Saltar apartados

Beca Salari de Generalitat

  

Publicada en el DOGV la resolució definitiva de la Beca Salari de la Generalitat Valenciana del curs 2018-19. RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Direcció general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual s'adjudiquen i deneguen les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. DOGV [2019/428]. Termini d'interposició de recurs de reposició des del 22/01/2019 fins al 21/02/2019. Pròximament s'informarà als beneficiaris de la beca del procediment a seguir per a rebre l'ingrés de la mateixa.

 

                                                  BECA SALARI DE LA GENERALITAT VALENCIANA

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta

 

 

CURS 2018-19

 

 

  

Informació

    Beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2017-2018 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

    La beca consistirà en una beca salari l'import màxim del qual per beneficiari no serà superior a 6.000 euros. Per a l'alumnat que a més siguen beneficiaris de les beques de quantia fixa lligada a la renda que cada curs acadèmic convoca el Ministeri d'Educació i que, alhora, resulte beneficiari de la beca lligada a la renda regulada en aquesta convocatòria per a un mateix curs acadèmic, l'import de l'ajuda serà una quantia que complete l'assignat en la beca lligada a la renda del ministeri, fins a aconseguir la quantia màxima de 6.000 euros.

      

MOLT IMPORTANT: En aquesta mateixa pàgina es troba la normativa reguladora d'aquesta convocatòria. La informació que facilitem a continuació és un extracte de les bases de la corresponent convocatòria i, per tant, poguera existir alguna omissió que resulte d'interès per al cas concret del/de la sol·licitant.

 

Legislació

- Ordre 22/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7805, de 14.06.16).

- Resolucióde 31 de juliol de 2018, de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8354,de 03.08.18).

 

Requisits Acadèmics

         - Podrà ser beneficiari d'aquestes beques l'alumnat de segon i posteriors cursos, que haja resultat beneficiari de la Beca Salari en convocatòries anteriors. A més podrà ser beneficiari l'alumnat que inicie per primera vegada, en règim presencial i matrícula completa, en el curs acadèmic establit en cada convocatòria, el primer curs de Grau.

  • EXCLUSIONS:

No s'inclouen en aquesta convocatòria beques per a la realització dels estudis de Màster Universitari, tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

 

Requisits generals

  • Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Va unir Europea.  Als estrangers no comunitaris se'ls exigirà el permís de residència.
  • Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en la convocatòria.
  • Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

 

Sol·licitud

    Els alumnes que sol·liciten beca de Generalitat, hauran d'emplenar el model de sol·licitud que apareix en les adreces d'internet que s'indiquen a continuació:

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18020&version=amp

   Els alumnes no hauran d'aportar al costat de la sol·licitud documentació justificativa de les circumstàncies al·legades, ni de la situació d'independència. En qualsevol moment del procediment, es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades.

 

Termini

          El termini legal establit per a la presentació de la sol·licitud de beca finalitzarà el 5 D'OCTUBREDE 2018.

La sol·licitud es realitzarà de forma telemàtica no obstant això aquesta sol·licitud telemàtica NO COMPLETA per si mateixa el procediment de sol·licitud de beca.

Per a completar el procés de sol·licitud S'HAURÀ DE REGISTRAR la sol·licitud, una vegada emplenada, i imprimir el model de sol·licitud i PRESENTAR-HO signat en algun dels següents llocs:   

- En el negociat de beques de la universitat on vaja a cursar els estudis durant el curs.

- Registres de l'administració de la Generalitat.

- En les oficines de correus a la següent adreça:

Registre General
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant

 

Estat de Tramitació

L'alumne podrà consultar l'estat de tramitació de la seua beca en la pàgina web de la Generalitat Valenciana 

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta

 

Publicada en el DOGV la resolució definitiva de la Beca Salari de la Generalitat Valenciana del curs 2018-19. RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Direcció general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual s'adjudiquen i deneguen les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. DOGV [2019/428]. Termini d'interposició de recurs de reposició des del 22/01/2019 fins al 21/02/2019. Pròximament s'informarà als beneficiaris de la beca del procediment a seguir per a rebre l'ingrés de la mateixa.

 

 

Reclamacions

         Contra la publicació de la RESOLUCIÓ DEFINITIVA, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant el Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes explicat des de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Conseller d'Educació
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Direcció general d'Universitat, Investigació i Ciència
Av. de Campanar, 32
46015 - València
Telf.: 961 970 782
e-mail: auniv_becas@gva.es

O bé interposar directament recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos explicats des de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

 

 

Beques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3736

Fax: (+34) 96 590 9441

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464