Saltar apartados

Ajudes per a estudis de Grau de la Universitat d'Alacant abans


AJUDES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

CURS 2018-2019

 

 

Informació

     Els estudis per als quals pot sol·licitar-se aquesta ajuda són els de estudis de grau de les titulacions oficials impartits en aquesta universitat, i del seu centre adscrit.

     Per a ser beneficiari d'aquestes exempcions serà necessari ser espanyol o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió EuropeaEn el supòsit d'estudiants no comunitaris han de tenir NIE de resident.

  • La quantia màxima d'aquesta ajuda serà del 75% de les taxes de matrícula, sempre que aquesta quantia no excedisca del topall màxim que es determine per a cada curs en la corresponent convocatòria.
  • La presentació d'aquesta sol·licitud en cap cas eximirà del pagament de la taxa de matrícula corresponent, procedint-se amb posterioritat a la devolució de l'import de l'ajuda, una vegada concedida.
  • Per a la concessió de l'ajuda es tindrà en compte als alumnes que no superen els llindars de renda i patrimoni Llindars renda i patrimoni establits a aquest efecte per la convocatòria de beques de la Generalitat Valenciana.

 

MOLT IMPORTANT: En aquesta mateixa pàgina es troba normativa reguladora d'aquesta convocatòria. La informació que facilitem a continuació és un extracte de les bases de la corresponent convocatòria,i, per tant, poguera existir alguna omissió que resulte d'interès per al cas concret del/de la sol·licitant.

 

 Legislació

Normativa

Convocatòria Curs 2018-19

     Es considerarà d'aplicació complementària i supletòria la normativa vigent sobre ajudes a l'estudi de Règim General (del Ministeri d'Educació) i la que regula l'adjudicació de les ajudes convocada per la Generalitat Valenciana, en tot el que no està previst en la present regulació.

 

Requisits Acadèmics

     Els sol·licitants de l'ajuda hauran d'acreditar una matrícula mínima de 48 crèdits, tenir una nota mitjana de 3,40 per als ensenyaments tècnics i de 4,25 per als altres estudis, així com no haver suspès en el curs anterior més del 50% dels crèdits matriculats en el cas d'ensenyaments tècnics, del 40% en els ensenyament de ciència i ciències de la salut i del 30% en els ensenyaments d'arts i humanitats /socials i juridiques.

    Es finançaran els crèdits de 1a matrícula i subsidiàriament els de 2a matrícula.

 

Sol·licitud

El/L'estudiant sol·licitarà la Beca d'Exempció de taxes de la UA a través de les aplicacions UACloud - eAdministració - Académics - Sol·licitud de Beques..

Una vegada emplenat obtindrà un resguard què ha de conservar.

 

  • En els casos en què el sol·licitant al·legue la seua emancipació o independència familiar i econòmica, qualsevol que siga el seu estat civil, haurà d'acreditar fefaentment que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permeten aquesta independència així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. En cas contrari, s'entendrà no provada la independència, per la qual cosa per al càlcul de la renda i patrimoni familiar a l'efecte de beca, es computaran els ingressos corresponents als membres computables de la família.

 

Lloc de presentació de sol·licituds: La sol·licitud es tramitarà telemàticament.

 

Termini

     El termini legal establit per a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda finalitzarà el 11 de març de 2019,

 

Reclamacions     

  • El/L'estudiant sol·licitarà l'Al·legació a través de l'aplicació UACloud - eAdministración - Expedient de beques.

 

Ajudes Concedides

El UACloud - eAdministració i el correu institucional de la UA serà el mitjà oficial utilitzat per a contactar amb els sol·licitants de beca. Serà el mitjà  a través del qual se'ls notificarà la resolució d'aquesta convocatòria.

Resolució de 27 de setembre de 2019 de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica i denega de forma definitiva les ajudes per al curs 2018-19. Contra aquesta resolució, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant el Rector en el termini d'un mes o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, tots dos terminis des de l'endemà al de la seua Notificació en l'UACloud.

  • LES TAXES ACADÈMIQUES ja abonades per vostè, li seran INGRESSADES D'OFICI en el compte o llibreta d'Estalvis que va indicar en la seua sol·licitud de beca. Si ha de canviar el número de compte per un altre (no oblide que ha de ser el titular o cotitular del compte) pot fer-ho mitjançant l'imprès següent, que haurà de presentar en el Registre General de la Universitat d'Alacant / Instància Genèrica-UACloud.
  • IMPRESO PARA CAMBIAR EL NÚMERO DE CUENTA.

Beques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3736

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464