Saltar apartados

Beca Finalització d'Estudis de Generalitat

 

Publicada en el DOGV la resolució definitiva de la Beca de Finalització d'Estudis de la Generalitat Valenciana del curs 2018-19. RESOLUCIÓ de 28 desembre de 2018, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per laque es concedeixen les beques per a l'alumnat que vaja a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana durant el curs 2018-2019. DOGV [2019/429]. Termini d'interposició de recurs de reposició des del 22/01/2019 fins al 21/02/2019. Pròximament s'informarà als beneficiaris de la beca del procediment a seguir per a rebre l'ingrés de la mateixa.

 

                     BECA FINALITZACIÓ D'ESTUDIS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/becas-finalizacion-estudios

 

CURS 2018-19

 

 

  

Informació

   Podrà sol·licitar les beques per a la finalització d'estudis universitaris l'alumnat al que li reste un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris en el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats públiques que integren el Sistema Universitari Valencià, o dels seus centres públics adscrits, i estiga matriculat en crèdits que corresponguen a la tercera i/o successives matrícules.

      

MOLT IMPORTANT: En aquesta mateixa pàgina es troba la normativa reguladora d'aquesta convocatòria. La informació que facilitem a continuació és un extracte de les bases de la corresponent convocatòria i, per tant, poguera existir alguna omissió que resulte d'interès per al cas concret del/de la sol·licitant.

 

Legislació

- Orde 24/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a l'alumnat que vaja a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7805, de 14.06.16).

- Resolució de 11 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a l'alumnat que vaja a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana durant el curs 2019-2020 (DOCV núm. 8603, de 31.07.2019).

 

Requisits Acadèmics

   - Per a la concessió de la beca l'alumnat haurà d'acreditar estar matriculat de crèdits en tercera i/o successives matrícules sempre que li reste un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris.

  • EXCLUSIONS:

No s'inclouen en aquesta convocatòria beques per a la realització dels estudis de Màster Universitari, tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

 

Requisits generals

  • Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Va unir Europea.  Als estrangers no comunitaris se'ls exigirà el permís de residència.
  • Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en la convocatòria.
  • Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

 

Sol·licitud

    Els alumnes que sol·liciten beca de Generalitat, hauran d'emplenar el model de sol·licitud que apareix en les adreces d'internet que s'indiquen a continuació:

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/becas-finalizacion-estudios

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18064&version=amp

   Els alumnes no hauran d'aportar al costat de la sol·licitud documentació justificativa dels circunstanscias a el·legades, ni de la situació d'independència. En qualsevol moment del procediment, és podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius dels circumstàncies a el·legades.

 

Termini

 El termini legal establit per a la presentació de la sol·licitud de beca finalitzarà el 25 DE SETEMBRE DE 2019.

Todo el procés es realitzarà per Internet. No serà necessari presentar cap paper.

 

Estat de Tramitació

L'alumne podrà consultar l'estat de tramitació de la seua beca en la pàgina web de la Generalitat Valenciana 

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/becas-finalizacion-estudios

 

Reclamacions

Contra la publicació de la RESOLUCIÓ DEFINITIVA, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en el termini d'un mes explicat des de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Direcció general d'universitats
Av. de Campanar, 32
46015 - València
Telf.: 961 970 782
e-mail: auniv_becas@gva.es

O bé interposar directament recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos explicats des de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

 

 

Beques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3736

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464