Saltar apartados

Beca de Generalitat

 

 

BECA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

 

 

CURS 2018-19

 

 

 

Informació

Beques per a la realització d'estudis universitaris de primer i segon Cicle, Grau i Màster Oficial en universitats públiques de la Comunitat Valenciana, la concessió de les quals dependrà del compliment dels requisits econòmics, patrimonials i acadèmics establits en la convocatòria, i que tindrà com a quantia màxima l'import corresponent a les taxes per serveis acadèmics

Per a poder optar a aquesta beca cal acreditar residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

MOLT IMPORTANT: En aquesta mateixa pàgina es troba la normativa reguladora d'aquesta convocatòria. La informació que facilitem a continuació és un extracte de les bases de la corresponent convocatòria i, per tant, podria haver-hi alguna omissió que resulte d'interès per al cas concret de la persona sol·licitant.

 

Legislació

ORDRE 21/2016, de 10 de juny per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a la realització d'estudis universitaris en les universitats de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018-19 en les universitats de la Comunitat Valenciana.

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/becas-de-estudios-universitarios

 

 

Requisits Acadèmics

Els sol·licitants de beca que cursen estudis de GRAU i estudis de PRIMER I SEGON CICLE hauran d'estar matriculats en un nombre mínim de crèdits, així com no haver suspès en el curs anterior més del 40% dels crèdits matriculats en el cas d'ensenyaments tècnics ( Enginyeries i Arquitectures) i del 20% en les branques d'Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques i d'un 30 % en les branques de Ciències de la Salut. (per a ampliar informació consultar la convocatòria).

Percentatges de crèdits que han d'haver superat en l'últim curs universitari:

Arts i Humanitats-80% Ciències-60% Ciències Socials i Jurídiques- 80% Ciències de la Salut- 70% Enginyeria i Arquitectura- 60%

 

Els sol·licitants de beca que cursen primer curs d'un MASTER OFICIAL que els habilite per a l'exercici d'una professió regulada hauran d'haver obtingut una nota mitjana de 6,50 punts en l'expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris previs que donen accés als estudis de màster, En la resta d'estudis de Màster aquesta nota serà de 7. A aquests efectes, les notes mitjanes procedents d'ensenyaments tècnics es multiplicaran pel coeficient 1.17. Hauran d'estar matriculats d'almenys 60 crèdits. No obstant això, podran obtenir també beca els alumnes que es matriculen d'entre 30 i 59 crèdits (matrícula parcial).

En els casos en què el nombre de crèdits a superar per a l'obtenció del títol oficial de Màster siga superior a 60, la continuació de la condició de becari en un segon any exigirà haver superat tots els crèdits que s'haguera matriculat en el primer any, una nota mitjana de 6,5 en el cas de Màster que habilite per a l'exercici d'una professió regulada o 7 en la resta d'estudis de Màster i quedar matriculat en tots els crèdits que resten per a obtenir la titulació (per a ampliar informació consultar la convocatòria).

 

 Requisits generals

  • Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. Als estrangers no comunitaris se'ls exigirà el permís de residència.
  • Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en la convocatòria.
  • Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

La beca inclourà els crèdits matriculats per l'estudiant en PRIMERA MATRICULA i/o subsidiàriament en SEGONA MATRÍCULA

 

Sol·licitud

Els alumnes que sol·liciten beca de Generalitat, hauran d'emplenar el model de sol·licitud que apareix en les adreces d'internet que s'indiquen a continuació:

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/becas-de-estudios-universitarios

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#assistent/ds

 

  • DOCUMENTACIÓ A APORTAR: En qualsevol moment del procediment, es podrà requerir l'aportació dels documents justificatius de les circumstàncies al·legades. Aquelles circumstàncies l'acreditació de les quals siga requerida i de les quals no s'aporte justificació documental, no seran tingudes en compte per a l'avaluació de la sol·licitud.

 

 

Termini

El termini legal establit per a la presentació de la sol·licitud de beca finalitzarà el 15 de febrer de 2019

La sol·licitud es realitzarà de forma telemàtica; no obstant això, aquesta sol·licitud telemàtica NO COMPLETA per si mateixa el procediment de sol·licitud de beca.

Per a completar el procés de sol·licitud S'HAURÀ DE REGISTRAR la sol·licitud, una vegada emplenada, i imprimir el model de sol·licitud i PRESENTAR-LO signat en algun dels següents llocs:  

- En el negociat de beques de la universitat on vaja a cursar els estudis durant el curs.

- Registres de l'administració de la Generalitat.

- En les oficines de correus a la següent adreça:

Registre General
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant

 

 

Estat de Tramitació:

Pots consultar l'estat de tramitació de la teua beca per al curs 2018-19 en el següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/abc/becasuni/val/default.asp

 

     A partir de la seua publicació en el DOGV, les/els estudiants beneficiaris de la mateixa podran sol·licitar la devolució de les taxes.

 

Reclamacions Curs 2018-19

         Contra la publicació de la RESOLUCIÓ DEFINITIVA, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en el termini d'un mes a comptar de l'endemà  de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 19/07/2019).

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Direcció general d'universitats
Av. de Campanar, 32
46015 - València
Telf.: 961 970 782
e-mail: auniv_becas@gva.es

O bé interposar-hi directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Beques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3736

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464