Saltar apartados

Beca General 19-20

 

 

 

BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ

CURS 2019-2020

                                          

 

 

Informació

     Beques de caràcter general per a estudiants que cursen estudis universitaris de Grau i Màster Oficial.

 

MOLT IMPORTANT: En aquesta mateixa pàgina es troba la normativa reguladora d'aquesta convocatòria. La informació que facilitem a continuació és un extracte de les bases de la corresponent convocatòria i, per tant, poguera existir alguna omissió que resulte d'interès per al cas concret del/de la sol·licitant.

 

Legislació

     Reial decret 430/2019, de 12 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes per al curs 2019-20, modificant parcialment el Reial decret 1721/2007

Llindars de Renda per al curs 2019-20

     Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades. BOE:17/01/2008

      Resolució de 29 de juliol de 2019, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2019-2020, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris. BOE número 182, 31 de juliol de 2019.

    

Requisits Acadèmics

      Els sol·licitants de beca que cursen estudis de DOBLE GRAU, GRAU i MÀSTER OFICIAL hauran d'estar matriculats en un nombre mínim de crèdits, així com haver superat en el curs anterior un percentatge mínim de crèdits i/o haver aconseguit determinades notes mitjanes de les assignatures superades.

Els qui opten per matrícula parcial en estudis de grau han de matricular-se d'almenys 30 crèdits. És a dir es considerarà parcial una matricula entre 30 i 59 crèdits.

Per a estudis de primer i segon cicle es considerarà matrícula parcial la que conste com a mínim del 50% dels crèdits mínims necessaris en els quals ha d'estar matriculat un alumne per a considerar-se matrícula completa.

Per a ampliar informació consulte la convocatòria.

 

 La beca de matrícula només inclourà els crèdits dels quals es matricule l'alumne en primera matrícula no així les segones i successives matrícules i per a tots els estudis. Tampoc formaren part de la beca de mátricula aquells crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtenir la titulació.

 

Sol·licitud

     La sol·licitud de la beca General del Ministeri s'haurà d'emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Departament en l'adreça http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-generales-universitarias «Accés al servei online».

    Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, si el sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura acceptats per la seu electrònica, es podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud aportant, en format informàtic, la documentació que li siga requerida per la mateixa aplicació.

     En el cas que el sol·licitant no dispose de sistema de signatura acceptat per la seu electrònica, una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, s'enviarà a través de la pàgina web, i quedarà d'aquesta manera presentada la sol·licitud amb caràcter general.

 Enllaços d'interès:

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-universitarios.html

 

 Aspectes a tenir en compte:

 • Els sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda hauran d'emplenar les dades corresponents del model de sol·licitud
 • Els qui al·leguen independència econòmica i familiar hauran de justificar fefaentment que compten amb mitjans econòmics propis suficients que permeten aquesta independència així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. En cas contrari, s'entendrà no provada la independència, per la qual cosa per al càlcul de la renda i patrimoni familiar a l'efecte de beca, es computaran els ingressos corresponents als membres computables de la família.
 • Tractant-se d'estudiants independents, s'entendrà per domicili familiar el que l'alumne habita durant el curs escolar pel que no procedirà la concessió del component de residència.
 • En qualsevol moment del procediment es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades.
 • Aportar certificat acadèmic de la universitat on va realitzar els seus estudis en el curs anterior (en el seu cas).

Els alumnes estrangers per a sol·licitar beca deuen:

     Posseir nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la Unió Europea; en aquest cas l'estudiant o els seus sustentadors han d'estar treballant a Espanya o tenir la condició de residents permanents.

    Per a alumnat de països no comunitaris, és necessari acreditar la residència a Espanya, d'acord amb la norma que regula els drets dels estrangers en aquest país.

Documents que han d'aportar els alumnes estrangers:

 1. Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la seua condició de residents (NIE amb registre de residència), quedant exclosos de concórrer a aquestes beques els qui es troben en situació d'estada.
 2. Si els ingressos procedeixen d'un país estranger, haurà de justificar-ne la certificació per l'òrgan competent.
 3. Complir els requisits establits en l'apartat 1 de l'article 4 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre (pots consultar-ho en aquesta mateixa pàgina en l'apartat legislació). A aquest efecte, el requisit del treball a Espanya s'aplicarà tant a l'alumnat comunitari com no comunitari i es referirà a l'exercici de 2013.

  Termini 

  • El termini legal establit per a la presentació de la sol·licitud de beca serà fins al 15 d'octubre de 2019 encara que no coincidisca amb el termini de matrícula. La presentació és on-line.
  • Només es podrà presentar la sol·licitud de beca després del 17 d'octubre i abans del 31 de desembre en els següents casos:

  1. En cas de defunció o jubilació forçosa (no per complir l'edat reglamentària) del sustentador principal de la família ocorreguts després de finalitzat del termini de presentació.

  2. En cas d'estudiants la situació econòmica dels quals es vera greument afectada per causa justificada.

   

  Estat de Tramitació

       L'alumne podrà consultar l'estat de tramitació de la seua beca en la pàgina web del Ministeri d'Educació a través de la seu electrònica del Departament en l'adreça https://sede.educacion.gob.es/portada.html, en l'apartat corresponent a <<Tràmits i serveis >>.

   

  Reclamacions

        Contra les resolucions de beques, tant denegacions com concessions, els interessats podran presentar les reclamacions i aportar els documents que consideren oportuns, a fi que siga revisada de nou la seua sol·licitud.

  Legislació:

  • Les bases que regulen les pròpies convocatòries.
  • Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú.

  Impresos:

       Els impresos de reclamacions estan a la disposició dels interessats en la pàgina web del Ministeri d'Educació una vegada emplenades s'han de presentar  a través d'eAdministració-tràmits Generals-Instància Genèrica, adjuntant-hi l'imprès corresponent o en el Registre General de la Universitat (edifici de Rectorat).

   

  Terminis:

  • Contra la resolució provisional podran presentar les al·legacions en el termini dels 10 dies següents a la notificació.(Els terminis de presentació de documents per a la beca del MEC no computaran durant el  període vacacional de Nadal.)
  • Contra la resolució definitiva de la Secretaria General d'Universitats es podrà interposar Recurs de Reposició en el termini d'un mes o bé la interposició del recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos. 

  Obligacions

       Els beneficiaris de beca són perceptors d'una subvenció estatal i, per tant, queden obligats a destinar el seu import a la finalitat per a la qual s'ha concedit. Entenent-se que això es compleix quan l'alumne s'ha matriculat, assisteix a classe, es presenta a exàmens i, en el seu cas, abona les despeses que ha de realitzar i per als quals se li ha concedit algun tipus d'ajuda. Per tant, es considerarà que no han destinat la beca a la finalitat per a la qual s'ha concedit, els qui hagen incorregut en alguna o algunes de les següents situacions:

  • Haver anul·lat la matrícula; en aquest cas han d'anul·lar la beca i procedir al reintegrament d'aquesta.
  • No haver superat  el 50 per cent dels crèdits matriculats, en convocatòria ordinària i extraordinària. En el supòsit d'ensenyaments de les branques de Ciències i d'Ensenyaments Tècnics, el percentatge mínim a superar serà del 40 per cent. Per al càlcul d'aquest percentatge s'exclouran els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats. En aquest supòsit procedirà el reintegrament de tots els components de beca amb excepció de la beca de matrícula.

  Beques


  Universitat d'Alacant
  Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Alacant (Spain)

  Tel: (+34) 96 590 3736

  Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

  Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464