Saltar apartados

Beca Salari de Generalitat- abans

  

                                  BECA SALARI DE LA GENERALITAT VALENCIANA

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta

 

CURS 2019-2020

 

 

  

Informació

    Beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2019-2020 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

    La beca consistirà en una beca salari l'import màxim del qual per beneficiari no serà superior a 6.000 euros. Per a l'alumnat que a més siguen beneficiaris de les beques de quantia fixa lligada a la renda que cada curs acadèmic convoca el Ministeri d'Educació i que, alhora, resulte beneficiari de la beca lligada a la renda regulada en aquesta convocatòria per a un mateix curs acadèmic, l'import de l'ajuda serà una quantia que complete l'assignat en la beca lligada a la renda del ministeri, fins a aconseguir la quantia màxima de 6.000 euros.

      

MOLT IMPORTANT: En aquesta mateixa pàgina es troba la normativa reguladora d'aquesta convocatòria. La informació que facilitem a continuació és un extracte de les bases de la corresponent convocatòria i, per tant, poguera existir alguna omissió que resulte d'interès per al cas concret del/de la sol·licitant.

 

Legislació

- Ordre 22/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7805, de 14.06.16).

- Resolució de 22 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8354,de 03.08.18).

 

Requisits Acadèmics

         - Podrà ser beneficiari d'aquestes beques l'alumnat de segon i posteriors cursos, que haja resultat beneficiari de la Beca Salari en convocatòries anteriors. A més podrà ser beneficiari l'alumnat que inicie per primera vegada, en règim presencial i matrícula completa, en el curs acadèmic establit en cada convocatòria, el primer curs de Grau.

  • EXCLUSIONS:

No s'inclouen en aquesta convocatòria beques per a la realització dels estudis de Màster Universitari, tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

 

Requisits generals

  • Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Va unir Europea.  Als estrangers no comunitaris se'ls exigirà el permís de residència.
  • Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en la convocatòria.
  • Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

 

Sol·licitud

    Els alumnes que sol·liciten beca de Generalitat, hauran d'emplenar el model de sol·licitud que apareix en les adreces d'internet que s'indiquen a continuació:

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18020&version=amp

Els alumnes hauran d'annexar a la sol·licitud telemàtica la documentació de les circumstàncies al·legades segons la convocatòria. En qualsevol moment del procediment es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades.

 

Termini

 El plazo legal establecido para la presentación de la solicitud de beca finalizará el 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.

  • Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es.
  • Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran ateses, exclusivament, mitjançant el correu electrònic becasalario@gva.es.

 

 

Estat de Tramitació

L'alumne podrà consultar l'estat de tramitació de la seua beca en la pàgina web de la Generalitat Valenciana 

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta

 

Reclamacions

         Contra la publicació de la RESOLUCIÓ DEFINITIVA, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en el termini d'un mes explicat des de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Direcció general d'universitats
Av. de Campanar, 32
46015 - València
Telf.: 961 970 782
e-mail: auniv_becas@gva.es

O bé interposar directament recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos explicats des de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

 

 

Beques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3736

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464