Saltar apartados

Convocatòria 2013

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA AITANA - ERASMUS I LEONARDO DA VINCI 2013

 

Termini d'inscripció: del 26 de juny al 24 de juliol

 

23/12/2013 Tancament de la convocatòria AITANA 2013-2014: Mancant dues ofertes,les quals s'assignaran a partir de gener a petició de les empreses, ja s'han adjudicat les pràctiques de l'oferta pública en aquesta convocatòria 2012-2014 i s'ha comunicat el tancament dels diferents processos de selecció a les persones que han participat en els mateixos.  Als sol·licitants que no han participat en cap procés de selecció també se'ls ha comunicat a través del correu electrònic.

 23/12/2013 Procés d'assignació de les beques que han quedat sense assignar després del procés d'adjudicació de l'oferta pública: Solament han sobrat beques per al grup d'estudiants matriculats en el curs 2013-2014 (beques Aitana - Erasmus Pràctiques), per la qual cosa els i les sol·licitants del grup d'estudiants que van presentar sol·licitud en termini i vulguen aportar una empresa hauran de comunicar-ho per escrit fins al 7 de gener de 2014 inclòs, enviant un correu electrònic a practicasleonardo-erasmus@ua.es indicant el nom de l'empresa i la seua ubicació. Si rebem més propostes que beques disponibles, es realitzarà un procés d'assignació segons els criteris publicats en la convocatòria. 

 

27/09/2013Llistat definitiu de sol·licitants ADMESOS que compleixen els requisits per a poder participar en el programa. A partir d'aquest moment,   anem a realitzar la preselecció per a les ofertes publicades. Durant el mes d'octubre, els preseleccionats aniran rebent un correu electrònic en el qual se'ls informarà de l'empresa per a la qual estan preseleccionats i a la qual enviarem el currículum. Si algun dels admesos no ens va fer arribar en el seu moment el currículum i la carta de presentació, haurà d'enviar-ho al correu practicasleonardo-erasmus@ua.es abans del divendres 4 d'octubre.  Aquells sol·licitants que no entren en el procés de preselecció, rebran una notificació en acabar el procés de preselecció per a la seua titulació.

27/09/2013: Llistat definitiu de sol·licitants EXCLOSOS que  no compleixen algun dels requisits per a poder participar en el programa una vegada revisades les reclamacions rebudes. 

 

19/09/2013: Publicat el llistat provisional d'ADMESOS amb les persones inscrites que compleixen requisits per a poder participar.

19/09/2013: Publicat el llistat provisional d'EXCLOSOS amb les persones inscrites que no compleixen algun dels requisits per a poder participar. Termini per a presentar reclamació del 20 al 24 de setembre, tots dos inclosos, enviant un correu electrònic a l'adreça practicasleonardo-erasmus@ua.es o presentant un escrit en el Registre General de la Universitat d'Alacant.

 

ÍNDEX DE CONTINGUTS:

1. Qui pot participar

2. Característiques de les estades i de les ajudes

3. Procediment d'adjudicació

4. Inscripció i impresos

5. Previsió de places

6. Informació i documentació d'interès per als becaris Aitana

 

Qui pot participar:

- Estudiants de titulacions oficials de la UA que hagen superat almenys el 50% dels crèdits de la seua titulació i que vagen a estar matriculats en el curs acadèmic 2013-2014. En el cas d'estudiants d'un màster oficial l'únic requisit és estar matriculat en el curs acadèmic 2013-2014.

- Titulats o titulades de la UA que hagen obtingut el seu títol oficial en 2011, 2012 o 2013.

Aquells estudiants que en el moment de la inscripció estiguen pendents dels resultats dels seus exàmens per a titular-se, hauran d'indicar-ho així en l'imprès de sol·licitud. Al setembre es comprovarà la seua situació acadèmica: si s'han matriculat o si han abonat les taxes d'expedició del títol.

A més, per a participar és necessari ser ciutadà/a de la Unió Europea (o tenir permís de residència permanent) i amb coneixements suficients de l'idioma de treball per a dur a terme amb garanties l'estada. El nivell d'idioma necessari vindrà determinat per les característiques de cada estada formativa.


 En el cas d'estudiants, l'estada de pràctiques podrà ser reconeguda amb crèdits del prácticum o les assignatures de pràctiques externes pròpies de la seua titulació, sempre que el Centre en el qual estiga matriculat així ho decidisca a la vista dels resultats de l'estada i prèvia presentació de les memòries requerides en el termini estipulat per a açò.

Important:

  1. Qui haja gaudit d'una beca Erasmus d'estudis podrà sol·licitar la beca Erasmus per a pràctiques com a estudiant.
  2. Un estudiant que haja gaudit d'una beca Erasmus per a pràctiques durant els seus estudis podrà sol·licitar la beca Leonardo da Vinci una vegada haja acabat els seus estudis, però seguint les instruccions de la Convocatòria del Programa d'Aprenentatge Permanent, tindran prioritat els sol·licitants que no hagen gaudit abans d'una mobilitat europea per a pràctiques en empreses i institucions.

Característiques de les estades i de les ajudes:

Les estades tindran una durada d'entre 3 i 6 mesos (depenent de les destinacions i de les disponibilitat de beques) i estaran supervisades, tant des de la UA com des de l'organització d'acolliment, a través de la figura del tutor/a.

 Les estades per a estudiants (Erasmus-Pràctiques) hauran d'ajustar-se al curs acadèmic 2013-2014 Les estades es desenvoluparan durant el segon quadrimestre: podran començar a partir gener i tindran com data límit per a acabar el 30 de setembre.

En el cas de titulats o titulades (Leonardo da Vinci) l'estada es podrà desenvolupar entre gener de 2014  i maig de 2015 com data límit per a acabar, ja que, a pesar que es convoquen cada any, la vigència de cadascuna de les convocatòries Leonardo és de dos anys.

 L'aportació econòmica de la beca dependrà de la subvenció rebuda dels programes Erasmus i Leonardo da Vinci i el cofinançament que puga aportar la UA, encara que la mitjana serà aproximadament d'uns 600 euros al mes per a despeses de viatge, allotjament i manutenció. Algunes empreses ofereixen una ajuda complementària. A més, es recomana als becaris que consulten en el seu banc,  caixa o ajuntament  si existeix un programa d'ajuda a la mobilitat per a la realització de pràctiques.

Els pagaments es realitzaran amb caràcter general en dos terminis:

- Hi haurà un primer termini amb el 80 per cent de la subvenció Erasmus o Leonardo da Vinci que s'abonarà després de la signatura del contracte de subvenció i de l'acord de formació i coincidint amb la data de inici de les pràctiques.

- El 20 per cent de la subvenció Erasmus o Leonardo da Vinci s'abonarà en finalitzar l'estada després del lliurament dels informes finals i la resta de documentació requerida.

- Les ajudes complementàries que puga aportar el Ministeri d'Educació per a Erasmus, i les de la UA, si escau, s'abonaran juntament amb el primer termini de la subvenció europea per a les estades de durada inferior a 4 mesos, o en un pagament intermedi en el cas d'estades la durada de les quals siga superior a 4 mesos.

Els participants podran disposar de fins a 200 euros per a reforçar els seus coneixements de l'idioma de treball: podran dur a terme la seua formació abans de l'inici de l'estada o durant la mateixa ja en el país de destinació.

Els participants disposaran així mateix d'una assegurança d'accidents, assistència sanitària i responsabilitat civil contractat per la UA. No obstant açò, també hauran de sol·licitar l'emissió de la Targeta Sanitària Europea per part de l'INSS.

Procediment d'adjudicació:

La UA realitzarà la preselecció d'entre les persones inscrites en termini els perfils del qual s'adapten a alguna de les ofertes remeses per les empreses i organismes col·laboradors. Es realitzarà una preselecció de les sol·licituds seguint els criteris d'adequació a les pràctiques, entre ells els estudis i els coneixements d'idioma, i es tindrà en compte l'ordre de preferència indicat en la sol·licitud. La nota mitjana de l'expedient serà el criteri per a ordenar les sol·licituds preseleccionades si existeixen moltes candidatures per a la mateixa oferta.

El currículum vitae i la carta de presentació d'els qui hagen confirmat el seu interès per l'oferta en qüestió i hagen sigut preseleccionats, seran enviats a l'empresa d'acolliment, que serà la que duga a terme la selecció final, que podrá incluir una entrevista telefònica o per Skype. En cas d'existir més de 10 candidatures per plaça oferida, la UA enviarà primer les candidatures que complisquen requisits i tinguen millor nota mitjana d'expedient. Una vegada l'empresa d'acolliment propose la seua selecció, la UA es posarà en contacte amb els seleccionats per a començar la preparació de l'estada. També rebran un avís per correu electrònic els candidats que no hagen sigut seleccionats.

Previsió de terminis:

Lliurament de sol·licituds

26 de juny al 24 de juliol

Comprovació de requisits i preselecció

Setembre

Enviament de candidatures a les empreses

Finals de setembre i durant octubre

Selecció definitiva i avís als seleccionats

Des d'octubre fins a desembre

Començament de les pràctiques

A partir de gener 2014

En el mes de desembre estaran adjudicades la major part de les ofertes. No obstant açò, mentre queden beques lliures, i la convocatòria estiga oberta, podrem atendre ofertes de noves empreses o noves places de pràctiques en empreses col·laboradores.

Només en cas que queden beques sense adjudicar després del procés de selecció per a les ofertes públiques, es podrà tenir en compte ofertes aportades pels sol·licitants i acordades prèviament amb l'empresa. En aquest cas, l'empresa haurà de facilitar a la UA les dades i els documents que se li requerisquen per a la tramitació de l'estada. L'adjudicació de la beca a els qui vulguen aportar empresa també estarà subjecta a un procediment: tindran prioritat les aportacions d'estudiants o titulats /as per als estudis del qual no hi haja oferta pública i si hi ha més sol·licituds que beques per adjudicar, es tindrà en compte la nota mitjana d'expedient. Avisarem els sol·licitants que hagen indicat en el formuli que aporten empresa i als que ens hagen avisat durant el procés de gestió d'aquesta circunstància.

Qualsevol notificació a les persones preseleccionades o seleccionades es realitzarà per correu electrònic. És importat que reviseu que l'adreça del correu electrònic està bé escrita al formulari de sol·licitud.

Inscripció i imprès de sol·licitud:

 

   La sol·licitud s'enviarà a través del següent formulari electrònic, que romandrà accessible del 26 de juny al 24 de juliol de 2013.

  Una vegada enviat el formulari, i abans de la finalització del termini el 24 de juliol, s'enviarà  la següent documentació a l'adreça de correu electrònic practicasleonardo-erasmus@ua.es:

- Fotocòpia del DNI

- El currículum vitae i una carta de presentació guardats en format PDF i redactats tots dos en l'idioma o els idiomes que conegues o en els quals es desitge realitzar les pràctiques.

  També es podrà presentar la documentació, guardada en un disc o memòria USB, en l'oficina de la unitat de Pràctiques, situada en el pavelló d'Alumnat.

 

Models de curriculum vitae      NOTA: No és obligatori realitzar el currículum amb aquests models, solament els incloem en la informació per si és d'interès.

 Si necessites més informació pots passar-te  per la unitat de Pràctiques (Pavelló d'Alumnat), cridar-nos al telèfon 965 90 9826 o enviar-nos un correu electrònic a practicasleonardo-erasmus@ua.es

 

Previsió d'ofertes per a aquesta convocatòria:

Ofertes Aitana 2013 : en aquest document podràs consultar les ofertes previstes per a aquesta convocatòria. En el formulari  de sol·licitud hauràs d'indicar els codis de les ofertes que t'interessen, per ordre de prioritat.

Si no hi ha oferta per a la teua titulació, o les que hi ha no s'adapten al teu perfil, pots presentar la sol·licitud. Al llarg de la convocatòria pot incorporar-se alguna proposta.

Algunes d'aquestes ofertes no són exclusives per als participants de la UA, són d'empreses que també participen en programes d'altres universitats espanyoles o de la resta de països membres de la UE, per la qual cosa podria ocórrer que no seleccionen a cap dels nostres candidats.

  

Informació i documentació d'interès per als becaris Aitana

Si tens adjudicada una de les pràctiques Aitana - Erasmus i Leonardo da Vinci, en aquesta pàgina tens informació que et serà útil per a preparar la teua estada i els models d'informes que hauràs d'emplenar durant la mateixa.

Accedeix a la pàgina per a becaris.

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464