Saltar apartados

Ajudes per als estudis de grau de la Universitat d'Alacant

Convocatòria 2019-2020

Objecte

Ajudes per a l'exempció en el pagament de preus públics per matrícula, per al curs acadèmic 2019/2020 per als estudis de grau dels estudis oficials impartits en aquesta universitat, i del seu centre adscrit.

Quantia
 • La quantia màxima d'aquesta ajuda serà del 75% de les taxes de matrícula, sempre que aquesta quantia no excedisca del topall màxim que es determine per a cada curs en la corresponent convocatòria.
 • La presentació d'aquesta sol·licitud en cap cas eximirà del pagament de la taxa de matrícula corresponent, procedint-se amb posterioritat a la devolució de l'import de l'ajuda, una vegada concedida.
 • Per a la concessió de l'ajuda es tindrà en compte als alumnes que no superen els llindars de renda i patrimoni establits a aquest efecte per la convocatòria de beques de la Generalitat Valenciana.
Normativa

Universitat d'Alacant

Normativa sobre exempció en el pagament de preus públics per matrícula en la Universitat d'Alacant per a estudis de grau i estudis de primer i segon cicle (BOUA 30-06-16)

Es considerarà d'aplicació complementària i supletòria la normativa vigent sobre ajudes a l'estudi de Règim General (del Ministeri d'Educació) i la que regula l'adjudicació de les ajudes convocada per la Generalitat Valenciana, en tot el que no està previst en la present regulació.

Termini

Del 10.03.2020 a l'11.04.2020

 
Sol·licitud

La sol·licitud és exclusivament telemàtica accedint a través d'UACloud - eAdministración - Acadèmics - Sol·licitud de Beques.

Una vegada emplenat obtindrà un resguard què ha de conservar.

 • En els casos en què el sol·licitant al·legue la seua emancipació o independència familiar i econòmica, qualsevol que siga el seu estat civil, haurà d'acreditar fefaentment que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permeten aquesta independència així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. En cas contrari, s'entendrà no provada la independència, per la qual cosa per al càlcul de la renda i patrimoni familiar a l'efecte de beca, es computaran els ingressos corresponents als membres computables de la família.
Requisits
 • Ser espanyol o posseir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. En el supòsit d'estudiants no comunitaris han d'estar en possessió de NIE de resident.
 • Acadèmics.
  • Matrícula mínima de 48 crèdits.
  • Nota mitjana de 3,40 per als ensenyaments tècnics i de 4,25 per als altres estudis.
  • No haver suspès en el curs anterior més del 50% dels crèdits matriculats en el cas d'ensenyaments tècnics i ciències, del 40% en els ensenyaments de ciències de la salut i del 30% en els ensenyaments d'arts i humanitats/cc. socials i jurídiques.
Reclamacions

La Universitat d'Alacant notificarà tant la concessió, així com la denegació a els qui no hagen resultat beneficiaris, amb indicació de la causa de la denegació i dels possibles recursos a interposar.

Pagament

LES TAXES ACADÈMIQUES ja abonades per l'alumne, seran ingressades d'ofici en el compte o llibreta d'estalvis indicada en la sol·licitud de beca.

Si és necessari comunicar un altre compte corrent diferent a la indicada en la sol·licitud (no oblide que ha de ser el titular o cotitular del compte) pot fer-ho mitjançant l'imprès siguente que haurà de presentar en el Registre General de la Universitat d'Alacant / Instància Genèrica-UACloud.

 • IMPRÈS PER A CANVIAR EL NÚMERO DE COMPTE.

Beques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3736

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464