajuda Erasmus i de la UA sense finançament, i sempre tenint en compte la data límit del 30 de setembre i la totalitat de les mobilitats Erasmus realitzades amb anterioritat

IMPORTANT: La durada màxima de les pràctiques dependrà de la resta de les mobilitats Erasmus que s'hagen realitzat tant dins del nou programa Erasmus + com en l'anterior Erasmus. També de la previsió de la mobilitat que es puga realitzar en el que queda de cicle d'estudis. Un/una estudiant pot realitzar mobilitats dins de cada cicle d'estudis superiors amb una durada màxima de 12 mesos (veure més endavant, les compatibilitats amb la resta de mobilitats)

QUANTIA DE LA BECA ERASMUS: Segons el nivell de vida dels diferents països de destinació, el programa Erasmus +  ha establit tres grups de països amb tres quanties diferents: 

Grup 1: Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia i Suïssa   400€ / mes

Grup 2: Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia  350€ / mes 

Grup 3: Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i antiga República Iugoslava de Macedònia  300€ / mes

QUANTIA DE L'AJUDA COMPLEMENTÀRIA DE LA UA: Durant els 3 mesos amb beca Erasmus, la UA aportarà una quantitat complementària fins a arribar als 650 € / mes.  Amb el finançament exclusiu de la UA, les pràctiques podran perllongar-se almenys 1 mes més amb una ajuda també de 650 € / mes.

 

Destinacions previstes i procés de selecció:

Amb la convocatòria es publiquen les destinacions previstes, que poden ser empreses, associacions, centres educatius de qualsevol nivell d'ensenyament, centres de recerca, ONG o qualsevol entitat pública o privada,   situades en països membres de la UE (més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i Macedònia). Amb cada plaça proposada s'indica el pla d'estudis per al qual s'ofereix així com els requisits d'idioma i uns altres.

Si algun sol·licitant vol aportar una empresa al programa tindrà dues opcions:

 • Incorporar la proposta abans de la publicació de la convocatòria de manera que aparega en l'oferta pública disponible per a tots els sol·licitants que complisquen els requisits. Per a açò, l'empresa haurà d'enviar per correu electrònic el formulari amb la proposta abans del dia 2 de juny de cada any a la Unitat de Pràctiques. Vista la proposta, si és acceptada s'incorporarà a l'oferta pública.
 • Indicar en el moment de la seua sol·licitud que volen aportar una empresa a títol individual per a realitzar les seues pràctiques. En aquest cas, una vegada realitzada la selecció per a l'oferta pública i si quedaren beques per assignar, es realitzaria  un procés d'assignació entre els i les sol·licitants que confirmen que disposen d'empresa. S'avisarà d'aquesta circumstància per correu electrònic a partir del mes de febrer.

Els i les sol·licitants podran seleccionar les destinacions als quals puguen optar i complisquen requisits per ordre de preferència, i en cas de ser necessària una preselecció, el criteri serà la nota mitjana de l'expedient. Les candidatures s'enviaran a les empreses perquè realitzen la selecció definitiva. Aquestes podran realitzar entrevistes i proves que els ajuden en la selecció.

Les pràctiques hauran de complir la normativa general per a les pràctiques externes dels estudiants universitaris quant al contingut formatiu (tasques i activitats directament relacionades amb el perfil professional del pla d'estudis del/de la participant) i quant a la supervisió (el/la participant tindrà assignat un tutor/a acadèmic en la UA i un tutor/a professional en l'empresa d'acolliment). El/la participant haurà d'emplenar els informes que se li requerisquen tant per part de la UA com per part de la Comissió Europea i l'empresa d'acolliment haurà d'emplenar una valoració de les pràctiques realitzades en finalitzar les mateixes.

Els i les sol·licitants hauran d'indicar en el formulari de sol·licitud el nivell d'idioma que tenen. No és necessari presentar documentació amb l'acreditació oficial de l'idioma que es demane en cada oferta, però les entitats col·laboradores realitzaran una entrevista a les persones preseleccionades per a comprovar que compleixen amb el nivell requerit.  

Els i les  estudiants a els qui s'adjudique una beca Erasmus+ (amb o sense finançament) hauran de fer una prova de nivell abans de l'inici de la mobilitat d'una de les cinc llengües quan  les pràctiques en el país de destinació es realitzen en alguna d'elles.  Al final de l'estada, hauran de tornar a fer una altra prova de nivell d'aqueix mateix idioma. La prova de nivell es realitzarà en la plataforma OLS que la Comissió Europea ha posat a la disposició de totes les universitats.

Compatibilitats amb la mobilitat Erasmus per a estudis i amb l'anterior programa Erasmus dins del PAP:

Els i les estudiants podran sol·licitar  finançament per a diverses mobilitats de fins a un màxim de 12 mesos per cada cicle d'estudis (12 mesos per a grau, 12 mesos per a màster i 12 mesos per a doctorat, amb un total de 36 mesos per als tres cicles). Per exemple, un/una estudiant podrà realitzar durant els seus estudis de grau dos períodes de mobilitat d'estudis amb una durada de 9 mesos entre els dos, i una mobilitat de pràctiques de 3 mesos. I durant els seus estudis de màster podrà sol·licitar de nou una o diverses mobilitats.

Un/una estudiant podrà realitzar durant el mateix curs una mobilitat per a estudis i una mobilitat per a pràctiques, però en períodes diferents.

Un/una estudiant podrà sol·licitar una mobilitat per a pràctiques si ja ha realitzat una mobilitat per a estudis o pràctiques en l'anterior programa Erasmus sempre que no haja superat el límit de 12 mesos per cicle d'estudis. No obstant açò, la UA donarà prioritat a aquells sol·licitants que no hagen realitzat anteriorment unes pràctiques Erasmus o Leonardo da Vinci.

 

Formulari d'inscripció:

 

El formulari d'inscripció estarà obert des del 26 de juny sobre les 10:00 hores i fins al 24 de juliol (tot el dia). En el mateix formulari s'indicaran per ordre de preferència els codis de les ofertes a les quals es vol optar (veure codis en el llistat de destinacions previstes) i s'adjuntarà un arxiu amb el currículum redactat en l'idioma en el qual es durien a terme les pràctiques. Si es requiren dos idiomes per a la mateixa pràctica, en uns d'ells indistintament. L'arrchivo haurà d'estar identificat amb el nom i cognoms del/de la sol·licitant.

Si abans d'acabar el termini d'inscripció es desitja modificar alguna dada o el currículum, es pot enviar un altre formulari. Es donarà per vàlid l'últim formulari enviat.

Si en les destinacions previstes no hi ha oferta per a un determinat perfil d'estudis, o no es compleixen requisits d'idioma, recomanem inscriure's igualment i deixar buits els camps relatius a les ofertes, ja que durant els mesos de gestió poden arribar noves propostes i avisaríem a les persones inscrites i que complisquen el perfil demandat, sempre que tinguem beques per assignar.

Aquells/as sol·licitants que tinguen pensat aportar una empresa en finalitzar el procés de selecció per a l'oferta pública, hauran d'inscriure's obligatòriament (encara que no opten a ofertes públiques) i marcar la casella del formulari que així ho indica.

Per a l'enviament del formulari electrònic es recomana no utilitzar el navegador  Explorer perquè dóna problemes amb l'aplicació de generació de qüestionaris electrònics.

Formulari

 

Calendari de gestió previst:

 

Període d'inscripció Del 26 de juny al 24 de juliol de 2015
Comprovació de requisits per a poder participar
Setembre, després de la finalització del període de matriculació
Publicació en la web del llistat provisional de participants que compleixen requisits El 21 de setembre
Termini de reclamacions Tres dies a explicar des de l'endemà al de la publicació
Publicació en la web del llistat definitiu de participants Després de la revisió de reclamacions, sobre el 25 de setembre
Procés de preselecció i enviament de currículums a les empreses Des de finals de setembre fins a finals d'octubre
Tancament del procés d'assignació per a l'oferta pública Desembre
Obertura del termini per a aportar empreses si queden beques per assignar

A partir del mes de febrer de 2016

 

 Més informació en la unitat de Pràctiques (pavelló d'Alumnat), en el telèfon 965 909826 o en el correu practicaserasmus@ua.es

Informes i altra documentació relativa a la preparació i seguiment de les estades de pràctiques

 • Aquells/as estudiants que resulten seleccionats/as trobaran en aquesta pàgina tota la informació necessària per a preparar la seua estada i els informes i documentació necessària per al seguiments de les mateixes:

Informació d'interès per a la preparació de les estades

Informes i documentació per al seguiment de les pràctiques

 

Normativa i documentació:

 

 

 

 

 

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464