Saltar apartados

Beques Santander Progrés

Convocatòria 2020-2021

Objecte

Facilitar l'accés a l'educació superior als estudiants amb els millors expedients acadèmics a nivell nacional de qualsevol curs de grau i postgrau i que hagen rebut una ajuda del Ministeri d'Educació i Formació Professional en el curs immediatament anterior al de la sol·licitud del Programa i/o que hagueren rebut per part d'una Comunitat Autònoma una beca/ajuda econòmica amb la mateixa finalitat que la Beca MEC en el curs immediatament anterior a la sol·licitud del Programa i/o que els participants s'hagen vist afectats acadèmica, familiar o personalment per la situació de la Covid-19.

Quantia 1.000€
Nº Beques 6
Normativa
Termini

Fins a 15 de novembre de 2020

 
Sol·licitud

La sol·licitud és exclusivament telemàtica accedint a la web www.becas-santander.com

Requisits
 • Generals
  1. Que l'estudiant aquest matriculat en un títol de Grau o Màster de la Universitat d'Alacant en el curs acadèmic 2020/2021, d'almenys, el nombre de crèdits del curs complet dels seus estudis.
  2. Que l'estudiant designat dispose d'un dels millors expedients acadèmics del curs immediatament anterior a la convocatòria del Programa.
  3. Que l'estudiant haja rebut en el curs immediatament anterior al de la sol·licitud del Programa una "Beca MEC", i/o que haguera rebut per part d'una Comunitat Autònoma una beca/ ajuda econòmica amb la mateixa finalitat que la Beca MEC i/o que algun membre de la unitat familiar de l'estudiant es trobe en qualsevol de les següents situacions:
   • Estar en una situació de desocupació o Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTE) com a conseqüència directa de la Covid-19 o,
   • Trobar-se en situació de persona emprada, però que la seua jornada laboral s'haja vist reduïda com a conseqüència directa de la Covid-19 o,
   • Estar donat d'alta com a autònom i haver rebut el benefici extraordinari pel cessament d'activitat o,
   • Ser treballador domèstic i haver rebut l'assignació extraordinària per falta d'activitat.
  4. Els estudiants deº 2 i posteriors cursos de Grau i als d'1º curs de Màster, serà requisit que s'hagen matriculat en el curs anterior de, almenys, el nombre de crèdits del curs complet dels seus estudis i haja superat la totalitat d'aquests.
 • Criteris de selecció:
  • La selecció en la UA es realitzarà tenint en compte els següents criteris:
   1. Estudiants d'1º curse Grau: nota d'accés a la Universitat conforme a la fórmula 0,6 NMB + 0,4 EBAU.
   2. Estudiants deº 2 i posteriors cursos Grau: nota mitjana obtinguda en el curs anterior
   3. Estudiants d'1º curse Màster: nota mitjana dels estudis que els donen accés al màster.
   4. El còmput de la nota mitjana es realitzarà conforme al que s'estableix en els art. 22 i 30 de la Resolució per la qual el sol·licitant ha obtingut la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació (2020-2021), incloent les qualificacions corresponents a crèdits no superats.
   5. Per al càlcul de la nota mitjana final, a la qualificació del sol·licitant, en el cas dels estudiants matriculats en 2º i posteriors cursos de Grau i als d'1º curs de Màster, se li aplicarà un coeficient corrector de 1,17 per a les notes procedents d'estudis de l'àrea d'arquitectura i enginyeria, de 1,11 per a les procedents d'estudis de l'àrea de ciències i de 1,05 per als procedents de l'àrea de ciències de la salut.
   6. Serà requisit que el sol·licitant s'haja matriculat, en el curs actual, de, almenys, el nombre de crèdits del curs complet dels seus estudis. A més, els estudiants deº 2 i posteriors cursos de Grau i als d'1º curs de Màster, serà requisit que s'hagen matriculat en el curs anterior de, almenys, el nombre de crèdits del curs complet dels seus estudis i haja superat la totalitat d'aquests.
   7. En cas d'igual nota mitjana final, es calcularà la nota mitjana amb 3 dígits i en cas de persistir l'empat, el criteri de desempat serà el major nombre de crèdits superats en la titulació.
Obligacions de l'estudiant
 • Els beneficiaris de beca queden obligats a destinar el seu import a la finalitat per a la qual s'ha concedit. Es considerarà que no han destinat la beca a la finalitat per a la qual s'ha concedit, els qui hagen incorregut en alguna o algunes de les següents situacions:
  1. Haver anul·lat la matrícula; en aquest cas han de comunicar-lo a la Unitat de Beca, a través d'Instància Genèrica d'UA-Cloud.
  2. No haver superat el 50 per cent dels crèdits matriculats, en convocatòria ordinària i extraordinària. En el supòsit d'ensenyaments de les branques de Ciències i d'Ensenyaments Tècnics, el percentatge mínim a superar serà del 40 per cent. Per al càlcul d'aquest percentatge s'exclouran els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats.
  3. En qualsevol dels casos anteriors el beneficiari haurà de retornar els diners del Programa a la Universitat d'Alacant, a través dels mitjans establits
Convocatòries anteriors

Beques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3736

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464