Saltar apartados

Ajudes per a Màster Oficial de la Universitat d'Alacant-abans

AJUDES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

                                       CURS 2018-2019

 

Informació

     La present convocatòria va destinada als alumnes que estudien Màster Oficial que s'imparteixen en aquesta universitat, i en cap cas l'ajuda objecte d'aquesta convocatòria aconseguirà a títols propis de la Universitat o cursos d'especialització i perfeccionament. Per a ser beneficiari d'aquestes exempcions serà necessari ser espanyol o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea.

 • La quantia màxima d'aquesta ajuda serà del 50% de l'import de les taxes de matrícula.
 • L'adjudicació d'aquestes ajudes es resoldrà una vegada finalitzat el curs, per a garantir que s'han complit els requisits acadèmics al fet que es refereix l'apartat III de la convocatòria.
 • La presentació d'aquesta sol·licitud en cap cas eximirà del pagament de la taxa de matrícula corresponent, procedint-se amb posterioritat a la devolució de l'import de l'ajuda, una vegada concedida.
 • Per a la concessió de l'ajuda es tindrà en compte als alumnes que no superen els llindars de renda i patrimoni establits a aquest efecte per la convocatòria anual de la Generalitat Valenciana.

 

Legislació

       Normativa

Convocatoria Curs 2018-19

 

     Es considerarà d'aplicació complementària i supletòria la normativa vigent sobre ajudes a l'estudi de Règim General del Ministeri d'Educació i la que regula l'adjudicació de les ajudes convocada per la Generalitat Valenciana, en tot el que no està previst en la present regulació.

 

Requisits Acadèmics

     Per a ser beneficiari de l'ajuda objecte d'aquesta convocatòria, els alumnes hauran de reunir els requisits següents:

 • Haver obtingut una nota mínima de 6,5 en el curs per al qual se sol·licita l'ajuda, comprovant-se aquest extrem en finalitzar el curs, estant condicionada la seua concessió a l'obtenció d'aquest requisit.
 • Els sol·licitants hauran d'estar matriculats en 48 crèdits com a mínim en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l'ajuda.

 

Sol·licitud

El/L'estudiant sol·licitarà la Beca d'Exempció de taxes de la UA a través de les aplicacions UACloud - eAdministració - Académics - Sol·licitud de Beques..

Una vegada emplenat obtindrà un resguard què ha de conservar.

 • En els casos en què el sol·licitant al·legue la seua emancipació o independència familiar i econòmica, qualsevol que siga el seu estat civil, haurà d'acreditar fefaentment que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permeten aquesta independència així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. En cas contrari, s'entendrà no provada la independència, per la qual cosa per al càlcul de la renda i patrimoni familiar a l'efecte de beca, es computaran els ingressos corresponents als membres computables de la família.

Lloc de presentació de sol·licituds: La sol·licitud es tramitarà telemàticament.

 

Termini

El termini legal establit per a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda finalitzarà el 11 de març de 2019.

 

Reclamacions

 • El termini de reclamació després de la prelació és de 10 dias hàbils.
 • El/L'estudiant sol·licitarà l'Al·legació a través de l'aplicació UACloud - eAdministración.

 

Ajudes Concedides

El UACloud - eAdministració i el correu institucional com a alumne de la UA serà el mitjà oficial utilitzat per a contactar amb els sol·licitants de beca. Serà el mitjà  a través del que se'ls notificarà la resolució d'aquesta convocatòria.

Resolució de 29 d'octubre de 2018 de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica i denega de forma definitiva les ajudes per al curs 2017-18. Contra aquesta resolució, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant el Rector en el termini d'un mes o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, tots dos terminis des de l'endemà al de la seua Notificació en l'UACloud.

 • Les Taxes Acadèmiques ja abonades per vostè, li seran ingressades d'ofici en el compte o llibreta d'Estalvis que va indicar en la seua sol·licitud de beca. Si ha de canviar el número de compte per un altre (no oblide que ha de ser el titular o cotitular del compte) pot fer-ho mitjançant l'imprès següent que haurà de presestar en el Registre General de la Universitat d'Alacant.
 • Impreso para cambiar el número de cuenta

 

  Beques


  Universitat d'Alacant
  Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Alacant (Spain)

  Tel: (+34) 96 590 3736

  Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

  Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464