Saltar apartados

Beca General Generalitat Valenciana

Convocatòria 2019-2020

 

Objecte

Beques per a la realització d'estudis universitaris de Grau i Màster Oficial en universitats públiques de la Comunitat Valenciana, la concessió de les quals dependrà del compliment dels requisits econòmics, patrimonials i acadèmics establits en la convocatòria, i que tindrà com a quantia màxima l'import corresponent a les taxes per serveis acadèmics.

Per a poder optar a aquesta beca cal acreditar residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

Quantia La beca aconseguirà els crèdits matriculats per l'estudiant en PRIMERA MATRICULA i/o subsidiàriament en SEGONA MATRÍCULA
Normativa

Generalitat Valenciana. Web

ORDRE 21/2016, de 10 de juny per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a la realització d'estudis universitaris en les universitats de la Comunitat Valenciana.

Contacte:


 auniv_becas@gva.es

Termini Fins al 09 de març de 2020  
Sol·licitud

La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.

Requisits
 • Generals
  • Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. Als estrangers no comunitaris se'ls exigirà el permís de residència.
  • Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en la convocatòria.
  • Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
 • Acadèmics
  • Els sol·licitants de beca que cursen estudis de GRAU hauran d'estar matriculats en un nombre mínim de crèdits, així com no haver suspès en el curs anterior més del 40% dels crèdits matriculats en el cas d'ensenyaments tècnics ( Enginyeries i Arquitectures) i del 20% en les branques d'Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques  i d'un 30% en les branques de Ciències de la Salut. (per a ampliar informació consultar la convocatòria)
  • Percentatges de crèdits que han d'haver superat en l'últim curs universitari:
   • Arts i Humanitats-80%
   • Ciències-60%
   • Ciències Socials i Jurídiques- 80%
   • Ciències de la Salut- 70%
   • Enginyeria i Arquitectura- 60%
  • Els sol·licitants de beca que cursen primer curs d'un MÀSTER OFICIAL que els habilite per a l'exercici d'una professió regulada  hauran d'haver obtingut una nota mitjana de 6,50 punts en l'expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris previs que donen accés als estudis de màster, En els restant estudis de Màster aquesta nota serà de 7. A aquest efecte, les notes mitjanes procedents d'ensenyaments tècnics es multiplicaran pel coeficient 1.17. Hauran d'estar matriculats d'almenys 60 crèdits. No obstant això, podran obtenir també beca els alumnes que es matriculen d'entre 30 i 59 crèdits (matricula parcial).
  • En els casos en què el nombre de crèdits a superar per a l'obtenció del títol oficial de Màster siga superior a 60, la continuació de la condició de becari en un segon any exigirà haver superat tots els crèdits que s'haguera matriculat en el primer any, una nota mitjana de 6,5 en el cas de Màster que habilite per a l'exercici d'una professió regulada o 7 en els restants estudis de Màster i quedar matriculat en tots els crèdits que resten per a obtenir la titulació (per a ampliar informació consultar la convocatòria).
Reclamacions i recursos Contra la publicació de la RESOLUCIÓ DEFINITIVA, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Consellería d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Direcció General d'Universitats
Av. de Campanar, 32
46015 - València
Tel.: 961 970 782
e-mail: auniv_becas@gva.es

 

O bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

Estat de tramitació

http://www.edu.gva.es/abc/becasuni/es/default.asp

Beques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3736

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464