Saltar apartados

beca salari de la Generalitat Valenciana

Convocatòria 2020-2021

Objecte

Beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020-2021 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Ampliar l'abast de les beques i ajudes perquè arriben a una majoria d'estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana i així evitar l'exclusió d'aquells amb menors recursos econòmics, facilitant-los l'accés i permanència en les universitats publiques valencianes.

Quantia
  • La beca consistirà en una beca salari l'import màxim del qual per beneficiari no serà superior a 6.000 euros.
  • Per a l'alumnat que a més siguen beneficiaris de les beques de quantia fixa lligada a la renda que cada curs acadèmic convoca el Ministeri competent en matèria d'Educació i que, alhora, resulte beneficiari de la beca salari lligada a la renda regulada en aquesta convocatòria per a un mateix curs acadèmic, l'import de l'ajuda serà una quantia que complete l'assignat en la quantia fixa lligada a la renda del ministeri, fins a aconseguir la quantia màxima de 6.000 euros.
Normativa

Generalitat Valenciana. Web

Bases reguladores: ORDRE 22/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana

Contacte: becasalario@gva.es

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà a la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV nº 8906 de 16/9/2020) .

Fins al 15 d'octubre de 2020

Sol·licitud

La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.

Els alumnes hauran d'annexar al costat de la sol·licitud telemàtica la documentació de les circumstàncies al·legades segons la convocatòria. En qualsevol moment del procediment es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades.

 

Requisits

Requisits generals

  • Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. Als estrangers no comunitaris se'ls exigirà el permís de residència.
  • Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en la convocatòria.
  • Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

Requisits Acadèmics

  • Podrà ser beneficiari d'aquestes beques l'alumnat de segon i posteriors cursos, que haja resultat beneficiari de la Beca Salari en convocatòries anteriors. A més podrà ser beneficiari l'alumnat que inicie per primera vegada, en règim presencial i matrícula completa, en el curs acadèmic establit en cada convocatòria, el primer curs de Grau.
  • EXCLUSIONS:
    • No s'inclouen en aquesta convocatòria beques per a la realització dels estudis de Màster Universitari, tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.
Reclamacions i recursos

Els previstos en la 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE nº 236, de 02.10.2015).

 

Contra la publicació de la RESOLUCIÓ DEFINITIVA, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. e-mail: auniv_becas@gva.es

 

O bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Pagament
El pagament de la subvenció regulada en aquesta convocatòria serà efectuat a les universitats públiques valencianes, en la seua condició d'entitats col·laboradores.

 

 

Beques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3736

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464