Saltar apartados

Beca Finalització d'estudis Generalitat Valenciana

Convocatòria 2020-21

Objecte

Convocar per al curs 2020-2021 les beques per a la realització d'estudis universitaris per a l'alumnat que li reste un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, a les quals fa referència l'apartat 2.1a de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de coordinació del Sistema Universitari Valencià i dels seus centres públics adscrits.

Quantia

La beca consistirà en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats en tercera i/o successives matrícules. Apartat 4 de la resolució.

Normativa

Tota la informació normativa i de procediment es troba en la web de la Generalitat Valenciana

http://innova.gva.es/va/web/universidad/becas-finalizacion-estudios

CONTACTE: becafinalizacion@gva.es

Termini Del 28-07-2020 al 20-10-2020  
Sol·licitud

La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.

Requisits
Requisits Acadèmics
  • Per a la concessió de la beca l'alumnat haurà d'acreditar estar matriculat de crèdits en tercera i/o successives matrícules sempre que li reste un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris.
  • EXCLUSIONS: No s'inclouen en aquesta convocatòria beques per a la realització dels estudis de Màster Universitari, tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.
Requisits generals
  • Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. Als estrangers no comunitaris se'ls exigirà el permís de residència.
  • Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en la convocatòria.
  • Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

 

Reclamacions

Contra la publicació de la RESOLUCIÓ DEFINITIVA, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

O bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

 

Beques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3736

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464