Saltar apartados

Ajudes per als estudis de màster oficial de la Universitat d'Alacant

Convocatòria 2019-2020

Objecte

Ajudes per a l'exempció en el pagament de preus públics per matrícula, per al curs acadèmic 2019/2020 per als estudis de màster oficial de la Universitat d'Alacant (estudiants dels països membres de la Unió Europea). En cap cas s'inclouen en aquesta convocatòria els estudis d'especialització o títols propis de la Universitat d'Alacant.

Quantia
 • La quantia màxima de l'ajuda serà del 50% de l'import de les taxes de matrícula.
 • L'adjudicació d'aquestes ajudes es resoldrà una vegada finalitzat el curs, per a garantir que s'han complit els requisits acadèmics al fet que es refereix l'apartat III d'aquesta convocatòria.
 • La presentació d'aquesta sol·licitud en cap cas eximirà del pagament de la taxa de matrícula corresponent, procedint-se amb posterioritat a la devolució de l'import de l'ajuda, una vegada concedida.
 • L'ajuda es concedirà als i les estudiants que no superen els llindars de renda i patrimoni establits a aquest efecte per la convocatòria anual de beques de la Generalitat Valenciana.
Normativa

Universitat d'Alacant

Normativa sobre exempció en el pagament de preus públics per matrícula en la Universitat d'Alacant per a màster oficial per a alumnes dels països membres de la unió europea(BOUA 30-06-16)

 

Es considerarà d'aplicació complementària i supletòria la normativa vigent sobre ajudes a l'estudi de Règim General (del Ministeri d'Educació) i la que regula l'adjudicació de les ajudes convocada per la Generalitat Valenciana, en tot el que no està previst en la present regulació.

Termini Del 10.03.2020 a l'11.04.2020  
Sol·licitud

La sol·licitud és exclusivament telemàtica accedint a través d'UACloud - eAdministración - Acadèmics - Sol·licitud de Beques.

Una vegada emplenat obtindrà un resguard què ha de conservar.

 • En els casos en què el sol·licitant al·legue la seua emancipació o independència familiar i econòmica, qualsevol que siga el seu estat civil, haurà d'acreditar fefaentment que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permeten aquesta independència així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. En cas contrari, s'entendrà no provada la independència, per la qual cosa per al càlcul de la renda i patrimoni familiar a l'efecte de beca, es computaran els ingressos corresponents als membres computables de la família.

 

Requisits
 • Ser espanyol o posseir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea.
 • Acadèmics.
  • Haver obtingut una nota mínima de 6,5 en el curs per al qual se sol·licita l'ajuda, comprovant-se aquest extrem en finalitzar el curs, estant condicionada la seua concessió a l'obtenció d'aquest requisit.
  • Els i les sol·licitants hauran d'estar matriculats en 48 crèdits com a mínim en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l'exempció.
Reclamacions i recursos

La Universitat d'Alacant notificarà tant la concessió, així com la denegació a els qui no hagen resultat beneficiaris, amb indicació de la causa de la denegació i dels possibles al·legacions i/o recursos a interposar.

Pagament

LES TAXES ACADÈMIQUES ja abonades per l'alumne, seran ingressades d'ofici en el compte o llibreta d'estalvis indicada en la sol·licitud de beca.

Si és necessari comunicar un altre compte corrent diferent a la indicada en la sol·licitud (no oblide que ha de ser el titular o cotitular del compte) pot fer-ho mitjançant l'imprès siguente que haurà de presentar en el Registre General de la Universitat d'Alacant / Instància Genèrica-UACloud.

 • IMPRÈS PER A CANVIAR EL NÚMERO DE COMPTE CORRENT

Beques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3736

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464