Saltar apartados

Qualificació de l'Accés Majors de 40 anys

L'experiència laboral i professional es valorarà amb una qualificació numèrica expressada amb dos decimals no podent ser superior, aquesta qualificació, a 7,00 punts, d'acord amb els següents criteris:

 • Per experiència laboral acreditada en llocs de treball directament relacionats amb la titulació segons el que es disposa en la normativa: 0,030 punts per mes.
 • Per experiència laboral acreditada en lloc de treball afins a la titulació segons el que es disposa en la normativa: 0,015 punts per mes.

(L'experiència professional es considerarà acreditada si s'aporta contracte o nomenament amb funcions i certificació oficial de períodes de cotització al Règim General de la Seguretat Social)

La formació es valorarà amb una qualificació numèrica expressada amb dos decimals no podent ser superior, aquesta qualificació, a 2,00 punts.

 • Pel títol de Tècnic de Formació Professional o equivalent en cicles formatius de grau mitjà directament relacionats amb la titulació segons el que es disposa en la normativa: 2,00 punts.

Taula resumen annexos I, II i II de la normativa d'accés per a majors de 40 anys

 • Per cursos de formació degudament acreditats per Centres o Organismes Oficials, el contingut dels quals estiga directament relacionats amb la titulació, a raó de 0,01 punts per hora i fins a un màxim de 200 hores.

Dins de l'apartat d'altres mèrits es valorarà el coneixement del valencià, d'idiomes comunitaris. La puntuació total d'aquest apartat no pot superar els 1,00 punts.

Per al valencià el certificat exigit serà l'expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o per la Universitat d'Alacant, o per altres Universitats Valencianes, conformement a la següent escala:

 • Coneixement oral: 0,25 punts
 • Grau elemental: 0,50 punts
 • Grau mitjà: 0,75 punts
 • Grau superior: 1,00 punts

Per als idiomes comunitaris es valorarà d'acord a la següent escala:

 • Nivell 1: 0,20 punts
 • Nivell 2: 0,40 punts
 • Nivell 3: 0,60 punts
 • Nivell 4: 0,80 punts
 • Nivell 5: 1,00 punts

Per a la valoració d'aquest apartat es considerarà la taula d'equivalències del Taula IV, aportant les certificacions corresponents.

La valoració del coneixement del valencià i/o idiomes comunitaris s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

Una vegada superada la fase de valoració, i sempre que el candidat haja obtingut una qualificació mínima de 5 punts, el Tribunal convocarà al sol·licitant a la realització d'una entrevista.

En l'entrevista personal es valorarà i apreciarà la maduresa i idoneïtat dels candidats per a seguir amb èxit l'ensenyament universitari oficial de Grau triada. Aquesta prova serà qualificada com a APTE O NO APTE. Als candidats que obtinguen una qualificació de NO APTE en la fase de l'entrevista personal, se'ls considerarà que no han superat la prova d'accés per a majors de 40 anys en la Universitat d'Alacant.

La qualificació final vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en la fase de valoració, qualificada de 0 a 10 i expressada amb dues xifres decimals, arredonida a la centena més pròxima i en cas d'equidistància a la superior, sempre que el resultat de la fase de l'entrevista haja sigut qualificat com a APTE.

S'entendrà que el candidat ha superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 40 anys, quan obtinga un mínim de cinc punts en la qualificació final.

Accés Majors 40 anys


Universidad de Alicante
Negociat d'Accès
Aptdo Correos 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464